Електронні таблиці. Рівень 1
 1. Аргументом функції може бути:
  1. текст
  2. формула
  3. робоча книга
  4. робочий аркуш

 2. Для чого призначено діаграми в електронних таблицях?
  1. для графічного відображення числових даних
  2. для відображення текстової інформації
  3. для відображення числових даних та текстової інформації
  4. для відображення формул

 3. Яку властивість має об'єкт діаграми ВІСЬ?
  1. максимальне і мінімальне значення
  2. стиль меж
  3. вид заливки
  4. кількість точок

 4. Як розташовуються порожні комірки при сортуванні даних?
  1. останніми
  2. першими
  3. посередені
  4. передостанніми

 5. Для чого використовують фільтрацію даних?
  1. для відбору даних
  2. для форматування даних
  3. для підведення підсумків
  4. для вставки функцій

 6. Як відділяються аргументи функції?:
  1. крапкою з комою
  2. крапкою
  3. комою
  4. двокрапкою

 7. Перед тим як активізувати команду РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР необхідно:
  1. створити критерій умов
  2. відсортувати дані
  3. виділити таблицю
  4. відформатувати дані

 8. Як під час побудови діаграми виділити кілька діапазонів даних,розташованих у різних частинах аркуша?
  1. за допомогою миші і клавіші Ctrl
  2. за допомогою миші і клавіші Alt
  3. за допомогою миші і клавіші Shift
  4. за допомогою миші і клавіші Tab

 9. Яке призначення команди ПОДБОР ПАРАМЕТРА?
  1. прогнозування значення однієї комірки при зміні значення іншої
  2. знаходження значення , яке залежить від інших значень
  3. виведення підсумкових значень
  4. розрахунок підсумкових значень

 10. Що означають символи # у числовому полі?
  1. кількість цифр більша ніж ширина комірки
  2. заборонену дію
  3. ділення на 0
  4. помилка у введенні числа

 11. З яких основних елементів складається робоче поле електронної таблиці? Виберіть одне найбільш правильне і повне висловлювання:
  1. Робоче поле електронної таблиці складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки.
  2. Робоче поле електронної таблиці складається з клітинок, кожна з яких має власне ім’я.
  3. Основними елементами робочої області електронної таблиці є рядочки і стовпчики.
  4. Основними елементами електронної таблиці є вкладка аркуша, на якому розташовані рядки і стовпці та комірки, що утворюють на перетині стовпчиків і рядків.

 12. Які дані можуть зберігатися в комірках електронної таблиці. Виберіть одне найбільш правильне і повне висловлювання.
  1. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись текстові, числові дані та формули, за допомогою яких виконують розрахунки.
  2. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись тексти, числові дані різних типів, зображення, діаграми.
  3. Клітинки електронної таблиці можуть містити формули, дату, час, відсоткові дані.
  4. До клітинок електронної таблиці ви маєте можливість ввести числа, тексти; тексти, в яких записані формули, організаційні діаграми, посилання на документи.

 13. Документ, створений за допомогою табличного процессора MS Excel, називають:
  1. Книгою
  2. Діапазоном
  3. Аркушем
  4. Таблицею

 14. Книга в Exel може складатися з кількох
  1. Аркушів
  2. Таблиць
  3. Сторінок
  4. Рядків

 15. Якщо на аркуші розташовано кілька таблиць, їх зберігають:
  1. в одному файлі.
  2. в різних файлах, в залежності від кількості таблиць.
  3. в не більш ніж двох файлах.
  4. в різних файлах, їх кількість залежить від кількості клітинок, які займає певна таблиця.

 16. Заголовки стовпців електронної таблиці позначають:
  1. великими літерами латиниці
  2. маленькими літерами латиниці
  3. великими російськими літерами
  4. маленькими російськими літерами

 17. Заголовки рядків електронної таблиці позначають:
  1. арабськими цифрами
  2. римськими цифрами
  3. маленькими літерами латинського алфавіту
  4. великими літерами латинського алфавіту

 18. У нижній частині робочого поля розташовано:
  1. Вкладники з назвами аркушів
  2. Заголовки стовпців
  3. Рядок формул
  4. Панель, в якій відображається адреса виділеної клітинки.

