Розробка уроку

Тема: повторення й узагальнення вивченого у 5 класі.

Мета:

Учень повинен уміти описувати або пояснювати основні поняття, вивчені у 5 класі.

Обладнання й матеріали: комп’ютер з встановленими ОС, текстовим процесором і графічним редактором, (дана) інструкція.

Структура уроку
 1. Організаційний момент
 2. Повторення й закріплення вивченого
 3. Інструктаж з ТБ
 4. Самоаналіз
 5. Підсумки уроку
 6. Домашнє завдання
Хід уроку

1. Організаційний момент
 1. Вітання з класом
 2. Перевірка присутності й готовності до уроку учнів
 3. Оголошення мети уроку
 4. Опитування учнів щодо очікуваних результатів
 5. Порівняння з думкою учителя.

2. Інструктаж з ТБ
3. Повторення й закріплення вивченого

Дати означення або описати поняття, виділені нижче жирним шрифтом, і порівняти з очікуваним. Вказати, якої навчальної теми стосується це поняття. Якщо відповідь хибна, учень записує поняття на чернетці.

Правила безпеки в кабінеті інформатики

 1. Перебувати у навчальнному класі ПК лише з учителем.
 2. Всі дії у навчальному класі ПК виконувати за вказівкою вчителя.
 3. У разі виникнення нештатної ситуації (появи на екрані монітору зображення, не передбаченого ходом уроку, підозрілого звуку чи запаху) негайно повідомити вчителя.
 4. При роботі з ПК:
  • взаємодіяти з комп'ютером лише за допомогою клавіатури й миші;
  • не торкатися дротів, роз’ємів. розеток, тильної сторони ПК, екрану монітора;
  • не вмикати апаратуру без нагляду і вказівки вчителя;
  • руки тримати сухими та чистими;
  • стійко розташувати клавіатуру, не допускати її хитання;
  • плавно натискати на клавіші;
  • очі розташувати на відстані витягнутої руки (щонайменше 60 см) від екрану;
  • очі не напружувати і відводити від екрану, якщо робота з ПК не вимагає його споглядання;
  • сидіти на стільці прямо без напруження;
  • не вести сторонні розмови, не шуміти;
  • не закривати вентиляційні отвори апаратури;
  • не класти речі на комп’ютер;
  • час від часу доторкатися до металевих поверхонь для зняття можливого статичного електричного заряду.
Інформаціяабстрактне поняття, якому надають різного тлумачення залежно від контексту. Зазвичай — це сукупність знань про навколишній світ.

Повідомленняце сукупність знаків, що відображають ту або іншу інформацію.

(Комп'ютерні) даніце інформація, подана у формі, прийнятній для зберігання, передавання й опрацювання за допомогою комп'ютера.

Інформаційні процеси:

Файлце упорядкована сукупність даних, що займає область носія інформації з унікальною назвою (області). До назви файлу можна додавати розширення, яке записують через крапку після назви.

Тека (каталог, директорія)це файл, який містить дані про назви та розташування інших файлів у зрозумілій для операційної системи формі. З цими файлами операційна система може діяти як з виділеною множиною файлів, наприклад, копіювати, переміщувати, видаляти. Про ці файли кажуть, що вони належать до теки.

Коренева текаце тека, що містить всі файли носія даних.

Файлова системаце схема запису інформації, розташованої на носії даних. Функціями файлової системи є забезпечення можливості зберігання файлів і доступу до них. З точки зору користувача, файлова система має ієрархічну структуру. Вершиною цієї структури є назва носія, на якому зберігають файли. Файлова система забезпечує можливість доступу до конкретного файлу незалежно від того, у якому місці носія його насправді записано, і дозволяє знайти вільне місце при створенні нового файлу.

Ярликце файл (розміром до 1 Кб), що містить лише посилання на об’єкт (програму, файл, теку, носій, принтер тощо).

Операції з файлами: створення, копіювання, пере­міщення, пере­ймену­вання, вида­лення.

Комп’ютерна мережаце сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, сполучених каналами передавання даних.

