Розробка уроку — практичної роботи

Тема: виконання обчислень.

Мета

навчальна:

розвивальна: Після виконання практичної роботи учень

уміє
виконувати обчислення за даними електронної таблиці, використовуючи вбудовані функції,

використовує:

Обладнання: комп'ютери з встановленими ОС і LibreOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

Мотивація навчання
Люди часто стикаються із задачами, пов’язаними із обчисленнями: облік товарів на складі, бухгалтерські, інженерні, наукові чи статистичні розрахунки. Такі обчислення зручно і звично подавати таблицями. У такому вигляді можна оформляти ділові документи, рахунки, накладні, відомості тощо. Подальший виклад присвячено основному завданню будь-яких електронних таблиць (у тому числі LibreOffice Calc): обчислення згідно з формулами.

2. Актуалізація опорних знань
На попередніх заняттях ми ознайомилися з інтерфейсом LibreOffice Calc, навчилися вводити дані та форматувати таблиці, працювати з маркером автозаповнення. Назвіть елементи програмного вікна LibreOffice Calc і стисло опишіть їхнє призначення.

3. Вивчення нового матеріалу

Формули можна вводити в будь-які комірки аркуша. Якщо вміст комірки починається зі знаку рівності =, LibreOffice Calc тлумачить це як попередження про наступну за ним формулу і намагається виконати вказані у формулі дії. Якщо це вдається (формулу записано правильно, а її аргументи мають той самий тип, що передбачено), при перегляді користувач у цій комірці побачить результат розрахунків. Інакше він побачить повідомлення про помилку. Саму формулу відображено в комірці лише у тому випадку, коли комірка перебуває в режимі редагування (наприклад, після подвійного клацання на ній). Якщо комірку лише виділено, то її формулу подано в рядку формули у верхній частині вікна Libre Office Calc.

Типи операцій обчислення:

Порядок застосування (пріоритет) операторів такий:

 1. Оператори посилань (:, пробіл, ;)
 2. Унарний мінус (у записі від’ємних чисел)
 3. %
 4. ^
 5. *, /
 6. +, -
 7. &
 8. Оператори порівняння

Якщо формула містить оператори з однаковим пріоритетом (наприклад, оператори множення та ділення), обчислення виконують у порядку набору й тлумачення (зліва направо).

Відносні посиланняпосилання, які при копіюванні формул (вмісту комірок) змінюються відповідним чином (адреса аргумента «зсувається» на ту саму кількість клітин по горизонталі і вертикалі, на яку «пересунуто» формулу).

Наприклад, якщо до комірки А3 записали формулу =А1+А2 і скопіювали цю формулу до комірки В5, то в комірці В5 буде формула =В3+В4.

Абсолютні посиланняпосилання, які при копіюванні формул (вмісту комірок) не змінюються ніяким чином. Такі посилання використовують, коли зміна адреси у посиланнях на комірку небажана. Наприклад, якщо до комірки записано сталий постійний коефіцієнт, використаний у багатьох. Абсолютні посилання відрізняються від відносних наявністю знака $ перед назвою стовпчика і номером рядка.

Мішані посиланняце посилання, у яких при копіюванні формул (вмісту комірок) не змінюється лише назва стовпчика або номер рядка. У мішаних посиланнях знак $ використовують або безпосередно перед назвою стовпця, або безпосередньо перед номером рядка, який потрібно залишити тим самим.

Види помилок при наборі формули

 1. Синтаксичні:
  • відсутність знаку рівності «=» призводить до тлумачення формули як тексту;

  • неповна адреса комірки призводить до відображення #NAME? у комірці.

 2. Циклічні посилання: посилання в аргументах формули на саму формулу. Призводить до повідомлення про помилку (Виявлене циклічне посилання). Дані в комірці з такими посиланнями обнуляються. Роботу формули заблоковано, тобто при зміні даних перерахунку величини функції проведено не буде.

 3. Логічні: неправильно складено формулу, у формулі помилкове посилання на комірку.

Тлумачення відображення помилок

Приклад 1. Обчислити для учнів класу суму річних оцінок з певних предметів і середній бал з цих предметів у класі.

Опис виконання. Для поданого прикладу заповнення комірок А1:F6 у комірку G2 ввести формулу =SUM(B2:F2), а в комірку В8 ввести формулу для обчислення середнього значення =AVERAGE(B2:B6). За допомогою маркера автозаповнення поширити формули на всі відповідні комірки таблиці.

Приклад 2. Скласти таблицю розрахунку заробітної плати.

Опис виконання. Для поданого прикладу заповнення комірок А1:G8 зробити таке:

 1. В комірку G2 (Нараховані гроші) ввести формулу =D2*E2/F2 і поширюємо її на діапозон G2:G6.

 2. В комірку H2 (Податок) ввести формулу =G2*20/100 і поширити її на діапозон H2:H6.

 3. В комірку I2 (До виплати) ввести формулу =G2-H2 і поширити її на діапозон I2:I6.

 4. В комірку G8 (ВСЬОГО) ввести формулу =SUM(G2:G6) і поширити її на діапозон G8:I8.

Приклад 3. Обчислити площу круга, об’єм сфери, бічну поверхню циліндра, змінюючи радіус (круга, сфери, основи циліндра) від 1 до 2 з кроком 0,2 при висоті циліндра 4,2.

Опис виконання. Для поданого прикладу заповнення комірок А1:А10 і А9:B10 зробити таке:

 1. В комірку В2 ввести формулу: =$A$10*A2^2 і поширити її на діапозон B2:B7.

 2. В комірку С2 ввести формулу: =4/3*$A$10*A2^3 і поширити її на діапозон C2:C7.

