Розробка уроку

Тема уроку: інформаційні системи, їх види; апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.

Мета:

Після вивчення матеріалу учень:

Обладнання: під'єднаний до мережі Інтернет ПК з встановленими ОС і браузером.

Структура уроку

 1. Організаційний частина.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Виклад нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційна частина
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Продовжити речення: Інформатика — це наука…
Відповісти на питання :

 1. Що таке інформація?
 2. Що таке повідомлення?
 3. Що таке інформаційні процеси?
 4. Опишіть основні інформаційні процеси?
 5. Які ви знаєте властивості інформації?

3. Виклад нового матеріалу

Світ навколо нас сповнений системами — механізмами, живими істотами, спільнотами людей, тобто системами механічними, біологічними, соціальними тощо.

В рамках курсу інформатики вивчаються інформаційні системи. У широкому розумінні інформаційною можна назвати будь-яку систему опрацювання інформації.

Інформаційна система забезпечує приймання інформації, її перетворення, опрацювання, збереження і передачу результатів опрацювання споживачу: людині, машині, іншій інформаційній системі. Прикладом сучасної інформаційної системи може бути редакція газети або журналу, оснащена комп'ютерною технікою.

Інформаційна система (у загальному розумінні) — це системи, яка здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання й опрацювання інформації.

В інформаційній системі можуть відбуватися одночасно один, два чи кілька процесів.

Опрацювання інформації залежить від змісту вхідної інформації, але під час самого опрацювання інформація не осмислюється, а лише перетворюється згідно з попередньо розробленими алгоритмами.

Інформаційна система (у вузькому розумінні) — це комплекс інформаційних, технічних, програмних та організаційних засобів, необхідних для автоматизованого опрацювання інформації.

В інформаційній системі відбуваються такі процеси:

Розробка інформаційної системи передбачає вирішення двох таких завдань:

Дані в інформаційної системи можуть зберігати в неструктурованому або у структурованому вигляді.

Неструктуровані даніце звичайні текстові документи (можливо, ілюстровані): статті, реферати, журнали, книги тощо. Системи, в яких зберігають неструктуровані дані, не завжди дають конкретну відповідь на запитання користувача, а можуть видати текст документа або перелік документів, у яких потрібно шукати відповідь.

Структурування даних передбачає задання правил, що визначають їхню форму, тип, розмір, значення тощо.

Бажаючи підкреслити використання електронно-обчислювальної техніки для автоматизації інформаційних процесів, сучасні інформаційні системи часто називають «автоматизованими інформаційними системами».

Як інформаційну систему можна розглянути багато об'єктів: телебачення, мережу мобільного зв'язку, цифрові фотоапарати і відеокамери, людинe.

До інформаційної системи дані надходять від джерела інформації. Ці дані надсилають на зберігання чи певного опрацювання у системі й потім передають споживачеві).

Джерело інформації
Приймання інформації
Збереження й опрацювання інформації
Виведення інформації
Споживач інформації

Споживачем може бути людина, пристрій або інша інформаційна система. Між споживачем та власне інформаційною системою може бути встановлено зворотний зв'язок (від споживача до блоку приймання інформації).

Історія
Інформаційні системи здавна широко застосовували. Це пов'язано з тим, що для існування цивілізації необхідний обмін інформацією — передача знань, як між окремими членами і колективами суспільства, так і між різними поколіннями.

Найдавнішими й найпоширенішими інформаційними системами вважають бібліотеки. Здавна у бібліотеках збирають книжки (або їх аналоги), зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду, видають спеціальні журнали та довідники, що інформують про нові надходження, ведеться облік видачі.

Найстаріші (у моральному й фізичному розумінні) інформаційні системи повністю базувалися на ручній праці. Пізніше їм на зміну прийшли різні механічні пристрої для опрацювання даних (упорядкування, копіювання, асоціативного пошуку тощо).

Наступним кроком стало впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС), у яких для забезпечення інформаційних потреб користувачів використовують ЕОМ зі своїми носіями інформації.

Чи використовувати комп’ютерну техніку для інформаційної системи — це питання економічної доцільності.

Етапи розвитку автоматизованих інформаційних систем:

 1. Початковий (60-ті роки XX століття) — нагромадження базового досвіду використання комп'ютерів, виявлення основних напрямків їх застосування.

