Розробка уроку

Тема:

Мета:

Після вивчення учень

має уявлення про:

уміє:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС та офісним пакетом, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підведення підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Назвіть види даних.
 2. Назвіть об'єкти електронних таблиць.
 3. Назвіть можливості пошуку інформації в середовищі табличного процесора.
 4. Що таке фільтрація?
 5. З чого складаються електронні таблиці?

3. Вивчення нового матеріалу

Термін «база даних» почали використовувати в 60-х роках ХХ століття. Існують різні означення цього поняття. Ми будемо дотримуватись такого означення.

База даних (БД) — це структурована сукупність даних, які відображають стан об'єктів певної предметної області та зв'язки між ними.

Бази даних бувають фактографічними й документальними.

Фактографічна база даних містить короткі відомості про описувані об'єкти, подані у чітко визначеному форматі.

Документальна база даних містить велику інформацію різно­манітного типу: текстову, графічну, звукову, мультимедійну.

Для зберігання бази даних можна використовувати як один комп'ютер, так і багато взаємопов'язаних комп'ютерів. Якщо різні частини однієї бази даних зберігають на багатьох комп'ютерах, об'єднаних між собою мережею, то таку базу даних називають розподіленою базою даних.

Предметна область (бази даних) — це сфера застосування конкретної бази даних.

Наприклад, медицина, освіта, залізничний транспорт тощо. Об'єктами предметної області можуть бути підприємства, школи, учні, учителі, книжки та інші. Об'єкт має певний набір властивостей (параметрів), а кожна властивість — значення. Такими параметрами об'єкта учень можуть бути прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, а їх значеннями — Романів, Світлана, Богданівна, 1999. Між деякими об'єктами існують зв'язки. Наприклад вислів «учень має собаку» відображає зміст зв'язку між об'єктами «учень» і «собака», а «машина їде дорогою» — між об'єктами «машина» і «дорога».

Комп'ютерну базу даних можна розглядати як електронний аналог картотеки, де на кожній картці записано відомості про певний об'єкт, а також посилання на інші картки, що подають інформацію про зв'язані об'єкти.

Схему (структуру) бази даних потрібно відрізняти від її наповнення. Схема визначає, які властивості мають об'єкти, а наповнення — які значення властивостей конкретних об'єктів, дані про які записано у базу даних на поточний момент.

Бази данихце не програмне забезпечення, а лише сукупність елект­ронних документів, якими оперують спеціальні прикладні програми. Ці програми називають системами керування базами даних (так само, як електронними таблицями оперують табличні процесори, а зображеннями — графічні редактори).

Система керування базами данихце програма, що забезпечує можли­вість створення бази даних та виконання різноманітних операцій з даним, які в ній зберігаються.

Дані у базі даних краще захищено, ніж у документах інших типів, до яких прикладні програми можуть звертатись безпосередньо. Введення даних, що не відповідають структурі бази або певним умовам, буде заблоковано системою керування базами даних. Цю властивість даних, що зберігають у базах даних, називають цілісністю.

Цілісність даних (у базі даних) — це їхня відповідність структурі бази даних, а також правилам і умовам, що гарантують несуперечливість даних та їх узгодженість з предметною областю.

Цілісність забезпечують завдяки грамотному проектуванню бази даних розробником і забезпеченню дотримання системою керування базами даних обмежень цілісності — спеціальних умов, яким мають відповідати коректні дані. Приклади обмежень цілісності: «людина має одне прізвище», «сума на кредитному рахунку не повинна перевищувати 100 000 грн».

Основні функції системи керування базами даних:

Модель данихце система правил, згідно з якими створюють структуру даних, здійснюють доступ до даних та змінюють їх.

Основні типи баз даних:

Iєрархічна база даних має істотну відмінність від решти: для довільного зв'язку один елемент вважають головним (його називають безпосереднім предком, батьком), інший — підлеглим (його називають безпосереднім нащадком, сином). Об'єкт може не мати жодного нащадка або мати їх кілька, але має не більше одного предка. Об'єкти, що мають спільного предка, називають близнюками.

