Розробка уроку — практичної роботи

Тема: виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (постановка завдання і критерії оцінювання).

Мета: учень виконує навчальний проект, що передбачає:

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Пояснення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Як називають найбільшу популярну глобальну мережу?
 2. Що таке офісні технологіїї?
 3. Які офісні технології ви знаєте?
 4. Навебіть приклади офісних веб-програм.

3. Вивчення нового матеріалу

Проект (proect у перекладі з латинської означає «кинутий уперед задум») — це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план на створення матеріального об’єкта чи теоретичного продукту.

Проект це вмотивована (на основі особистого інтересу), цілеспрямована (щодо певної мети чи проблеми) добровільна, активна, творча та дослідницька діяльність людини.

Характерні риси проекту:

Англомовні фахівці кажуть, що проект має бути SMART:

S — specific — конкретний);
M — measurable — вимірюваний);
A — achievable — досяжний);
R — realistic — реалістичний (за ресурсами);
T — timely — визначений в часі або своєчасний.

Три етапи реалізації проекту:

Під час створення колективного проекту кожна команда має пройти всі етапи виконання.

Після того, як визначено проблему та проведено підготовчу роботу, можна приступати до написання (виконання) проекту. Не обов’язково бути великим письменником, щоб написати конкурентноздатний проект. Проект має бути цілісним, ясним, стислим і переконливим.

Форма проекту може бути різною, але будь-який проект повинен включати такі складові:

 1. Формулювання проблеми

  • Стисло охарактеризуйте наявну ситуацію та опишіть проблему, яку Ви збираєтесь вирішувати. Формулювання проблеми має відображати не внутрішні проблеми (Вас чи Вашої організації, а проблеми в суспільстві, які Ви хоче вирішити.

  • Визначіть коло людей, яких стосується ця проблема, наведіть кількісну та якісну інформацію.

  • Покажіть відповідність поставленої проблеми цілям та можливостям Вашої організації.

  • Поясніть, чому саме Ваша організація береться за вирішення цієї проблеми.

 2. Визначення метитого, заради чого Ви починаєте проект. Це загальні твердження, які важко оцінити кількісно, головне призначення яких — показати тип проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.

 3. Завдання проекту — це конкретні кроки, які треба зробити для того, щоб змінити наявну ситуацію на краще, це кроки для досягнення мети. Ці зміни повинні відбутись в процесі виконання Вашого проекту. Мета та завдання проекту логічно випливають з поставленої проблеми.

 4. Робочий план, який має пояснити, як буде виконано проект для досягнення поставлених завдань.

  • Хто буде відповідати за виконання поставлених завдань?
  • Що буде зроблено?
  • Які ресурси буде задіяно при виконанні поставлених завдань?
  • Які терміни виконання завдань?
 5. Оцінка виконання проекту. Потрібно пояснити, як буде оцінено успіх виконання проекту, які конкретні методи оцінки ступеню ефективності проекту буде використано. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, наскільки вдалось виконати поставлені в проекті задачі. Оцінка може проводитись різними шляхами, використовуючи якісні та кількісні показники.

Збір інформації та опитування доцільно проводити використовучи офісні он-лайн технології Google сервісів, а конкретно Google форми, якими ви зустрічались на попередніх уроках. Відповідно аналіз зібраних данних зручно проводити у вже синхронізованому табличному процесорі сервісів Google.

Оформлення документації проектної роботи (реферату) бажано проводити, використовучи текстовий процесор сервісів Google та задовольняти відповідні вимоги.

У рефераті (звіті про виконання проекту) потрібно висвітити найважливіші питання, пов’язані з темою проектної роботи. Назва роботи має відповідати її змісту.

Обов'язкові елементи реферату

 1. Титульний аркуш має містити повне найменування закладу, прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), назву проекту.

 2. Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх складових реферату — розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

 3. Перелік умовних позначень (при необхідності).

 4. Вступ з описом актуальності теми, мети і змісту поставлених завдань, очікуваної новизни.

 5. Основна частина з викладом самостійно виконаного дослідження з повним обґрунтуванням отриманих (наукових) результатів. У розділах основної частини подають:

  • огляд літератури за темою;
  • вибір напрямів дослідження;
  • опис загальної методики та основних методів дослідження;
  • опис проведених теоретичних і експериментальних досліджень;
  • експериментальну частину й методику дослідження;
  • аналіз і узагальнення результатів дослідження.

  Основна частина реферату складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

 6. Висновки мають відповідати визначеним автором завданням дослідження. Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати у пунктах висновків такі слова та вислови, як проаналізовано…, встановлено …, виявлено …, що дало змогу …, доведено …, показано …, досліджено …, розроблено …, отримано …, запропоновано …, розроблено …, рекомендовано …, вважається за доцільне … тощо. Ознайомлення з текстом висновків має дати можливість сформувати уявлення про ступінь реалізації автором роботи поставленої мети і завдань.

