Розробка уроку

Тема: інформація та повідомлення, інформаційні процеси.

Мета: дати й закріпити загальні знання й уявлення про інформацію та повідомлення, про інформаційні процеси.

По завершенню вивчення теми учень

описує:

подає приклади: розрізняє:

Обладнання й матеріали: ПК (вчительський) з встановленими ОС, проектор.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Вивчення нового матеріалу.
 3. Закріплення вивченого матеріалу.
 4. Підсумок уроку.
 5. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з класом, знайомство з класом. Перевірка присутності учнів.

2. Вивчення нового матеріалу

Вивчення інформатики природньо почати з вивчення базового поняття — інформації.

Інформація — абстрактне поняття, якому надають різного тлумачення залежно від контексту. Слово походить від латинського слова «informatio» (роз’яснення, тлумачення, поняття, ознайомлення). Як філософську категорію інформацію розглядають як одну з властивостей матерії, що відбиває її структуру.

Етимологія
Саме слово «informatio» складається з префікса «in-» («в-, на-, при-») і дієслова «form» («надаю форму, створюю»), пов'язаного з іменником «forma» («форма»). В англійській мові слово «information» (в написанні «informacioun») вперше з'явилось у 1387 році. Сучасного написання це слово набуло у XVI ст. У східнослов'янські мови слово «інформація» прийшло із Польщі у XVII столітті.

З середини ХХ століття «інформація» стала загальнонауковим поняттям, але досі у науковій сфері воно залишається вкрай дискусійним. Загальноприйнятого визначення інформації не існує, і його використовують переважно на інтуїтивному рівні.

У залежності від галузі використання термін «інформація» одержав багато визначень.

Розглянемо властивості інформації.

Цінність інформаціїце здатність її забезпечити необхідними умовами для досягнення поставленої мети.

Достовірність інформаціїце здатність її об'єктивно відображати процеси та явища, що відбуваються в навколишньому світі. Зазвичай достовірною вважають насамперед інформацію, яка несе у собі безпомилкові та істинні дані, зміст яких неможливо оскаржити або заперечити.

Актуальність інформаціїце здатність її характеризувати поточну ситуацію.

Оперативність інформаціїце відповідність її збороу та опрацювання зміні стану.

Ідентичність інформаціїце відповідність стану об'єкта, тобто спроможність повністю описувати стан об'єкта.

Недоступність (конфіденційність) інформаціїце захищеність від несанкціонованого доступу.

Суспільна природа інформаціїджерелом інформації є пізнавальна діяльність людей, суспільства.

Мовна природа інформаціїінформацію виражають за допомогою мови:

Невідривність від мови носія.

Незалежність від творця (творців).

Дискретність інформації означає таке: засобами висловлювання є слова, речення, уривки тексту, а щодо змісту — поняття, висловлювання, описання фактів, гіпотези, теорії, закони тощо.

Старіння інформаціївтрата достовірності внаслідок змін і появи нової інформації.

Розсіювання інформаціїіснування її у багатьох джерелах.

Поняття інформація, повідомлення, дані нерозривно повязані між собою. Надалі ці поняття будемо вживати у такому розумінні:

Подамо приклади інформації та джерел її надходження:Види інформації
Інформацію поділяють на види за кількома ознаками:

При поданні інформації у будь-якому поданні можуть використовувати умовні жести та сигнали, які не несуть ніякого змістового навантаження без попередніх домовленостей.

Найбільше інформації ми отримуємо за допомогою зору, розрізняючи:Для отримання інформації та роботи з нею людина використовує різноманітні прилади та приcтрої: Інформаційні процеси: Приклади зберігання інформації такі: Приклади опрацювання інформації такі: Під поширенням інформації розуміють:

Повідомлення інформації лише особі (особам), яким вона вже відома, не є поширенням інформації.

Інформатика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik) — це наука, що вивчає структуру й загальні властивості інформації, а також методи й засоби її створення, перетворення (опрацювання), зберігання, передавання та використання в різних галузях людської діяльності.<

3. Закріплення вивченого матеріалу
Контрольні запитання:

 1. Що таке інформація?
 2. Що таке повідомлення?
 3. Що таке дані?
 4. Які ви знаєте властивості інформації?
 5. Які джерела надходження інформації?
 6. Які ви знаєте види інформації?
 7. Назвіть прилади та приcтрої для отримання інформації та роботи з нею.
 8. Назвіть інформаційні процеси та подайте приклади.
 9. Назвіть інформаційні процеси, які подано на малюнку нижче.

4. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

5. Домашнє завдання
Знати розгорнуті відповіді на контрольні запитання.


Текст упорядкувала Мелашич Наталія Олександрівна, вчитель СЗШ № 218 Деснянського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.01.2013 по 25.01.2013.