Розробка уроку

Тема: створення і опрацювання моделей на прикладах задач з хімії.

Мета

Після вивчення теми учень

Обладнання й матеріали: ПК з встановленими Pascal та LibreOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.
Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності й готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. За призначенням розрізняють моделі навчальні, дослідні, науково-технічні, імітаційні та інші. Які сфери застосування кожної з них?
 2. За фактором часу розрізняють моделі статичні й динамічні. У чому різниця між ними?
 3. За способом реалізації моделі поділяють на два види — матеріальні та інформаційні. У чому різниця між ними?
 4. Що таке комп’ютерна модель?
 5. Основні етапи комп’ютерного моделювання такі:
  1. Постановка задачі та її аналіз.
  2. Побудова інформаційної моделі.
  3. Розробка методу й алгоритму дослідження моделі.
  4. Розробка комп’ютерної моделі.
  5. Проведення комп’ютерного експерименту.
  У чому полягає їхня суть?
 6. За способом подання інформації інформаційні моделі поділяють на: словесні, графічні, структурні, алгоритмічні, розрахункові, спеціальні. Подайте приклади.

3. Вивчення нового матеріалу

Як ми вже дізналися, побудова будь-якої моделі — це достатньо складне завдання. Хоча вміння правильно змоделювати задачу корисне не лише під час вивчення інформатики, але навіть у повсякденному житті. Протягом цього уроку ми розглянемо приклади побудови і опрацювання моделей для конкретних хімічних задач. Фундаментом для нашої роботи будуть задачі, з якими ви вже зустрічались. Таким чином, ми зможемо як фахівці оцінити доцільність використання моделювання для вирішення завдань іншого предмету.

Будемо діяти за таким планом:

 1. Ознайомитися з умовою задачі або чітко сформулювати її.

 2. Проаналізувати умову задачі, тобто знайти відповіді на такі питання:

  • Що дано?
  • Що потрібно визначити?
  • При яких припущеннях?
  • У якому вигляді потрібно (доречно, найкраще) подати результати?
  • За яких умов можна отримати результати?
  • Які результати вважати правильними?
 3. Передбачити розв'язання задачі з допомогою комп'ютера. Розв'язання задачу необхідно підготувати до втілення його програмою: підібрати формули, встановити порядок виконання дій тощо. Для алгоритмічно складних задач потрібно сформулювати розв'язання у вигляді, зручному для перекладу алгоритмічною мовою.

 4. Визначити метод розв'язання задачі, від чого залежить, яку програму доцільно буде використати.

 5. Розробити алгоритм на основі обраного методу

 6. Втілити алгоритм за допомогою програмного забезпечення.

 7. Протестувати й налагодити програму (електронний документ).

 8. Провести остаточні розрахунки, проаналізувати отримані результати.

Задача 1. Скільки молекул міститься в 1 мл газу при температурі 23°C і тиску 2,53 кПа.

 1. Умову задачі не вимагає переформулювання чи уточнення.

 2. З умови задачі маємо:

  дано:
  t = 23°C — температура;
  P1 = 2,53 кПа — тиск газу;
  V1 = 0,001 л — об'єм газу;

  потрібно знайти:
  х — кількість молекул.

 3. До формулювання умови завдання мають відношення такі факти.

  • Відношення добутку тиску і об'єму до абсолютної температури газу — стале:

   P V / T = const.

  • NA = 6.02214129 · 1023 моль−1число Авогадро — стала кількість молекул в одному молі. Моль — це кількість речовини, виражена у грамах, що чисельно дорівнює її молекулярній масі.

 4. Для розв'язання поставленого завдання використаємо аналітичний метод. У таких випадках доцільно використовувати табличні процесори або середовища прогамування — програми, що «вміють лише рахувати». Або ті, що «вміють робити аналітичні перетворення». Наприклад, систему алгебричних обчислень Reduce.

