Виконання індивідуальних навчальних проектів з використанням програмних засобів навчального характеру з математики у 7 класі

Пояснювальна записка (для вчителя)

Нині існує значний спектр електронних освітніх ресурсів, призначених для інформаційного забезпечення, функціонування і розвитку системи освіти.

Електронні освітні ресурси (ЕОР) — це вид засобів освітньої діяльності (навчання та ін.), які є сукупністю електронних інформаційних об'єктів (документів, документованих відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів, процесуальних моделей та ін.), що існують в електронній формі, розташовані і подані в освітніх системах на пристроях запам'ято­вування електронних даних [2].

Згідно класифікації, поданої у [2], виокремлено такі основні різновиди ЕОР:

У свою чергу, електронні ресурси навчального призначення можна класифікувати за різними критеріями. Наприклад, можна виокремити комп'ютерні програми навчального призначення й електронні дані навчального призначення, які, у свою чергу, можна систематизувати за рівнем групування.

Навчальні програми за рівнем групування поділяють на:

Навчальні дані за рівнем групування їх поділяють на:

Можна запропонувати таку деталізацію типів і різновидів електронних ресурсів, що застосовуються в навчальних закладах, за критерієм того, яке місце займають ці ресурси в організації процесу навчання.

Електронні ресурси навчального призначення за складовою в організації процесу навчання можна поділити на навчальні та забезпечувальні.

Навчальні (призначені безпосердньо для реалізації процесу навчання):

Забезпечувальні (для забезпечення організації процесу навчання):

Класифікація ЕРНП за складовою в організації процесу навчання

Перелік електронних засобів навчального та загального призначення, рекомендованих МОН України

НазваПредметКласРозробник
Програмно-методичний комплекс ТЕРМ VII підтримки навчальної математичної діяльності алгебра7Херсонський державний університет
Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Математика 5-6 клас» для ЗНЗ Математика5-6 ПП «Контур-плюс»
Програмно-методичний комплекс GRAN алгебра,
геометрія
6-11ТОВ «Республіканський навчально-науковий центр «ДІНІМ»
Пакет динамічної геометрії DG геометрія 7-9Харківський ДПУ ім. Г.С.Сковороди
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ «Геометрія, 7 клас» геометрія7ЗАТ “Мальва”
Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ «Алгебра, 7 клас» Алгебра 7Херсонський державний університет
Педагогічний програмний засіб Педагогічний програмний засіб "Бібліотека електронних наочностей "Геометрія, 7-9 клас" для ЗНЗгеометрія7-9 ЗАТ «Мальва»
Педагогічний програмний засіб «Геометрія, 10 клас» для ЗНЗгеометрія10 ЗАТ «Мальва»
Педагогічний програмний засіб «Геометрія, 11 клас» для ЗНЗгеометрія 11ЗАТ «Мальва»
Педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра, 10 клас» для ЗНЗАлгебра10 «Укрприборсервіс»
Педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра, 11 клас» для ЗНЗалгебра11«Укрприборсервіс»
Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 клас» для ЗНЗалгебра7-9 Херсонський державний університет
Педагогічне програмне середовище "Системи лінійних рівнянь"алгебра7-11 Херсонський державний університет
Контрольно-діагностична система "Test-W" всівсіШестопалов Олексій

Особливого значення у створенні і розробці нових методик навчання набувають сучасні засоби навчання, зокрема комп'ютери та їх програмне забезпечення. Наразі можна виділити два типи педагогічних програмних засобів (ППЗ):

Вивільнений час можна використати на постановку проблем, з'ясування разом з учителем сутності досліджуваних процесів і явищ, розробку відповідних інформаційних моделей, встановлення причинно-наслідкових зв'зків і закономірностей, порівняння різноманітних проявів закономірностей, їх аналіз і синтез узагальнюючих висновків, абстрагування від окремих несістотних фактів і ознак тощо. Обидва типи ППЗ доповнюють один одного. Їх потрібно тією чи іншою мірою використовувати в різних видах навчальної діяльності, зокрема під час вивчення нового матеріалу, формування понять, знань, умінь і навичок, у використанні різних методів навчання, під час самостійної роботи, контролю, самоконтролю і т.д. Проблема лише у тому, щоб знайти якомога ефективніше поєднання обох напрямків використання ППЗ і поєднання обох типів ППЗ. [1]

GRAN1 слугує для розв'язування таких задач:

GRAN-2D відносять до розряду програм динамічної геометрії. Його призначено для графічного аналізу геометричних об’єктів на площині. Звідси й походить назва (Graphic ANalysis 2-Dimension). Використання пакету GRAN-2D дозволяє:

GRAN-3D (GRaphic ANalysis 3-Dimension) — пакет, призначений для графічного аналізу тривимірних об’єктів. Використання пакету GRAN-3D надає можливість:

Розглянуті програмні засоби нескладні у застосуванні, оснащені інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом з контекстно-чутливою допомогою. Для опанування основних прийомів роботи з ППЗ типу GRAN, DG учню достатньо володіти елементарними навичками роботи з програмами, що мають графічний інтерфейс.

