Розробка уроку — практична роботи

Тема: створення інформаційних моделей та їх застосування до розв'язування задач мовою Python.

Мета:

Учень повинен:

Обладнання: ПК з встановленими ОС, інтегрованим середовищем програмування мовою Python або стійким сполученням з Інтернетом для використання online-інтепретаторів.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Вивчення нового матеріалу
 4. Інструктаж з ТБ
 5. Вироблення практичних навичок
 6. Підбиття підсумків уроку
 7. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка домашнього завдання. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у результаті виконання практичної роботи.

2. Актуалізація опорних знань

У розмовній мові порівняння виражають словами: «збігається», «відмінне», «більше», «менше», «не перевищує», «не менше». У мові програмування для цього самого використовують спеціальні знаки або пари знаків, подібні до тих, які використовують у записі математичних формул: == != > < <= >= відповідно.

Не плутайте операцію надання значення змінній, що позначають у мові Python одним знаком =, і операцію порівняння, що позначають двома знаками ==. Надання значення й порівняння — це різні операції!

У розмовній мові:

У мові програмування для цього самого використовують символ ! та службові слова and і or відповідно (записано у порядку спадання пріоритету).

При записі складних висловлювань використовують круглі дужки () для вказання послідовності виконання дій при встановленні істинності висловлювання.

Оператор розгалуження (умовний оператор) забезпечує обчислення певного виразу (послідовності виразів) лише за умови істинності деякої умови. Цей оператор має такий вигляд:

if умова1:
   вираз1
elif умова2:
   вираз2
elif умова3:
   вираз3
…
else:
   вираз

У розмовній мові такому запису відповідає словосполучення:
якщо справджується умова1, обчислити вираз1, інакше
якщо справджується умова2, обчислити вираз2, інакше
якщо справджується умова3, обчислити вираз3, … , інакше обчислити вираз.

Запис може не містити частин такого вигляду:

elif умоваj:
   виразj

чи навіть

else умова:
   вираз

3. Вивчення нового матеріалу
Протягом цього уроку ми розглянемо приклади побудови і опрацювання моделей для конкретних задач, з якими ви вже зустрічались на уроках геометрії. Для цього будемо використовувати алгоритм побудови інформаційної моделі.

Алгоритм побудови інформаційної моделі

 1. Визначити мету створення моделі.
 2. Визначити предметну область дослідження.
 3. Виділити істотні властивості об’єктів дослідження.
 4. Установити взаємозв’язки між властивостями об’єктів.
 5. Вибрати форму подання інформаційної моделі.
 6. Розробити алгоритм на основі обраного методу.
 7. Вибрати засіб подання моделі.
 8. Подати модель, відобразивши в ній істотні властивості та встановлені взаємозв’язки.
 9. Провести розрахунки, проаналізувати результати.

Задача 1. Встановити, чи можна з відрізків a, b і c утворити трикутник?

 1. Мета створення моделі — створити інструмент для розв’язання питання про істування трикутника з даними довжинами сторін.

 2. Предметна область дослідження — планіметрія — галузь математики, що вивчає властивості плоских фігур, які незмінні при рухах (перетвореннях, що зберігають відстань між точками).

 3. Істотні властивості об’єкта — довжини сторін.

 4. Взаємозв’язки (система нерівностей) — довжина кожної сторони:
  • менша від суми довжин двох інших його сторін;
  • виражена додатним дійсним числом.

 5. Форма подання — комп'ютерна програма.

 6. Алгоритм:
  • ввести значення a, b, c — довжин сторін трикутника;
  • перевірити справдження системи нерівностей:
   a < b + c;
   b < c + a;
   c < a + b;
  • зробити висновок.
 7. Засіб подання моделі — мова Python.

 8. Подання моделі програмою.

  • При вхідних даних 4, 5, 6 (у довільній перестановці) для значень a, b, c вихідні дані такі: «Трикутник існує».

  • При вхідних даних 8, 9, 17 (у довільній перестановці) для значень a, b, c вихідні дані такі: «Трикутник не існує».

  • При вхідних даних 8, 9, 18 (у довільній перестановці) для значень a, b, c вихідні дані такі: «Трикутник не існує».

  Якщо все саме так, то модель побудовано правильно.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Створити розв'язання задач 2-4 і записати їх з назвою №_задачі.py у теку, вказану вчителем.

Задача 2. Дано градусні міри трьох кутів (цілі числа). З'ясувати, чи існує трикутник з такими внутрішніми кутами.

Задача 3. З’ясувати, чи існує трикутник з даними сторонами та вид трикутника, якщо він існує (рівносторонній, рівнобедрений чи різносторонній).

Задача 4. З’ясувати вид трикутника:

залежно від градусної міри його внутрішніх кутів.

Вказівка до виконання: використати відомості з курсу геометрії щодо визначення виду трикутника за співвідношенням між довжинами його сторін:

Порівняти з демонстраційними розв'язаннями: 2, 3, 4.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

Створити розв'язання задачі 5. Підготуватися до опису побудови інформаційної моделі кожної із задач 2-5 так, як це зроблено для задачі 1.

Задача 5. З'ясувати, чи можна на сторону ящика з розмірами a, b, c см наклеїти квадратну наклейку зі стороною d1 см. Чи можна цей ящик пропхати у квадратний отвір зі стороною d2 см?


Текст упорядкувала Пахольченко Вікторія Іванівна, учитель інформатики спеціалізованої школи № 98 з поглибленим вивченням англійської мови міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2018 по 05.10.2018.