Бази даних. Рівень 1
 1. База даних — це:
  1. структурована сукупність даних
  2. місце на магнітному диску, в якому знаходяться дані
  3. зареєстровані дані
  4. різновид програмного забезпечення

 2. У СУБД Access рядок таблиці ототожнюється з терміном:
  1. запис
  2. ключ
  3. властивість
  4. приписка
  5. поле

 3. Системи управління базами даних — це:
  1. різновид програмного забезпечення
  2. набір правил фільтрації та сортування даних
  3. структурована сукупність даних в електронному вигляді
  4. програмне забезпечення для обробки текстових даних

 4. У СУБД Access колонка таблиці ототожнюється з терміном:
  1. поле
  2. ім’я
  3. файл
  4. макрос
  5. запис

 5. Який розмір має поле "МЕМО"?
  1. від 1 до 64 000 символів
  2. від 1 до 128 символів
  3. від 1 до 64 символів
  4. від 1 до 255 символів

 6. Бази даних Access зберігають у файлах типу:
  1. .mdb
  2. .txt
  3. .pdf
  4. .ppd

 7. Який розмір має текстове поле?
  1. від 1 до 255 символів
  2. від 1 до 128 символів
  3. від 1 до 64 символів
  4. від 1 до 64 000 символів

 8. Які типи даних можна записати в логічному полі?
  1. "так" або "ні"
  2. ціле число
  3. з точкою, що плаває
  4. довге слово

 9. Чи може ключове поле містити повторювані дані?
  1. ні
  2. так
  3. лише за певних умов

 10. Які мови програмування реалізовані в СУБД Access?
  1. Visual Basic
  2. Borland Delphi
  3. Pascal
  4. Basic

 11. Реляційна база даних є:
  1. сукупністю відносин, що містять всю інформацію
  2. логічною моделлю даних
  3. даними, що складаються зі стовпців і рядків
  4. знаходженням даних за умовами, що задано

 12. Як подано інформація в реляційній БД:
  1. сукупністю прямокутних таблиць
  2. списком
  3. блоками
  4. сукупністю файлів

 13. Структура даних, для яких характерна підпорядкованість об’єктів нижнього рівня об’єктам верхнього рівня, називають:
  1. ієрархічною
  2. табличною
  3. реляційною
  4. прямою

 14. Інформаційна структура, яку реалізована з допомогою комп’ютера і яка відображає стан об’єктів та їх відносини, — це:
  1. база даних
  2. інформаційна структура
  3. СКБД
  4. таблиця

 15. До загального набору робочих характеристик БД не входить:
  1. одиничність відносин
  2. повнота
  3. актуальність
  4. правильна організація

 16. До основних функцій СКБД не відноситься:
  1. визначення даних
  2. зберігання даних
  3. обробка даних
  4. управління даними

 17. Способи створення таблиць:
  1. режим конструктора
  2. з допомогою майстра
  3. шляхом введення даних
  4. у MS Excel

 18. Принципи нормалізації БД:
  1. все перераховане
  2. в кожній таблиці повинен бути унікальний ідентифікатор (первинний ключ)
  3. кожному значенню первинного ключа має відповідати достатня інформація про тип сутності або про об’єкт таблиці. Наприклад, інформація про успішність, про групу чи студентів
  4. зміна значень в полях таблиці не повинна впливати на інформацію в інших полях (крім змін в полях ключа)

 19. Скільки існує типів первинних ключів?
  1. 3
  2. 2
  3. 4
  4. 1

 20. СКБД організована за принципом побудови:
  1. Реляційної моделі
  2. Мережевої моделі
  3. Ієрархічної моделі
  4. Структурної моделі

 21. Для створення нової таблиці потрібно:
  1. Відкрити вкладку «Таблиці», активізувати кнопку «Створити»
  2. Активувати команди «Файл, Створити»
  3. Активувати кнопку «Нова база даних»
  4. Створити нову базу даних

 22. Таблиці, запити, звіти — це:
  1. Компоненти бази даних
  2. Окремі файли, вміщені у теку
  3. Інформація для створення бази даних
  4. Бухгалтерські документи

 23. У режимі конструктора таблиці можна виконати такі дії:
  1. Додати нове поле
  2. Вказати нову величину поля
  3. Виконати обчислення згідно з формулою
  4. Отримати звіт

 24. Змінити формат числового поля таблиці можна:
  1. В конструкторі таблиць
  2. У звіті
  3. У формі
  4. Натиснути Ctrl+Shift

 25. Назва поля таблиці має максимальну довжину:
  1. До 64 символів
  2. До 8 символів
  3. До 32 символів
  4. Необмежено

 26. Ключове поле таблиці не може мати:
  1. Нульових та значень, які повторюються
  2. Десяткових значень в числах
  3. Тип «Дата/час»
  4. Чисел, більших за 10

 27. Запити використовують:
  1. Для відбирання величин таблиці відповідно до поставленої задачі
  2. Для введення величин у вигляді, зручному для користувача
  3. Для створення набору вкладок
  4. Для перегляду структури таблиці

 28. Форми використовують:
  1. Для введення значень у вигляді зручному для користувача
  2. Для відбирання значень таблиці відповідно до поставленої задачі
  3. Для створення набору вкладок
  4. Для перегляду структури таблиці

 29. Де відбувається розрахунок загальних функцій у звітах?
  1. В областях даних
  2. У формах
  3. В області «Примітка звіту»
  4. В області «Примітка групи»