DG — пакет динамічної геометрії, створений для комп’ютерної підтримки шкільного курсу планіметрії. DG – це інтерактивне середовище для навчання та досліджень з геометрії, розроблений авторським колективом співробітників ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, який розповсюджує Міністерство освіти і науки України серед навчальних закладів. DG призначено для використання вчителями математики і учнями 7-9 класів на уроках геометрії у школі. Мета пакета – надати учням можливість самостійно здійснювати відкриття з геометрії шляхом експериментування на комп’ютері [4]. Загальні можливості пакету:

 1. Організація комп’ютерних експериментів і досліджень, висування і візуальна перевірка гіпотез як засіб підтримки конструктивного напрямку у навчанні [4];

 2. Моделювання геометричних побудов: створення побудов за допомогою комп’ютерних аналогів циркуля та лінійки, дослідження отриманих результатів, проведення вимірювань;

 3. Використання переваг динамічної геометрії – миттєва зміна всіх залежних побудов при зміні деяких вихідних параметрів [4];

 4. Ілюстрування задач і теорем курсу планіметрії:

  • створення інтерактивних навчальних посібників з гіперпосиланнями, підказками, динамічними ілюстраціями та мультимедійними можливостями;

  • конструювання та використання моделей для експериментування та розв’язування задач;

  • створення динамічних опорних конспектів з коментарями;

  • розробка довідників.

Основний спосіб досягнення мети розробки — це створення моделі евклідової геометрії на площині та надання комп’ютерних аналогів циркуля та лінійки. Ця модель описує геометричні об’єкти на площині, взаємозалежності і зв’язки між ними та алгоритми побудови.

Основна властивість цієї моделі – збереження послідовності виконання побудов, формування алгоритму побудови кожного кроку та збереження інформації про залежності між побудованими об’єктами. Більш того, ця інформація повинна бути достатньою для повного визначення положення кожного об’єкта у будь-який момент часу. Потрібна нам модель має усі властивості динамічної геометрії [4]. Один з шляхів представлення геометричного креслення – послідовність кроків побудови, тобто створення базових об’єктів. Пакет забезпечує підтримку конструктивного напрямку в навчанні та принципу наочності, надаючи середовище для експериментування. Використання DG заохочує учнів до самостійних відкриттів в геометрії на основі власної дослідницької діяльності (моделювання, пошук та формулювання гіпотез, дослідження, доведення). Використання пакету полегшує конструювання та розв’язування задач, виконання побудов, робить діяльність на уроці геометрії більш активною, особисто-орієнтованою i цікавою.

Вибір методів активного навчання залежить від різних чинників. Але, у першу чергу, визначається дидактичним завданням уроку або самонавчання. У світовій практиці ведуться пошуки способів організації самостійної діяльності учнів, що спрямовані на залучення кожного учня до активного пізнавального процесу. Одним із них є метод проектів.

Метод проектів завжди спрямований на розв'язання учнями якоїсь проблеми, для чого потрібно, з одного боку, пошук і використання різноманітних засобів, з іншого, — інтегрування знань, умінь з окремих галузей науки, техніки, технології, мистецтва. Робота за даним методом передбачає не лише наявність й усвідомлення якоїсь проблеми, але й уявлення про процес її розгортання.

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів-індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом певного відрізку часу. У ході цієї діяльності доцільне залучення засобів ІКТ.

Контроль знань може відбуватися у різних формах. У процесі засвоєння нового матеріалу надають запитання, обговорюють проблемні ситуації, проводять опитування. На етапі закріплення матеріалу — здійснюється перевірка виконання завдань як усна, так і письмова. Нарешті, оцінювання знань може бути окремим етапом уроку, наприклад у формі контрольних, самостійних та практичних робіт. Для підтримування цієї діяльності є різні види електронних засобів. Наприклад, це — спеціалізовані системи тестування, що призначені для оцінювання результатів засвоєння знань як «електронний екзамен», а також системи, призначені для застосування на будь-якому етапі навчання. Організація програми автоматизованого оцінювання передбачає певну швидкість проходження тестів — стандартизованих завдань, представлених в електронній формі, і від учнів не вимагається спеціальних навичок роботи з комп'тером. Необхідно лише вибрати правильні відповіді серед запропонованих. За допомогою програми здійснюється перевірка з виведенням відповідних коментарів й оцінювання результатів навчальної діяльності [3].