 19. Файл електронної таблиці Excel у MS Office 2003 має розширення:
  1. .xls
  2. .doc
  3. .bmp
  4. .mdb
  5. .txt
  6. .ppt

 20. У табличному процесорі MS Excel таблиця максимального розміру, розташована на одному аркуші, містить:
  1. 256 стовпців і 65 536 рядків
  2. 256 стовпців і 32 768 рядків
  3. 128 стовпців і 32 768 рядків
  4. 128 стовпців і 65 536 рядків

 21. Файл електронних таблиць з розширенням XLS містить
  1. Кілька аркушів, що утворюють робочу книгу
  2. Лише одну таблицю
  3. Лише одну робочу сторінку з кількома таблицями
  4. Лише одну діаграму

 22. Вміст активної комірки зображено в:
  1. Рядку формул
  2. Рядку стану
  3. Заголовку вікна програми
  4. Буфері обміну
  5. Полі імені

 23. Документи, що створюють в середовищі Excel, називають
  1. Книги
  2. Аркуші макросів
  3. Аркуші
  4. Робочі аркуші

 24. Дані числового формату в комірках таблиці згідно із замовчуванням вирівнюють:
  1. За правим краєм
  2. По центру
  3. За лівим краєм

 25. Дані текстового формату в комірках таблиці вирівнюють згідно із замовчуванням:
  1. За лівиму краєм
  2. За правим краєм
  3. По центру

 26. Як позначають стовпці таблиці Excel?
  1. Літерами латиниці
  2. Числами
  3. Українськими літерами
  4. Числами і літерами латиниці

 27. Як під час побудови діаграми виділити кілька діапазонів даних, розташованих у різних частинах аркуша?
  1. за допомогою миші і клавіші CTRL
  2. за допомогою миші і клавіші ALT
  3. за допомогою миші і клавіші SHIFT

 28. З якого символу починають запис формул у MS Excel?
  1. =
  2. (
  3. +
  4. $

 29. Діаграми MS Excel будують на основі:
  1. Виділених комірок таблиці
  2. Активної книги
  3. Даних таблиці

 30. Який символ можна використовувати в якості знака множення
  1. *
  2. х
  3. (
  4. ^

 31. Документ, який створює MS Excel, згідно із замовчуванням має ім’я:
  1. Книга 1
  2. Безіменний
  3. Документ 1
  4. При завантаженні задається користувачем

 32. Адреса комірки в табличному процесорі визначається:
  1. Назвою стовпця та номером рядка
  2. Номером аркуша та номером рядка
  3. Назвою стовпця та номером рядка
  4. Номером аркуша та назвою стовпця

 33. Над даними в табличному процесорі виконують дії:
  1. Введення, перетворення, маніпулювання даними в блоках таблиці
  2. Формування стовпців та комірок таблиці
  3. Створення електронного макета таблиці
  4. Формування стовпців та рядків таблиці

 34. Комірка електронної таблиці визначається:
  1. Областю перетину стовпця й рядка
  2. Номерами рядків
  3. Назвами стовпців
  4. Назвою, що призначає користувач

 35. Дані якого типу можна вводити в ТП Excel:
  1. Всі перелічені
  2. Число
  3. Текст
  4. Формула

 36. Вкажіть правильне позначення стовпця в ТП Excel:
  1. A
  2. A12
  3. 21
  4. 12A

 37. Табличний процесор пакета Microsoft Office називається:
  1. Excel
  2. Access
  3. Word
  4. CorelDraw

 38. Для виділення рядка (стовпця) потрібно:
  1. Клацнути лівою (правою) кнопкою миші по номеру рядка (назві стовпця)
  2. Вказати в рядку формул номер рядка(назву стовпця)
  3. Клацнути правою кнопкою миші по номеру стовпця (назві рядка)
  4. Клацнути лівою кнопкою миші по номеру стовпця (назві рядка)

 39. Основним документом ТП Excel є:
  1. Робоча книга
  2. Аркуш
  3. Файл *.xls
  4. Таблиця

 40. Виберіть правильний запис адреси діапазонів даних в Excel:
  1. A2:B2
  2. 1A
  3. 2A:B2
  4. D1:7D

 41. Як правильно ввести формулу?
  1. =A1+B1
  2. =A1+=B1
  3. A1+B1=
  4. A1+иB1+=

 42. Запишіть формулу, що розрахує суму чисел діапазону виділених клітинок
  1. СУММ(AF11: AF18)
  2. СУММ(AF11; AF18)
  3. СУММ(AF11, AF18)
  4. СУММ(AF11. AF18)

 43. У клітинці В5 запишіть формулу, що обчислює загальну суму витрат

  Вкажіть два можливих випадки
  1. СУММ(В2:В4)
  2. =В2+В3+В4
  3. СУММ(В2;В4)
  4. СУММ(В2.В4)

 44. Який результат отримаємо при введенні формули =128>=200/2
  1. ИСТИНА
  2. ЛОЖЬ
  3. 128>=200/2
  4. Порожню комірку

 45. У MS Excel для введення і редагування формул використовують рядок:
  1. формул
  2. стану
  3. заголовку
  4. меню

 46. До якої категорії функцій належить функція IF (ЕСЛИ)?
  1. логічна
  2. математична
  3. фінансова
  4. статистична

 47. Виберіть ім'я функції, яка належать до категорії Статистичні
  1. СРЗНАЧ
  2. ОСТАТ
  3. ПРОЦПЛАТ
  4. OR