Клієнтце комп’ютер користувача, який здійснює запит.

Серверкомп’ютер, що обробляє цей запит і відповідає на нього.

Централізована мережаце мережа, в якій виділено один потужний комп’ютер — виділений сервер, що виконує основні функції з організації роботи мережі.

Децентралізована мережаце мережа, у якій немає виділеного сервера, а будь-який комп’ютер може бути як сервером, так і клієнтом.

Мережне оточенняусі локальної мережі, до яких можна отримати доступ з комп'ютера.

Злочинзлодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».

Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті:

Заходи безпечної роботи у мережі:

Елементарні правила набору й форматування тексту:

Текстце послідовність символів.

Символнайменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.

Словоосновна одиниця мови — це послідовність символів, відділена від інших пропуском або знаком пунктуації і пропуском.

Абзацструктурна одиниця тексту, що містить завершену думку. У середовищі LibreOffice Writer чи Microsoft Office абзац — це послідовність символів, розташованих між двома символами ознаки кінця абзацу. Цей символ вводять, натискаючи клавішу Enter.

Виділення окремого словаподвійним клацанням на потрібному слові лівою кнопкою миші.

Виділення окремого абзацувстановити вказівник миші на потрібний абзац і виконати потрійне клацання лівою кнопкою миші.

Виділення всього тексту:

Виділення частини тексту:

Вказівкаце спонукальне речення, що вказує, яку дію потрібно виконати.

Алгоритмце запис скінченої послідовності вказівок, виконання яких призводить до розв'язання певної задачі.

Виконавець (алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно з алгоритмом.

Система вказівок виконавцяце множина (сукупність) всіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

Середовище виконання алгоритму — об'єкти, з якими працює виконавець у процесі виконання алгоритму.

Властивості алгоритму: дискретність, визначеність, виконуваність, скінченність, результативність, масовість, ефективність.

Структури алгоритмівлінійна, розгалужена, з повторенням.

Циклрізновид керівної конструкції мови програмування, призначеної для організації багаторазового виконання послідовності вказівок.

Tіло циклупослідовність вказівок, призначена для багаторазового виконання.

Ітераціяодноразове виконання тіла циклу.

Умова виходу (завершення) циклу або умова продов­ження циклу залежно від того, як тлумачити її істинність — як ознаку необхідності завершення чи продов­ження циклу — висловлювання, що визначає, чи буде виконано наступну ітерацію, чи буде завершено цикл.

Лічильник ітерацій циклу (або просто лічильник циклу) — змінна, величина якої є номером поточної ітерації.

Проектце скоординована діяльність людини або групи людей, спрямована на досягнення певного результату за певний час.

Основні етапи роботи у проекті

 1. Організаційний:
  • формулювання й фіксація мети, завдань і плану виконання проекту;
  • формування (вибір) колективу учасників;
  • розподіл повноважень (ролей) виконавців проекту.
 2. Підготовчий:
  • відбір ресурсів (інформаційних і матеріальних);
  • випробування можлих методів і технологій роботи.
 3. Практично-виконавчий:
  • опрацювання відібраних ресурсів;
  • оформлення кінцевого продукту.
 4. Заключний:
  • презентація-захист проекту — розповідь про виконану роботу;
  • демонстрація кінцевого продукту;
  • захист проекту — відповідь на запитання опонентів і замовника;
  • аналіз і оцінювання виконаної роботи та досягнутого результату;
  • оцінюювання ролі кожного учасника у проекті;
  • планування дій на майбутнє.

3. Інструктаж з ТБ
4. Самоаналіз

Створити текстовий документ, у якому описати:

Текст можна проілюструвати жартівливими світлинами або малюнками. Текст зберегти з назвою Ваше_прізвище у теку, вказану вчителем.

5. Підсумки уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Повторити ті розглянуті поняття, які учень не міг описати у класі (згідно із самоаналізом).


Текст упорядкувала Сайченко Інна Володимирівна, вчитель СШ № 7 Солом'янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 14.11.2016 по 18.11.2016.