Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення програм із розгалуженням і повторенням з викорис­танням змінних мовою Ruby.

Мета: навчитися:

По завершенню вивчення учень (учениця):

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС та інтепретатором Ruby чи доступом до інтернету (для роботи з в online середовищі, наприклад, Coding Ground, що надає можливість працювати з файлами), (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

Мотивація навчання: сьогодні ми навчимося складати програми для розв'язування певних математичних задач. Ви переконаєтеся, що склавши програму один раз, можна виконати її для різних значень вхідних даних і отримати усі можливі розв'язки. Це може зекономити час при виконанні однотипних завдань і дасть можливість провести деякий аналіз, зробити висновки щодо можливих розв'язків. Ви краще навчитесь логічно мислити і, можливо, використовувати програмування для ефективного розв'язання і навчальних, і практичних задач.

2. Актуалізація опорних знань

Описати вигляд структур мови програмування Ruby, назви яких виділено жирним написанням. Порівняти з поданим нижче.

Вигляд оператора розгалуження if:

if  умова
then вказівка1
else вказівка2

або (неповна форма):

if  умова
then вказівка

Вигляд оператора багатоваріантного розгалуження switch:

switch (вираз)
{
 case значення1 : вказівка1; break;
 case значення2 : вказівка2; break;
 …
 case значенняn : вказівкаn; break;
 default    : вказівкаn + 1
};

Вигляд оператора циклу

for (дія до почату циклу;
   умова продовження циклу;
   дія в кінці кожної ітерації циклу)
{ 
  вказівка1;
  вказівка2;
  …
  вказівкаn;
}

while (умова) {вказівка} — з попередньою перевіркою умови;
do {вказівка} while (умова); — до справдження умови;

Метод gets використовують для зчитування з клавіатури рядка — послідовності символів — з символом ознаки кінця рядка, що виникає після натискання клавіші Enter. Для того, щоб позбутися цього символу, потрібно застосувати метод .chomp. Для того, щоб перетворити рядок, отриманий методом gets, у число, використовують методи:

Метод puts використовують для виведення даних на екран з додаванням символу ознаки кінця рядка. Інакше, якщо переходити в новий рядок не потрібно, використовують метод print. Для того, щоб вивести значення змінної методами puts або print всередині рядка, використовують таке звернення:

#{назва_змінної}


Наприклад, такий код

puts "Введіть значення діленого"
a=gets.chomp.to_i
puts "Введіть значення дільника"
b=gets.chomp.to_i
puts "Значення частки: #{a/b}"

при введенні чисел 3 і 2 дає таке виведення на екран монітора:

Введіть значення діленого
3
Введіть значення дільника
2
Значення частки: 1

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок

Завдання 1. Скласти програму, яка зчитає два різних цілих числа з клавіатури і виведе найбільше з цих чисел. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_1. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 2. Скласти програму, яка:

Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_2. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Математична модель до завдання 2 (створити при проведенні конкурсу ідей):

Завдання 3. Скласти програму, яка за введеною кількістю прожитих років визначить одну з таких категорій населення:

Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_3. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 4. Скласти програму, яка виведе на екран квадрати всіх цифр у порядку зростання. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_4. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 5. Скласти програму, яка виведе у порядку зростання усі натуральні числа, квадрат яких менший від введеного з клавіатури значення цілого числа. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_5. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 6. Скласти програму, яка зчитає з клавіатури дійсні числа а і b — об'єми у літрах двох посудин (а < b) і відобразить процес переливання води з посудини ємністю а літрів (яку наповнюють з джерела) у посудину ємністю b літрів доки остання не буде наповнена щонайменше наполовину. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_6. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 7. Скласти програму, яка для кожного з натуральних чисел від 1 до 10 включно виведе квадрат числа, якщо воно парне, і куб числа, якщо воно непарне. Записати програму у вказану вчителем теку з назвою Ваше прізвище_7. Порівняти текст з демонстраційним розв'язанням.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
У разі потреби доробити завдання класної роботи.


Текст упорядкувала Логвиненко Маргарита Ігорівна, вчитель Кловського ліцею № 77 Печерського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 16.01.2017 по 20.01.2017.