 2. Систематичне запровадження нових інформаційних технологій (70-ті роки XX ст.) з такими ознаками:

  • пошук нових сфер застосування комп'ютерів;
  • створення організаційних систем управління технікою;
  • виявлення впливу nt[ysrb на процеси управління в цілому;
  • ізольованість і, як правило, несумісність окремих інформаційних систем;
  • використання інформаційних технологій вузьким колом користувачів;
  • створення в організаціях єдиної інформаційної служби.
 3. Об'єднання інформаційних систем (з 80-х років XX ст.) з такими ознаками:

  • подолано технічні труднощі в розробці процесорів, оперативної пам'яті;

  • розроблено нові, надзвичайно місткі носії інформації;

  • розроблено швидкісні лінії передавання даних і засоби супутникового зв'язку;

  • запроваджено потужні комп'ютерні мережі, об'єднані з інформаційно-комунікаційними системами: телефоном, телетайпом, радіо, телебаченням;

  • реалізовано вимогу максимального наближення користувача до інформації: в користувача складається враження, що потрібна інформація знаходиться на його комп'ютері, хоча реально вона може знаходитись в різних вузлах локальної обчислювальної мережі;

  • висунуто концепцію розгляду інформації як важливий ресурс такого самого порядку, як фінанси, матеріали, обладнання і персонал;

  • сформовано новий еталон працівника, який природно ставиться до застосування нових інформаційних технологій;

  • зростає статус інформаційних служб організацій.

Принципи побудови інформаційних систем є відносно сталими. Але різноманітність сфер і форм застосування сучасних інформаційних технологій породжує велику різноманітність способів класифікації інформаційних систем.

Класифікація інформаційних систем:

Типи взаємодії інформаційних систем:

У сучасному інформаційному суспільстві створено багато інформаційних систем, що мають різний рівень автоматизації, використовують різну технічну базу та мають різне призначення. Натомість всі вони мають такі дві складові:

Конструктивно будь-який комп’ютер складається з основних чотирьох частин — пристроїв з таким призначенням:

Всі пристрої комп’ютера прийнято поділяти за функціональною ознакою на дві складові: центральні пристрої (у системному блоці) і периферійні (зовнішні) пристрої.

Розрізняють системне та прикладне програмне забезпечення.

Системне програмне забезпечення призначене для забезпечення працездатності комп'ю­тера й виконання внутрішніх функцій, для створення передумов для роботи прикладного програмного забезпечення. Типовим прикладом системного ПЗ є операційна система.

Прикладне програмне забезпечення призначене для розв’язання конкретних задач. Наприклад, редактори тексту, електронні таблиці, бази даних тощо.

Наприклад, у мобільному телефоні програмне забезпечення таке:

Апаратне забезпечення мобільного телефону — це:

Сучасна інформаційна система взаємодіє з іншими системами, надсилаючи та отримуючи інформацію. Вона спрямовує запити до джерел інформації й отримує у відповідь необхідні дані, натомість споживачі самі надсилають до інформаційної системи запити. Система опрацьовує їх і надає споживачам відповіді. Схему дії такої інформаційної системи (її складові відображено світлозеленими прямокутниками) зображено на малюнку нижче.

Програмне забезпечення
ДаніДані, вказівки
Апаратне забезпечення
Дані ⇅ Запити___ Запити ⇅ Дані
Інформаційні
джерела
Споживач
інформації

Інформаційна технологіяце технологія організації роботи однієї інформаційної системи або взаємодії кількох інформаційних систем.

Розглянемо простий приклад використання сучасних інформаційних технологій. Для реферату учень:

Використання комп'ютера дозволило істотно підвищити швидкість усіх інформаційних процесів.

4. Закріплення вивченого матеріалу
Змагання «Що ми вивчали?» мiж групами учнів. Опитування по черзі, за кожне правильно назване поняття присуджувати 1 бал, за його означення (опис) присуджувати 2 бали. У разі відсутності відповіді хід передавати супернику.

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть, що таке «інформаційна система»?
 2. Які процеси відбуваються в інформаційній системі?
 3. Що таке структурування даних?
 4. За чим класифікують інформаційні системи?
 5. Які є інформаційні системи щодо ступеня автоматизації?
 6. Які є інформаційні системи щодо масштабу використання?
 7. Які є інформаційні системи щодо сфери призначення?
 8. Які є інформаційні системи щодо місця діяльності?
 9. Які є типи взаємодії інформаційних систем?
 10. Перелічіть складові інформаційної системи.
 11. Які є інформаційні системи щодо місця діяльності?
 12. Опишіть необхідні складові апаратної частини.
 13. Що таке системне програмне забезпечення?
 14. Що таке прикладне програмне забезпечення?
 15. Дайте характеристику етапів розвитку інформаційних систем.
 16. Що таке «інформаційна технологія»?

5. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Виставлення оцiнок.

6. Домашнє завдання
Опрацювати навчальний матеріал уроку.


Текст упорядкувала Олена Олександрівна Запорожець, вчитель спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації.