Розробка уроку

Тема: моделювання.

Мета: дати і закріпити загальні знання і уявлення про модель, предметну галузь, типи моделей, моделювання, форми подання та етапи побудови інформаційних моделей об'єктів. По завершенню вивчення теми учень

описує поняття:

описує:

пояснює: алгоритм побудови інформаційних моделей у різних програмних середовищах: текстовому процесорі, графічному редакторі, редакторі презентацій;

уміє: створювати інформаційні моделі задач для заданої предметної галузі, зокрема при розв’язування задач з інших навчальних предметів.

Обладнання й матеріали: ПК з встановленими ОС, проектор.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Виклад нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підсумок уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент.
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань.

 1. Що таке інформація?
 2. Які ви знаєте властивості інформації?
 3. Які джерела надходження інформації?
 4. Які ви знаєте види інформації?
 5. Що таке об'єкт? Подайте приклади.
 6. Що таке властивість об'єкта? Подайте приклади.
 7. Що таке величина властивості об'єкта?
 8. Подайте приклади кількісних і якісних властивостей.
 9. Чи може щось бути водночас об'єктом і частиною об'єкта?
 10. Подайте приклади класифікації об'єктів

3. Виклад нового матеріалу.

Упродовж життя людина збирає та зберігає відомості про предмети та явища навколишнього світу — деякі об’єкти.

Об’єкт (від латинського objectus — предмет, явище) — це цілісна частина навколишнього світу.

Об’єкти бувають матеріальними (людина, море, автомобіль) чи нематеріальними (пісня, вірш, зоряне небо). Об’єкти взаємодіють між собою за допомогою своїх властивостей, що породжує взаємозв’язки, які відображають взаємовідношення між об’єктами. Сукупність об’єктів утворюють предметну галузь.

Предметна галузьчастину реального світу, яка є об’єктом деякої діяльності або областю дослідження.

Наприклад, парта — це об’єкт, що належить до предметної області меблі, тому має відповідні властивості: призначення, матеріал, виготовлення тощо. Об’єкт предметної галузі є результатом абстрагування реального об’єкта шляхом виділення сукупності його властивостей.

Поняття предметної галузі запроваджено на початку 80-х років XX століття, коли вченим у галузі інформаційних систем стала зрозумілою необхідність використання моделей для подання даних і відомостей у комп’ютерних системах.

З давніх давен людина використовує моделювання для дослідження об'єктів, процесів та явищ у різних галузях своєї діяльності. Результати цих досліджень допомагають визначити й покращити характеристики реальних об'єктів та процесів, краще зрозуміти сутність явищ та пристосуватись до них або керувати ними, конструювати нові та модернізувати старі об'єкти. Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності. Поняття комп'ютерного моделювання відображає використання в цьому процесі комп'ютера, як потужного сучасного засобу опрацювання інформації. Завдяки комп'ютеру істотно розширено межі застосування моделювання, а також забезпечено всебічний аналіз отриманих результатів.

Що ж таке модель? Цим словом позначають і матеріальні моделі наявних об'єктів,, і теорію розвитку суспільства, і всім відому формула визначення сили земного тяжіння F = mg, і багато чого іншого. Як в одному слові можна об'єднати такі різні поняття? Річ у тім, що поняття моделі об'єднує дещо спільне, а саме те, що всі перераховані моделі — це створені людиною абстрактні або матеріальні об'єкти. Аналіз та спостереження цих моделей дозволяє пізнати сутність дійсного складного об'єкта, процесу чи явища, які називають прототипами об'єкта-моделі.

Модельце спрощене уявлення про реальний об'єкт, процес чи явище.

Моделюванняпобудова моделі для дослідження та вивчення об'єкту, процесу чи явища.

Чому не дослідити сам оригінал? Навіщо створювати модель? Для цього може існувати багато причин:

Таких аргументів можна подати багато. І, якщо поміркувати, можете згадати багато моделей, з якими людина стикається у своєму житті. Спробуйте згадати: глобус, іграшка, рівняння хімічної реакції, креслення, фізична формула, географічна мапа, розклад уроків, муляжі фруктів у кабінеті біології, система класифікації живих організмів, ілюстрації до художніх творів.Для одного і того самого об'єкта можна створити кілька моделей. Все залежить, від мети і від методів та засобів, за допомогою яких збирають інформацію про прототип. Наприклад, при ознайомиленні з новим для себе містом план цього міста, фотографії, розповіді мешканців або кінофільми можуть створити зовсім різні уявлення про об'єкт. І ці уявлення можуть істотно різнитися з враженнями після відвідування цього самого міста безпосередньо. Модель цього самого міста для його мешканців взагалі буде іншою, бо для них головне — це забезпечення нормальної сталої життє­діяльності.

Як ми вже переконались, кількість моделей та їх різноманітність дуже велика. Щоб не загубитися в цьому розмаїтті, необхідно мати якусь класифікацію моделей.

Найістотніші ознаки, за якими класифікують моделі:

Природно фіксувати (записувати) інформаційні моделі за допомогою традиційних офісних пакетів, спеціалізованих видавничих систем, графічних редакторів, середовищ програмування, у тому числі, для проведення аналітичних обчислень, та іншого програмного забезпечення. У більшості випадків основне змістовне навантаження і складність роботи припадають на етап до використання комп'ютерних технологій.

Побудові інформаційної моделі передує системний аналіз, завданням якого є визначення властивостей об’єкта з урахуванням мети дослідження та зв'язків між властивостями.

В сучасному світі розв'язування складних наукових та виробничих задач неможливе без використання моделей та моделювання. Серед різних видів моделей особливе місце займають математичні моделі, тому що вони дозволяють враховувати кількісні та просторові параметри явищ та використовувати точні математичні методи.

Вивчення реальних явищ за допомогою математичних моделей, як правило, вимагає застосування обчислювальних методів. При цьому широко використовують методи прикладної математики й математичної статистики.

4. Закріплення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Подати повні описи конкретних прикладів інформаційних моделей, різних за формою представлення (8 прикладів), для розв’язання задач з інших навчальних предметів.

Завдання 2. Використовуючи дані з глобальної мережі, створити інформаційну модель об’єкта мобільний телефон для купівлі надійного телефону з широкими функціональними можливостями.

Етапи побудови інформаційної моделі

 1. Проаналізувати умову завдання, визначити й усвідомити мету моделювання (купівля надійного телефону з широкими функціональними можливостями).

 2. Відповідно до мети виділити істотні властивості обєктів моделі (мобільного телефона).

 3. Вказати відповідні величини виділених властивостей та зв'язків між ними (записати дані до такої таблиці, перелік властивостей у якій можна розширити або скоротити).

Назва властивостіВеличина
властивості
Фірма-виробник
Вартість
Стандартна батарея
Час роботи в режимі розмови
Час роботи в режимі очікування
Діагональ екрана
Розміри екрана у пікселях
Вбудована пам'ять
Верхня межа розширення пам'яті
Операційна система

Примітка. Вдалою формою подання інформаційної моделі в даному випадку є таблиця. Графічне зображення доречне лише для властивості Зовнішній вигляд, яка для декого може виявитися неістотною.

Завдання 3. Оцінити відповідність створеної інформаційної моделі. Для цього провести опитування користувачів мобільних телефонів щодо відповідності вашим потребам обраної вами моделі телефону як результату реалізації створеної інформаційної моделі.

5. Підбиття підсумків уроку.
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Вивчити навчальний матеріал уроку. Підібрати інші приклади до завдання 1.


Текст упорядкувала Суткова Олена Юріївна, вчитель гімназіі «Академія» Святошинського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 07.10.2013 по 11.10.2013.