Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення програм розрахунку числового значення за заданою формулою; знаходження кореня рівняння у середовищі Scratch.

Мета:

Після виконання роботи учень:

Обладнання: ПК з встановленою ОС і середовищем Scratch 2.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Описати:

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок

Примітка. Після виконання кожного із завдань повідомляти вчителя підняттям рук.

Завдання 1. Створити проект для розрахунку числового значення виразу за формулою a + (n – 1) ∙ d при заданих значеннях a, n, d. Результат призначити змінній x.

Вказівки до виконання

 1. Завантажити середовище Scratch.

 2. В категорії Величини створити змінні: a, d, n, x, натиснувши кнопку Створити змінну.

 3. Надати створеним змінним числових значень: a = 5, d = 10, n = 2.

 4. Призначити змінній x значення виразу a + (n – 1) ∙ d.

 5. Озвучити дії.

 6. Створити такий проект:

  з таким результатом:

Завдання 2. Створити проект для розрахунку числового значення виразу за тією самою формулою, що у попередньому завданні, але при n, яке змінюється від 2 до 10. Результати обчислень записати у вигляді послідовності чисел.

Вказівки до виконання

 1. Щоб обчислити значення даного виразу для натуральних n від 2 до 11, застосувати вказівку повторення.

 2. Додати до проекту, створеного при виконанні Завдання 1, такий скрипт:

 3. Поставити цей скрипт на початку циклу, а перед циклом змінній n надати значення 1.

 4. Отримати такі результати обчислень:

 5. ...
 6. Для зручності перегляду та аналізу отриманих результатів створити в категорії Величини список, натиснувши кнопку Створити список. Назвати його Послідовність чисел.

 7. Додати до списку змінну x.

 8. Отримати проект, готовий до запуску:

 9. Виконати проект і отримати результат у вигляді послідовності чисел:

Зауваження 1. Послідовність чисел, яку отримали в результаті виконання проекту така, що кожне наступне число, починаючи з другого, дорівнює сумі попереднього і деякої сталої d. В нашому конкретному випадку d = 10. Таку послідовність чисел називають арифметичною прогресією, сталу d – різницею арифметичної прогресії. Формула, за якою обчислюють значення виразу — формулою для знаходження n-ого члена арифметичної прогресії.

Завдання 3. Створити проект для розрахунку числового значення виразу за формулою:

b ∙ q n – 1

при заданих значеннях b, q, n, де q ≠ 0, q ≠ 1. Результати обчислень записати у вигляді послідовності чисел.

Вказівки до виконання

 1. Створити змінні: b, q, n, p, x.

 2. Надати змінним таких значень: b = 3; q = 10, n = 2, p = 1.

 3. Призначити змінній p значення виразу pq.

 4. Для обчислення степеня числа q, застосувати вказівку повторення.

 5. Призначити змінній x значення виразу b ∙ p.

 6. Озвучимо дії.

 7. Отримати скрипт обчислення виразу для одного значення змінної n:

 8. і результат:
 9. Обчислити значення даного виразу для n від 2 до 11, застосувавши вказівку повторення з передумовою.

 10. Для зручності перегляду та аналізу отриманих результатів створити в категорії Величини список з назвою Послідовність чисел.

 11. Додати до списку змінну x.

 12. Отримати проект такого вигляду:

 13. Виконати проект і отримати результати:

Зауваження 2. В отриманій послідовності кожне число, починаючи з другого, дорівнює добутку попереднього на деяку сталу q. При справдженні нерівностей: q ≠ 0, q ≠ 1 таку послідовність чисел називають геометричною прогресією, число qзнаменником геометричної прогресії, формулу, за якою обчислювали значення виразу — формулою для знаходження n-ого члена геометричної прогресії.

Завдання 4. Знайти розв'язок рівняння x2 – 7 = 0 при на відрізку [2;3] методом поділу відрізка навпіл. Допустима похибка 0,00000001.

Метод поділу відрізка навпіл у застосуванні до цієї задачі полягає у наступному. Маємо:

22 – 7 = – 3 < 0 < 2 = 32 – 7.

Значення x2 монотонно зростає при зростанні додатного x. На кінцях відрізка вираз набуває значень протилежних знаків, тому розв'язок розташовано всередині відрізка. Якщо при поділі відрізка навпіл точка поділу не є шуканим розв'язком рівняння, то розв'язком потрапить у ту з отриманих частин, на кінцях якої вираз набуває значення різних знаків. Після кожного поділу відрізок, що містить розв'язок, зменшується удвічі. Ділити відрізок потрібно доти, поки його довжина не стане меншою від допустимої похибки. Середини відрізків, отриманих при поділі — це наближене значення кореня рівняння. Чим менша довжина відрізка, тим точніше значення розв'язку.

Блок-схема алгоритму матиме вигляд:

Вказівки до виконання

 1. Запровадити змінні:
  t — число, для якого шукають розв'язок рівняння: x2t = 0;
  е — допустима похибка;
  a, b — кінці відрізка;
  x — середина відрізка;
  y(a), y(b) — значення виразу на кінцях початкового відрізка;
  y(x) — значення виразу в точці поділу поточного відрізка.

 2. Надати значення змінним:
  a = 2;
  b = 3;
  е = 0,00000001;
  t = 7;
  y(a) = a2t;
  y(b) = b2t;
  x = (a + b)/2;
  y(x) = x2t.

 3. До справдження нерівності: |ba| < e у процесі поділу відрізка робити таке:

  • при y(x) = 0 припинити поділ;
  • при y(a) ∙ y(x) < 0 надати значення b = x, інакше
  • при y(a) ∙ y(x) > 0 надати значення а = x.
 4. Отримати проект вигляду:

 5. В результаті виконання проекту отримати таке:

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

Завдання 5. Знайти перші n чисел Фібоначчі при n = 3, 4, 5, ... 16.

Означення. Послідовність Фібоначчі, числа Фібоначчі — числова послі­дов­ність, перші два члени якої — одиниці, а кожний, починаючи з третього, дорівнює сумі значень двох попередніх: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...


Текст упорядкувала Зосяк Валентина Іванівна, вчитель середнього загально­освіт­нього закладу I–III ступенів «СЗШ № 156» Подільського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 14.11.2016 по 18.11.2016.