Розробка уроку

Тема: побудова моделі «сутність — зв'язок».

Мета

навчальна:

розвивальна:

виховна: стимулювати зацікавлення предметом, пізнавальну активність, акуратність, терпимість та інформаційну культуру учнів.

Після вивчення теми учень

пояснює
:

описує:

уміє:

Обладнання й матеріали: ПК з встановленими ОС та LibreOffice, проектор.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підсумок уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке модель?
 2. За призначенням розрізняють моделі навчальні, дослідні, науково-технічні, імітаційні та інші. Які сфери застосування кожної з них?
 3. За фактором часу розрізняють моделі статичні й динамічні. У чому різниця між ними?
 4. За способом реалізації моделі поділяють на два види — матеріальні та інформаційні. У чому різниця між ними?
 5. Що таке комп’ютерна модель?
 6. Основні етапи комп’ютерного моделювання такі:
  1. Постановка задачі та її аналіз.
  2. Побудова інформаційної моделі.
  3. Розробка методу й алгоритму дослідження моделі.
  4. Розробка комп’ютерної моделі.
  5. Проведення комп’ютерного експерименту.
  У чому полягає їхня суть?
 7. За способом подання інформації інформаційні моделі поділяють на: словесні, графічні, структурні, алгоритмічні, розрахункові, спеціальні. Подайте приклади.

3. Вивчення нового матеріалу

Модель «сутність — зв'язок»призначено для графічного зображення сутностей певної предметної області, їх параметрів та зв'язків між ними.

На рисунку нижче подано таку модель для предметної області «школа».

Сутність (об'єкти певного типу) позначають прямокутниками, зв'язки між сутностями — ромбами. Всередині ромба записують дієслово або слово­сполучення, що визначає зміст зв'язку. Під назвою сутності у прямокутнику записують перелік атрибутів (властивостей) об'єкта — сутності.

Наприклад, у розглянутій моделі сутність учитель має атрибути паспортні дані, прізвище, ім'я, по батькові, стать та спеціальність.

Базові елементи моделі «сутність — зв'язок»: сутність, атрибут і зв'язок.

Сутністьце об'єкт визначеного типу.

Тип сутності визначає набір однорідних сутностей деякого типу з фізичним (реальним) або концептуальним (абстрактним) існуванням.

Наприклад, робітники й деталі виробів — це типи сутностей, що відповідають об'єктам із фізичним існуванням. А робітничий стаж і кваліфікація — це типи сутностей,що відповідають об'єктам із концептуальним існуванням.

Кожен тип сутності описують назвою і властивостями (характеристиками). Тип сутності може бути пов'язаний з іншими типами сутностей за допомогою зв'язків, причому кількість відповідних зв'язків необмежена.

Зв'язокце відношення між сутностями. Розрізняють:

Тип зв'язку, в якому деякий тип сутності бере участь кілька разів у різних ролях, іноді називають рекурсивним.

Бувають такі різновиди зв'язків:

Щоб зв'язок між сутностями А і В віднести до одного з цих трьох типів, потрібно відповісти на такі питання:

 1. Зі скількома об'єктами сутності А може бути зв'язаний об'єкт сутності В?

 2. Зі скількома об'єктами сутності В може бути зв'язаний об'єкт сутності A?

Як відповіді на ці запитання визначають типи зв'язків і як ці зв'язки позначають графічно, подано у такій таблиці.

Тип зв'язкуГрафічне позначенняЗі скількома
об'єктами А
може бути
зв'язано
об'єкт В?
Зі скількома
об'єктами B
може бути
зв'язано
об'єкт A?
один
до
одного
з однимз одним
один
до
багатьох
з однимз багатьма
багато
до
багатьох
з багатьмаз багатьма

Завдання 1. Визначте тип зв'язків:

Проаналізуємо відображення зв'язку «учень вчиться у класі»:

Зв'язок «учитель навчає клас» має тип «багато до багатьох», бо в одному класі можуть викладати багато вчителів, а один вчитель може викладати у багатьох класах.

Зв'язок «учитель є класним керівником» має тип «один до одного», бо учителю дозволяють керувати лише одним класом, а для класу призначають лише одного класного керівника.

Завдання 2. Назвати кілька сутностей з предметних областей «залізниця», «адміністративний устрій», «водопостачання». Які між ними існують зв'язки?

Атрибут — це властивість типу сутності або типу зв'язку.

Домен атрибутумножина допустимих значень цього атрибуту, яку зазвичай обмежують в описі моделі.

На атрибути можуть накладати обмеження кардинальності, тобто, вказувати найменшу й найбільшу можливі кількості значень атрибута.

Тип сутності може мати принаймні один атрибут, а тип зв'язку — узагалі не мати атрибутів. Розрізняють такі класи атрибутів:

Простий атрибут складається з одного компонента з незалежним існуванням, складений — з кількох компонентів.

Однозначний атрибут містить одне значення для будь-якої сутності типу сутностей, багатозначний — може містити кілька значень типу сутностей.

Ключатрибут або підмножина атрибутів, що унікально визначає сутність у складі типу сутності. Як ідентифікаційний код платника податків.

Виділяють такі типи ключів:

Тип сутності або зв'язку має лише один первинний ключ, а потенціальних ключів може бути кілька.

Подамо приклади запроваджених понять:

4. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Для чого призначена модель «сутність — зв'язок»?
 2. Які є базові елементи моделі «сутність — зв'язок»?
 3. Що таке сутність?
 4. Що таке зв'язок?
 5. Які є види зв'язку?
 6. Як позначають різні види зв'язку?
 7. Що таке атрибут?
 8. Які є різновиди атрибутів?
 9. Що таке домен атрибуту?
 10. Що таке ключ?
 11. Подати свої приклади запроваджених понять.

5. Підсумок уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

 1. Вивчити матеріал уроку.
 2. Після назв сутностей у дужках вказано їх атрибути. Визначте, які ключі мають ці сутності. Якщо з поданих атрибутів утворити ключ неможливо, вкажіть які атрибути потрібно додати:

  • холодильник (модель, обєм, рік випуску, серійний номер);
  • річка (назва, довжина);
  • місто (назва, кількість населення, рік заснування, область, держава.

Текст упорядкувала Тищенко Ольга Іванівна, вчитель інформатики спеціалізованої школи № 211 Оболонського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 6.10.2014 по 24.10.2014.