 48. До якої категорії функцій належить функція МАКС?
  1. статистична
  2. фінансова
  3. математична
  4. логічна

 49. Виберіть назву функції, яка належить до категорії Логічні
  1. OR
  2. СЧЕТ
  3. КПЕР
  4. ОСТАТ

 50. Команду Диаграмма розташовано у меню:
  1. Вставка
  2. Файл
  3. Правка
  4. Сервис

 51. Команду Функция розташовано у меню:
  1. Вставка
  2. Сервис
  3. Файл
  4. Правка

 52. Діаграма — це:
  1. засіб наочного подання даних, які полегшують порівняння, виявлення закономірності та тенденції даних
  2. порівняльна таблиця
  3. малюнок з колекції Clip Gallery
  4. об'єкт WordArt

 53. Майстер діаграм виконує такі функції:
  1. керує процесом створення діаграм
  2. керує процесом обчислень
  3. виконує функції прогнозування процесів
  4. керує процесом прогнозування

 54. Легенда показує:
  1. імена рядків даних
  2. імена осей категорій
  3. відсотки
  4. поточну дату і час

 55. Робочий аркуш містить у собі:
  1. 256 стовпчиків і 65536 рядків
  2. 100 стовпчиків і 6536 рядків
  3. 65536 стовпчиків і 256 рядків
  4. 100 рядків і 100 стовпчиків

 56. Яку максимальну кількість робочих аркушів може містить робоча книга?
  1. Довільну
  2. 3
  3. 10
  4. 1

 57. Щоб ввести дані в комірку, потрібно:
  1. Активізувати комірку
  2. Перемістити комірку
  3. Виділити комірку
  4. Видалити комірку

 58. Помилка #### в комірці — це:
  1. Результат виконання формули або число не вміщується у комірку
  2. Помилка в формулі
  3. Невідповідність числовому формату
  4. Невідповідність текстовому формату

 59. Запис формули починають з арифметичного знаку
  1. «=»
  2. «*»
  3. «-»
  4. «%»

 60. Знак піднесення до степеня — це:
  1. «^»
  2. «%»
  3. «$»
  4. «&»

 61. Для підрахунку загальної кількості використовують функцію:
  1. СУММ(А1:А10)
  2. ВСЬОГО(А1:А10)
  3. СУМ+(А1:А10)
  4. СУММА

 62. Яка функція вертає максимальне значення з множини даних: в
  1. МАКС(Ч1;Ч2;…)
  2. НАИБОЛ(Ч1;Ч2;…)
  3. НАЙБІЛЬШЕ(Ч1;Ч2;…)
  4. МАКСИМ

 63. Як отримати довідку про конкретну функцію?
  1. Клацнуть по кнопці «?»
  2. Клацнуть по кнопці «ОК»
  3. Клацнуть по кнопці «Х»
  4. Клацнуть по кнопці «Отмена»

 64. Який тип адресації називають абсолютним?
  1. Ліворуч від адреси стовпця і/або рядка розташовано знак $
  2. Ліворуч від адреси стовпця і рядка розташовано знак %
  3. Праворуч від адреси стовпця і/або рядка розташовано знак ~
  4. Праворуч від адреси стовпця і/або рядка розташовано знак %

 65. Який оператор не входить в групу арифметичних операторів?
  1. &
  2. -
  3. +
  4. ^

 66. Що з наведеного не є характеристикою комірки?
  1. розмір
  2. ім`я
  3. адреса
  4. значення

 67. Вибрати вірний запис формули для електронної таблиці:
  1. =F3*H4-L3
  2. F3G3+45
  3. F3G3=
  4. 7*F7+D6K6

 68. Абсолютне посилання на комірку С56 активного робочого аркуша у формулі MS EXCEL записується у вигляді:
  1. $C$56
  2. C56
  3. #C#56
  4. R56C3

 69. Відносне посилання на комірку А1 активного робочого аркуша в MS EXCEL записується у вигляді:
  1. A1
  2. #A#1
  3. $A$1
  4. A$1

 70. Яка з цих операцій не допустима при роботі з аркушем:
  1. форматувати
  2. перемістити
  3. вилучити
  4. перейменувати

 71. Якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =А4 скопіювати у комірку праворуч, то вміст цієї комірки стане:
  1. =В5
  2. =В4
  3. =А5
  4. =А4

 72. Коли з’являються в електронній таблиці пунктирна границя діапазону?:
  1. при занесенні даних в буфер обміну
  2. при вставці стовпця чи рядка
  3. при вилученні стовпця чи рядка
  4. при вставці чи вилученні комірки

 73. Чи можна встановити в різних комірках одного рядка різні формати даних (наприклад, текстовий і грошовий)?
  1. так
  2. ні
  3. так, але в стовпчику повинен бути такий самий формат
  4. залежить від таблиці