 7. Додатки. У разі потреби до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи. Додатки зазвичай позначають великими літерами (української) абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують літеру, що позначає його послідовність. Якщо у роботі один додаток, то його позначають «Додаток А». Кожний додаток потрібно починати з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті сторінки слова «Додаток» і його позначення.

 8. Список використаних джерел розміщують одним з таких способів:

  • у порядку появи посилань у тексті;
  • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

  Кількість позицій у списку має становити не менше 3 джерел. По кожному джерелу подають такі дані: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, статті, журналу, місто, видання, назву видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких стаття чи тези опубліковані або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць — дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття. Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських), записують у кінці списку в алфавітному порядку. У тексті роботи, де використано джерело, у квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання.

Технічні вимоги до реферату: 10–15 сторінок формату А4, гарнітура Times New Roman 14 кеглів через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см.

Захист проекту На основі зібаних та проаналізованих даних дослідження колективного проекту кожна команда має створити презентацію, використовучи редактор презентацій у технологіях Google сервісів або відеоролик, виклавши його в YouTube. Адресу матеріалів надіслати однокласникам і вчителю. На уроці зосередитися лише на відповіді на запитання.

Критерії оцінювання виконання проектів Проектна технологія здебільшого передбачає командну роботу, тому ефективність її залежить від кожного учня.

Оцінювання роботи окремого учасника проекту (анонімно іншими учасниками проекту) буде проведено за такими критеріями (по 0 або 1 бал за кожний пункт):

 1. Участь в обговоренні ключових питань
 2. Вміння розподіляти послідовність дій кожного члена команди
 3. Результативна співпраця з іншими учасниками проекту
 4. Висування нових ідей
 5. Внесення конструктивних пропозицій
 6. Вміння вислухати і дослухатися
 7. Ретельне осмислення інформації
 8. Уміння порівнювати та узагальнювати ідеї
 9. Уміння коректно відстоювати власну точку зору
 10. Уміння з’ясовувати те, що не зрозуміло
 11. Уміння приймати допомогу товаришів
 12. Підбадьорювання та підтримка товаришів

Ефективним для визначення внеску кожного з учасників проекту є чітке визначення функцій, що мають виконуватися, та чітке їх закріплення за виконавцями. Таке закріплення здійснюють завдяки запровадженню ролей. Це дозволяє оцінити якість виконання кожним учасником своїх функціональних обов’язків. Оцінку вкладу кожного учасника проводять інші учасники проекту за 12-бальною шкаллою анонімно.

Критерії оцінювання проекту вчителем (0, 1 або 2 бали за кожний пункт):

 1. Змістовність і правильність розуміння питання
 2. Повнота висвітлення
 3. Логічність викладу
 4. Цікаві рішення
 5. Легкість сприйняття поданої інформації
 6. Культура мовлення

Підсумкова оцінка кожного учня є півдобутком оцінки вчителя і суми оцінок інших учасників проекту. Таким чином враховано і кінцевий результат (оцінка вчителя), і здатність працювати у колективі (оцінки учнів).

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


Далі перелічено теми проектів для виконання протягом наступних 6 уроків і захисту на останньому уроці, відведеному на вивчення теми,:

 1. Найновітніше апаратне забезпечення інформаційної системи
 2. Найновітніше програмне забезпечення інформаційної системи
 3. Інформаційні технології в освіті
 4. Етапи становлення інформаційних технологій
 5. Поняття інформаційного суспільства
 6. Інтелектуальна власність та авторське право
 7. Призначення й структура Інтернету
 8. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера
 9. Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів
 10. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи,принципи дії і боротьба з ними
 11. Програмне забезпечення для створення комп’ютерних публікацій
 12. Табличні величини у складних задачах
 13. Моделювання предметних галузей
 14. Комп’ютерне та інформаційне моделювання
 15. Делікатні питання роботи з базами даних
 16. Створення персонального навчального середовища

Контрольні запитання

 1. Що нового ви взнали на уроці?
 2. Які є етапи дослідження проблеми?
 3. Яка різниця між метою та завданням проекту?
 4. Що таке проект? Яким він має бути?
 5. Назвіть етапи реалізації проекту.
 6. Назвіть складові проекту.
 7. Назвіть обов'язкові елементи реферату.

6. Підбиття підсумків уроку

Висталення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити матеріал, поданий на уроці. Почати роботу над проектом.


Текст упорядкувала Пугачова Марія Олександрівна, вчитель Скандинавської гімназії, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 15.06.2015 по 26.06.2015.