Наприклад, у ієрархічній базі даних, яка містить інформацію про покупців та їхні замовленнях, то об'єкт «покупець» природно вважати предком, а об'єкт «замовлення» — нащадком. Загальновідомим прикладом ієрархічної бази даних є файлова система з відношенням належності (файл-нащадок належить до теки-предка), Таку ієрархію зазвичай подають наочно, наприклад відображаючи її на панелі Теки менеджера файлів Dolphin (див. ліву частину поданиго нижче програмного вікна).

Недоліки ієрархічної моделі:

Мережева модель відрізняється від ієрар­хічної відсутністю підпорядкування у зв'язку при збереженні базових понять: вузол, рівень, зв’язок, Інакше кажучи, у мережевій моделі зв’язок вільний між елементами різних рівнів.

Переваги мережевої моделі: найповніше відображення структури деяких задач. наприклад, мережевого планування в економіці.

Недоліки мережевої моделі

Наприклад, мережева базу даних щодо асортименту товарів меблевої фірми «Меблі», яка має три магазини, кожний з яких пропонує різні види меблів трьох виробників.Реляційна модель (латиною rela­tio — відношення) побудована на взаємовідношенні частин, що її складають. У найпростішому випадку реляційна модель є двовимірним масивом (таблицею), а при створенні складних інформаційних моделей — сукупністю взаємопов’язаних таблиць, кожна з яких містить набір однотипних об'єктів. Кожний рядок такої таблиці називають записом, кожний стовпчик — полем. Таблиці реляційної моделі даних, як правило, зв’язані між собою ключами.

Ключ (ключове поле)це поле таблиці, яке однозначно визначає запис. Значення ключа не може повторюватись у таблиці. Ключі у базах даних відіграють украй важливу роль, адже саме за їх допомогою СКБД ідентифікує об'єкти.

Властивості реляційної моделі бази даних:

Над цією моделлю бази даних зручно виконувати такі дії:

 • сортування даних (наприклад за алфавітом);
 • вибірка даних за групами (наприклад класами);
 • пошук записів (наприклад за прізвищами) і т. д.


 • Табличний процесор як проста система управління базами даних

  Елементи бази даних:

  Упорядкування (сортування) — це зміна відносного положення даних у списку відповідно до значень даних.

  Фільтрація — виділення визначених записів, що задовольняють заданим критеріям.

  Прикладом бази даних може бути будь-який прайс-лист (у форматі ods чи xlsx), протокол журі учнівської олімпіади тощо. .  Правила роботи з електронними таблицями як з базами даних

  Для пошуку (відбирання) даних можна використати Фільтри:

  1. Активувати комірку у рядку назв полів (стовпчиків).

  2. Використати вказівку меню Дані / Фільтр / Автофільтр

  3. Натиснувши кнопку , отримати перелік значень поля.

  4. Пересвідчитися, що до області опрацювання увійшла область електронної таблиці «до першого порожнього рядка». У разі потреби вилучити порожні рядки (у поданому прикладі це рядки 6 і 9). Натиснувши кнопку , отримати повний перелік значень у стовпчику таблиці.

  5. Зняти мітку Усі, виставити мітку для потрібних значень (на поданій нижче ілюстрації усе, що містить слова «Сітка рабиця») і натиснути кнопку Гаразд,

   щоб отримати результат пошуку.

  4. Закріплення вивченого матеріалу

  1. Що таке база даних?
  2. Що називають предметною областю?
  3. Що може бути об'єктом предметної області?
  4. Що таке система керування базами даних?
  5. Що таке цілісність даних?
  6. Назвіть основні функції СКБД.
  7. Що таке модель даних?
  8. Що таке ієрархічна база даних?
  9. Що таке мережева база даних?
  10. Що таке реляційна база даних?
  11. Що таке запис?
  12. Що таке поле?
  13. Що таке ключове поле (ключ)?

  5. Підбиття підсумків уроку
  Виставлення оцінок.

  6. Домашнє завдання
  Вивчити матеріал уроку. Описати структуру бази даних «Шкільна бібліотека».


  Текст упорядкувала Агафонова Світлана Богданівна, учитель інфор­матики СЗШ І–ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснян­ського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 3 по 21 листопада 2014 року.