ЛІТЕРАТУРА

 1. БиковВ.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2012. – №2 (98). – С. 3-6.

 2. Дем'яненко В. М., Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – №1 (105). – С. 44-48.

 3. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – №3 (107). – С. 8-15.

 4. Раков С.А., Горох В.П., Осенков К.О., Думчикова О.В., Костіна О.В., Ларін О.Р., Лисиця В.Т., Олійник Т.О., ПікаловаВ.В. Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG. – Харків: ХДПУ, 2000. – 202 с.


Розробка уроку

Тема: cума кутів трикутника.

Мета: провести дослідження суми внутрішніх кутів довільного трикутника за допомогою пакету динамічної геометрії «DG».

Учень описує:

уміє:

Обладнання: комп'ютери з встановленими ОС, пакет динамічної геометрії «DG», комплекс програм «MyTestX», (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань. Тест.
 3. Інструктаж з техніки безпеки.
 4. Вивчення нового матеріалу у вигляді практичної роботи у середовищі пакету динамічної геометрії «DG».
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань (тест)
3. Інструктаж з техніки безпеки

4. Вивчення нового матеріалу


Завдання 1. Створити різні види трикутників, виміряти їхні внутрішні кути і сторони, скориставшись програмою «DG». Результати вимірювань занести у таку таблицю.

BCACBA∠A∠B∠C+ ∠A
+ ∠B
+ ∠C
A
A
A
Вказівки до виконання
 1. Використавши інструмент Точка, побудуйте три довільних точки А, В, С так, щоб вони не лежали на одній прямій.

 2. Використавши інструмент Відрізок, послідовно сполучіть точки А, В, С відрізками та побудуйте трикутник АВС.

 3. Використавши інструмент Виміряти кут, виміряйти внутрішні кути трикут­ника АВС.

 4. Обчисліть суму кутів трикутника АВС.

 5. Використавши інструмент Виміряти відрізок, виміряйте сторони трикутника АВС.

 6. Змініть розташування вершин трикутника АВС, так щоб він став гостро­-кутним, і проведіть вимірювання.

 7. Змініть розташування вершин трикутника АВС, так щоб він став тупо­кутним, і проведіть вимірювання.

 8. Змініть розташування вершин трикутника АВС, так щоб він став прямо­кутним, і проведіть вимірювання.

 9. Зробіть висновок щодо кутів трикутника:

  • cума кутів трикутника дорівнює ...;

  • у трикутнику проти більшої сторони лежить ... кут. І навпаки, проти більшого кута лежить ... сторона.

 10. Проведіть додаткові побудови для того, щоб проілюструвати доведення.

  • використавши інструмент Пряма проведіть пряму через точки А і В;

  • використавши інструмент Паралельна пряма побудуйте пряму, що паралельна прямій АВ і проходить через вершину С;

  • позначте точки E, F на прямій, що проходить через точку С, по різні боки від точки С;

  • виміряйте градусні міри кутів: ∠ECA, ∠ACB, ∠BCF, обчисліть їх суму і запишіть результати.

 11. Проаналізуйте побудову:

  • назвіть пари внутрішніх різносторонніх кутів, що утворені при перетині паралельних прямих AB і EF січними АС і СВ;

  • запишіть, чому дорівнює величина розгорнутого кута;

  • розгорнутий кут ECF дорівнює сумі кутів ...;

  • вкажіть, яку властивість внутрішніх різносторонніх кутів використано.

 12. Проведіть доведення теореми про суму кутів трикутника, використовуючи полередні етапи проведеного дослідження.

5. Підбиття підсумків уроку

 1. Чи може у трикутнику бути:
  • два прямих кута (поясніть відповідь);
  • два тупих кути (поясніть відповідь);
  • тупий і прямий кути (поясніть відповідь)?
 2. Чи може у трикутнику кожний кут бути:
  • менше від 60º (поясніть відповідь);
  • більше від 60º (поясніть відповідь)?
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Дослідити залежність зовнішнього кута трикутника від внутрішніх кутів.


Текст упорядкувала Інна Миколаївна Верещак, вчитель Кловського ліцею № 77 Печерського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 07.10.2013 по 20.12.2013.