 3. В комірку D2 ввести формулу: =2*$A$10*A2*$B$10 і поширити її на діапозон D2:D7.

Приклад 4. Обчислити cos(5); sin(–1,3); 51/2; x2 + y5 при х = 8,9 та у = 9,1; x2 + x9 – 6 при х = 6,2.

Приклад 5. Обчислити для різних аргументів х від 1 до 20 з кроком 0,5 значення функції:
а) y = sin(x + 5) lg x – (x + 8.963)1/2;
б) z = tg(x + 3.4) – cos y.Створення формули за допомогою Помічника з функцій
Набір формул з клавіатури передбачає знання назв і синтаксису запису формул. Навряд чи пересічний користувач спроможний запам'ятати весь перелік формул з описом правильного запису аргументів і призначення. Для полегшення роботи використовують Помічник з функцій.

Приклад 6. Визначити рівень освітніх досягнень учнів залежно від їх середнього балу, використовуючи Помічник з функцій).

 1. Створити таку таблицю.

 2. В комірку Н2 ввести знак рівності — початок запису формули.

 3. Викликати Помічник з функцій:

  • або за допомогою кнопки , розташованої біля рядка формул;
  • або за допомогою вказівки меню Вставка / Функція;
  • або за допомогою комбінації клавіш Ctrl + F2.
 4. У програмному вікні Function Wizard вибрати категорію логічні, функцію IF і натиснути кнопку Next >>.

 5. В наступному вікні у пункті Текст ввести умову G2>=10, у рядок Тоді_значення вказати результат високий, що відповідає істинності умови, а в Інакше значення знову ввести функцію IF.

 6. При введенні другої функції IF використати складену умову AND(G2>=7;G2<10) .

 7. При введенні третьої функції IF у рядок Текст ввести складену умову AND(G2>=4;G2<7), у Тоді_значення вказати результат достатній, а в Інакше значення ввести початковий. Результат можна переглянути на вкладці Structure (Структура).

 8. Натиснути кнопку Гаразд.

 9. Результат поширити на діапазон комірок Н2:Н7.

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу
Створіть книгу LibreOffice Calc. Кількість її аркушів збільшіть до 8. Запишіть книгу у вказану вчителем теку з іменем клас-прізвище. Виконайте подані далі завдання 1–8, подаючи відповідь на відповідному аркуші і звітуючи про виконання кожного завдання одразу по завершенню роботи над ним.

 1. Відомий вік у роках кожного члена сім'ї: дідусь — 72, бабуся — 66, тато — 40, мати — 38, син — 15, дочка — 10. Визначити середній вік у сім'ї.

 2. Скласти прайс-лист книжкового магазину, який містить таку інформацію: список книжок та їх авторів, ціну за один екземпляр, кількість проданих книжок, їх вартість. Знайти загальну вартість проданих книжок.

 3. Клієнт відкрив рахунок у банку на деяку суму під 12% річних. Яка сума буде на його рахунку через 10 років при сталих річних відсотках? Подати щорічні зміни на рахунку таблицею.

 4. Протягом тижня тато Карло давав Буратіно N яблук для продажу. Кіт Базиліо забирав у нього 25% яблук щодня. Подати дані таблицею. Знайти, скільки яблук за тиждень кіт Базиліо відібрав у Буратіно.

 5. Подати таблицею величини функцій f(x) = cos(–3x + π/2) та g(x) = |sin(x/3 + π/2)|1/2 при зміні аргумента x у межах від –3 до 1 з кроком 0,2.

 6. Створити таблицю розрахунку заробітної плати для працівників малого підприємства, у якому працює 5 осіб. Таблиця має містити: № з/п, ПІБ, посаду, оклад, премію, податок, до сплати:

  • податок вилучають у розмірі 20% від суми окладу і премії;
  • до видачі підлягає сума окладу та премії без податку;
  • таблиця містить записи про 5 працівників;
  • підрахувати суми коштів, необхідні для виплати премії, сплати податку та всього до сплати;
  • підрахувати середню заробітну плату працівника.
 7. Ціна електричної енергії для фізичних осіб складає 0,2802 гривень за 1 КВт ∙ год. Для квартир 1–4 показники лічильника у КВт ∙ год за поточний місяць відповідно складають 1698, 395, 1231, 2751, 4999, за попередній місяць — 1569, 256, 985, 2569, 4626. Визначити за допомогою розрахунків у комірках електронної таблиці:

  • витрати електроенергії у кожній квартирі та разом;
  • вартість електроенергії, витраченої у кожній квартирі, та разом;
  • середні арифметичні, найменші і найбільші величини витрат і вартості.

  Врахувати, що у квартирі 3 мешкає багатодітна сім'я, яка має пільгу — знижку 50% у межах до 120 КВт ∙ год (і лише у цих межах).

 8. Підготувати аркуш для визначення суми площ 10 кругів за відомими їхніми радіусами.

6. Підбиття підсумків уроку

Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

Доробити вдома невиконані повністю завдання і підготуватися до відповіді на такі питання:

 1. Яким чином у формулах і функціях подають посилання на комірки?
 2. Як тлумачать прояви помилок у формулах і записах функцій?
 3. З якого знаку починають введення формули?
 4. Що таке відносного посилання? Як його записують?
 5. Що таке абсолютне посилання? Як його записують?
 6. Що таке мішане посилання? Як його записують?
 7. Назвіть види операторів обчислення.
 8. Яка послідовність виконання операторів, записаних в одній формулі?

Текст упорядкувала Музиченко Оксана Василівна, вчитель СЗШ № 282 Деснянського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2012 до 07.12.2012.