 5. Сценарій розв'язання задачі: cпочатку визначити об'єм газу за нормальних умов, після чого визначаємо кількість молекул газу у 1 мл.

  Розвязання задачі. Запровадимо такі позначення:

  P0 = 101,3 кПа — тиск газу за нормальних умов;
  V0 — об'єм газу за нормальних умов;
  Vμ = 22,4 л/моль — об'єм одного моля газу за нормальних умов;
  T0 — 273°К — абсолютна температура при нормальних умовах;
  T1 = T0 + t — абсолютна температура газу.

  З рівності:   P0 V0 / T0 = P1 V1 / T1    маємо:   V0 = P1 V1 T0 / (P0 T1).
  З пропорції:   x : NA = V0 : Vμ     маємо:

  x = NA V0 / Vμ = NA P1 V1 T0 / (P0 T1 Vμ ).

  Комп'ютерна модель у середовищі LibreOffice Calc

  Комп'ютерна модель в інтегрованому середовищі програмування мовою Pascal

  Const
  Na=6.02214129e23;
  P0=101.3;
  VM=22.4;
  T0=273;
  t=23;
  P1=2.53;
  V1=0.001;
  BEGIN
  writeln('Шукана кількість молекул: ',
  NA*P1*V1*T0/(P0*(T0+t)*VM));
  END.

Задача 2. Визначити масу алюмінію Al, що може витиснути 6,72 л (за нормальних умов) водню Н₂ з сульфатної кислоти H₂SO₄.

З умови задачі маємо:

дано: VН₂ = 6,72 л — об'єм виділеного водню;
потрібно знайти: mAl — маса алюмінію.

Запровадимо такі позначення:

Vμ = 22,4 л/моль — об'єм одного моля газу за нормальних умов;
MAl = 26,981 г/моль — молярна маса алюмінію .

Молярну масу взято з таблиці Менделеєва.

Рівняння реакції має такий вигляд:

2Al + 3H₂SO₄ = Al₂(SO₄)₃ + 3H₂.

(Згідно із законом кратних відношень) кількості речовин Al і H₂ (у молях) відносяться як 2:3, звідки

mAl / MAl = (2/3) · VH₂ / Vμ,

тому

mAl = 2MAl · VH₂ / 3Vμ.

Для вхідних даних маємо:

mAl = 2 · 26,981 · 6,72 / (3 · 22,4) = 5,3962 (г).

Комп'ютерна модель у середовищі LibreOffice Calc

Комп'ютерна модель в інтегрованому середовищі програмування мовою Pascal

Const
VM=22.4;
VH2=6.72;
MAl=26.981;
BEGIN
writeln('Шукана маса алюмінію: ',
    2*MAl*VH2/(3*VM),' грам.')
END.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу

Результат побудови комп'ютерної моделі у довільному середовищі записувати з назвою Ваше прізвище_Номер завдання у вказану вчителем теку.

Задача 3. Розчинність амоній сульфату (NH₄)₂SO₄ в інтервалі температур 20–90°С виражають такою залежністю:
S = 0,1 · t + 40,8. Тут
S — частка розчиненої речовини (масовий %) у насиченому водному розчині;
t — температура (°С).
Скільки грамів насиченого водного розчину амоній сульфату при температурі 26°С потрібно взяти для приготування 200 г розчину солі з масовою часткою 4%?

Задача 4. Розрахувати масу натрій гідроксиду NaOH, необхідного для повної нейтралізації 126 г розчину з масовою часткою 10% нітратної кислоти HNO₃.

Задача 5. Обчислити об’єм азоту N₂ і водню Н₂, необхідних для синтезу амоніаку NH₃ об’ємом 60 м3.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити вивчений матеріал.


Текст упорядкувала Тонковид Манрина Аркадіївна вчитель інформатики спеціалізованої школи № 135 Шевченківського району, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 06.10.2014 до 25.10.2014.