Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення програм із розгалуженням і повторенням з викорис­танням змінних мовою Java.

Мета: навчитися:

По завершенню вивчення учень (учениця):

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС та середовищем програмування:JDK (Java Development Kit) + Eclipse.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

Мотивація навчання: сьогодні ми навчимося складати програми для розв'язування певних математичних задач. Ви переконаєтеся, що склавши програму один раз, можна виконати її для різних значень вхідних даних і отримати усі можливі розв'язки. Це може зекономити час при виконанні однотипних завдань і дасть можливість провести деякий аналіз, зробити висновки щодо можливих розв'язків. Ви краще навчитесь логічно мислити і, можливо, використовувати програмування для ефективного розв'язання і навчальних, і практичних задач.

2. Актуалізація опорних знань

Описати вигляд структур мови програмування Java, назви яких виділено жирним написанням. Порівняти з поданим нижче.

Умовний оператор (неповна форма)

if (умова) вказівка;

Якщо умова справджується (true), буде виконано вказівку, інакше її не буде виконано. Якщо при справдженні умови необхідно виконати не один, а багато операторів, усіх їх розміщують у блоці:

if (умова)
{ оператор1;
  …
 операторn;
}

Якщо необхідно здійснити певну дію і в разі не виконання умови, то застосовують умовний оператор у повній формі.

Умовний оператор (повна форма)

if (умова) оператор1 else оператор2;

Цикл while (перекладається як «доки») – це цикл з передумовою, тіло якого (вказівку) виконують, поки умова істинна. Якщо умова з самого початку хибна, то вказівку не буде виконано жодного разу. Загальний вигляд:

while (умова) оператор;

Якщо в циклі потрібно виконати кілька вказівок, необхідно створити з них блок, тобто записати між фігурними дужками. Інколи в дужках записують лише одну вказівку для кращого сприйняття коду.

while (умова)
{ оператор1;
 ...
 операторn
}

Цикл do whileцикл з післяумовою, що буде виконано хоча б один раз, має таку форму запису:

do вказівка while (умова);

Цикл з лічильником for застосовують при необхідності виконати оператори певну кількість раз з одночасним збільшенням або зменшенням певної змінної (лічильника). Наприклад, для виведення на консолі у стовпчик чисел від 1 до 10 включно:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {System.out.println(i);}

Цикл for each призначено для перебору елементів масиву (програмне втілення поняття послідовності) або подібних до масиву типів даних. Загальний вигляд циклу такий:

for (type var : arr)
{ //тіло циклу
}

Наприклад, вивести елементи масиву а можна таким чином:

for (int element : a) System.out.println(element);

Оператор переривання виконання циклу break. При використанні вкладених циклів (один цикл в іншому) оператор break припинить цикл, в тілі якого його записано. Якщо його записано у внутрішньому циклі, то буде припинено виконання лише внутрішнього циклу, а зовнішній цикл буде виконано й надалі. Якщо потрібно повністю припинити виконання і внутрішнього, і зовнішнього циклів, то використовують оператор break з міткою.

Оператор припинення кроку (ітерації) continue переносить порядок виконання до заголовку оператора. Щоправда завжди уникнути використання вказівок break і continue.

Оператор вибору одного з багатьох варіантів switch дозволяє уникнути громіздких вкладень if … else … . Наприклад, таким чином:

Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.print("Введіть одне з таких чисел: 1, 2, 3, 4.");
int choice = in.nextInt();
switch (choice)
{ case 1: {System.out.print("Введено 1."); break;}
 case 2: {System.out.print("Введено 2."); break;}
 case 3: {System.out.print("Введено 3."); break;}
 case 4: {System.out.print("Введено 4."); break;}
 default:{System.out.print("Не те…");   break;}
}

Алгоритм створення і виконання проекту Java в інтегрованому середовищі програму­вання Eclipse.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок

Після виконання завдання записувати у вказану вчителем теку програму з назвою Ваше прізвище_номер завдання (наприклад, Сич_2).

Завдання 1. Скласти програму, яка зчитає два цілих числа з клавіатури і виведе найбільше з цих чисел.

Завдання 2. Скласти програму, яка:

Математична модель до завдання 2 (створити при проведенні конкурсу ідей):

Завдання 3. Скласти програму, яка за введеною кількістю прожитих років визначить одну з таких категорій населення:

Завдання 4. Скласти програму, яка виведе на екран квадрати всіх цифр у порядку зростання.

Завдання 5. Скласти програму, яка виведе у порядку зростання усі натуральні числа, квадрат яких менший від введеного з клавіатури значення цілого числа.

Завдання 6. Скласти програму, яка зчитає з клавіатури дійсні числа а і b — об'єми у літрах двох посудин (а < b) і відобразить процес переливання води з посудини ємністю а літрів (яку наповнюють з джерела) у посудину ємністю b літрів доки остання не буде наповнена щонайменше наполовину.

Завдання 7. Скласти програму, яка для кожного з натуральних чисел від 1 до 10 включно виведе квадрат числа, якщо воно парне, і куб числа, якщо воно непарне.

Порівнювати складені програми з демонстра­ційними розв'язаннями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

У разі потреби доробити завдання класної роботи.


Текст упорядкувала Коваленко Олена Станіславівна, вчитель Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» Солом'янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 02.10.2017 по 06.10.2017.