Ярослав Киричков

Середовище підтримки навчання інформатики
в сучасній школі

        Постановою Кабінету Міністрів України № 1392 у 2011 році затверджено державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Цим стандартом визначено оновлені вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи, які ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. Чітко визначено мету, зміст предметів і змістовних ліній освітньої галузі «Технології» (зокрема інформаційно-комунікаційного компонента), яка спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей.
        Сучасне навчальне середовище, структура і складові якого формуються у відповідності до сучасного рівня розвитку педагогічної науки і можливостей матеріального забезпечення закладів освіти, має сприяти забезпеченню виконання цих завдань.
        Питанням вивчення проблем навчального середовища приділяється велика увага в роботах вітчизняних учених В. Ю. Бикова, А. М. Гуржія, М. І. Жалдака, О. П. Зеленяка, Л. М. Калініної, Л. А. Карташової, В. В. Лапінського, С. Г. Литвинової, О. І. Ляшенка, Н. В. Морзе, О. М. Спіріна, С. І. Ракова, В. П. Сергієнка, О. В. Співаковського, М. І. Шермана та ін.
        Нині, за даними всесвітньо відомої компанії International Data Corporation відбувається зменшення виробництва персональних комп’ютерів і збільшення використання планшетних комп’ютерів і смартфонів для виконання задач, які раніше були прерогативою виключно настільних комп’ютерів. Ця тенденція спостерігається і в Україні. Зокрема, у 2012 році зафіксоване майже 10-и відсоткове збільшення постачань ноутбуків. За цей же рік закупки планшетних комп’ютерів для потреб освіти Сполученних Штатів Америки перевищили 103%. Можна говорити про наближення чергового етапу зміни технічної бази комп’ютерної техніки, що призведе до потреби у нових програмних засобах підтримки середовищ навчання у навчальних закладах й нових підходах до розробки комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання.
        Перед багатьма освітянами вже постала проблема використання середовищ, які б могли забезпечувати підтримку сучасних педагогічних технологій на новій технологічній базі. Хоча вже розроблені й впроваджуються засоби роботи з навчальним матеріалом з підтримкою і ПК, і ноутбуків, планшетів і смартфонів тощо, але майже відсутні засоби навчання для цієї техніки, які б зробили навчання більш цікавим, легким й інтерактивним як для учнів, так і для викладачів. Нині в деяких навчальних закладах України вже використовуються ІКТ-зорієнтовані середовища навчання і цілі програмні комплекси. Але вони зорієнтовані на загальні потреби суспільства і не завжди враховують особливості навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів.
        Потрібно або адаптувати наявне навчальне програмне забезпечення або створювати нове, орієнтоване на використання інноваційних педагогічних методик, зокрема, і нові середовища підтримки навчання інформатики, побудовані відповідно до сучасного рівня розвитку технологій.
        Таким чином, склалися суперечності: між рівнем розвитку програмно-технічних засобів та використанням можливостей, які вони можуть забезпечувати щодо навчального процесу; між швидкою зміною об’єктів вивчення інформатики і підготовкою вчителів до необхідності діяльності в нових умовах; між швидким поширенням нових засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) і неготовності методичного забезпечення їх використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів.
        Необхідність розв’язання названих суперечностей розкриває потребу в розробленні й використовуванні хмаро орієнтованих середовищ підтримки навчання інформатики в основній школі на базі сучасних технологічних платформ.