Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення програм із розгалуженням і повторенням з викорис­танням змінних мовою Python.

Мета — навчитися:

По завершенню вивчення учень (учениця):

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС та IDLE інтегрованим середовищем програмування мовою Python, дана інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

Мотивація навчання: сьогодні ми навчимося складати програми для розв'язування певних математичних задач. Ви переконаєтеся, що склавши програму один раз, можна виконати її для різних значень вхідних даних і отримати усі можливі розв'язки. Це може зекономити час при виконанні однотипних завдань і дасть можливість провести деякий аналіз, зробити висновки щодо можливих розв'язків. Ви краще навчитесь логічно мислити і, можливо, використовувати програмування для ефективного розв'язання і навчальних, і практичних задач.

2. Актуалізація опорних знань

Продовжити речення й описати основні правила синтаксису та вигляд структур мови програмування Python, назви яких виділено жирним написанням. Порівняти з поданим нижче.

Великі й малі літери Python розрізняє. Крім назв сталих і класів, зазвичай використовують лише малі літери.

Тип змінної Python визначає за результатом аналізу значення цієї змінної.

Введення з клавіатури здійснюють за допомогою вбудованої функції input.

Виведення на екран здійснюють за допомогою вбудованої функції print.

Вбудовані функції для перетворення введених даних (рядка):

Виділення блоків коду виділяють відступами. Блоки однакового рівня виділяють однаковою кількістю пробілів.

Коментар розпочинають символом #.

Оператор розгалуження (умовний оператор) забезпечує обчислення певного виразу (послідовності виразів) лише за умови істинності деякої умови. Цей оператор має такий вигляд:

if  умова1:
   вираз1
elif умова2:
   вираз2
elif умова3:
   вираз3
…
else:
   вираз

Запис може не містити частин такого вигляду:

elif умоваj:
   виразj

чи навіть

else умова:
   вираз

Цикл while забезпечує виконання тіла циклу — обчислення виразу (послідовності виразів) — поки справджується деяка умова. Істинність умови перевіряють перед виконанням тіла циклу:

while умова:
 вираз

Цикл for призначено для перебору елементів послідовності і виконання блоку програмного коду для кожного з них:

for лічильник in послідовність:
  вираз

Діапазон
range(початкове значення, кінцеве значення [, крок]) задає послідовність цілих чисел (арифметичну прогресію), яку можна використати при описі циклу for.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок

Завдання 1. Скласти програму, яка зчитає два цілих числа з клавіатури і виведе найбільше з цих чисел. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_1. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 2. Скласти програму, яка:

Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_2. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Математична модель до завдання 2 (створити при проведенні конкурсу ідей):

Завдання 3. Скласти програму, яка за введеною кількістю прожитих років визначить одну з таких категорій населення:

Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_3. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 4. Скласти програму, яка виведе на екран квадрати всіх цифр у порядку зростання. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_4. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 5. Скласти програму, яка виведе у порядку зростання усі натуральні числа, квадрат яких менший від введеного з клавіатури значення цілого числа. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_5. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 6. Скласти програму, яка зчитає з клавіатури дійсні числа а і b — об'єми у літрах двох посудин (а < b) і відобразить процес переливання води з посудини ємністю а літрів (яку наповнюють з джерела) у посудину ємністю b літрів доки остання не буде наповнена щонайменше наполовину. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_6. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 7. Скласти програму, яка для кожного з натуральних чисел від 1 до 10 включно виведе квадрат числа, якщо воно парне, і куб числа, якщо воно непарне. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_7. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
У разі потреби доробити завдання класної роботи.


Текст упорядкувала Лук'янчикова Тетяна Володимирівна, вчитель Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 02.10.2017 по 06.10.2017.