Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення програм розрахунку числового значення за заданою формулою, знаходження кореня рівняння мовою Javascript.

Мета: навчитися створювати програми розрахунку числового значення за заданою формулою та знаходження кореня рівняння мовою Javascript.

Після виконання роботи учень повинен:

Обладнання: ПК з встановленими ОС і браузером.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Вироблення практичних навичок
 4. Інструктаж з ТБ
 5. Закріплення вироблених навичок
 6. Підбиття підсумків уроку
 7. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з класом. Перевірка домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Означити або описати поняття, виділені жирним шрифтом у тексті нижче.

Вказівка розгалуження (умовний оператор)
Cинтаксис: після службового слова if записують умову, далі необов'язкова частина else:

 if  (умова1) {Блок виразів1}
 else (умова2) {Блок виразів2}

Галуження на багато гілок

switch(вираз) {
 case значення1: вказівка1; [break;]
 case значення2: вказівка2; [break;] ...
 case> значенняК: вказівкаK; [break;]
 [default: вказівка_як_усталено; [break]]
}

Логічні оператори

Цикл for має такий синтаксис:

for (
 вказівки ініціалізації;
 умова виконання циклу;
 вказівки після ітерації) {тіло циклу;}

Цикл while виконує тіло циклу до тих пір, поки справджується умова циклу. Умова записують перед тілом циклу і встановлюють її істинність до виконання тіла циклу. Синтаксис у найпростішому випадку виглядає таким чином:

while умова { блок вказівок }

Щойно умова стане хибною, виконання циклу буде припинено, а керування буде передано наступній після тіла циклу вказівці.

Функція Number перетворює тип змінної на числовий.

Доступ до значення властивості об'єкта за його ідентифікатором:

3. Вироблення практичних навичок

Кожне із завдань розв'язувати (складати алгоритм і програму) за допомогою конкурсу ідей, після чого порівнювати отримане розв'язання з демонстра­ційним. Коректність вхідних даних не перевіряти. Файли записувати у вказану вчителем теку.

Завдання 1. Проаналізувати вигляд сторінки

і відповідний код.

<!doctype html><html><head><meta charset='utf-8'>
<title>№ 1</title><script src="f1.js"></script>
</head><body>
<!-- форма з кнопкою, натискання на яку призводить
   до виклику функції f1() -->
<form>
<i>a</i> = <input type="text" id="a" value=""><br>
<i>b</i> = <input type="text" id="b" value=""><br><br>

Що робити?<br>
1: додати;<br>
2: відняти;<br>
3: помножити;<br>
4: поділити.<br>

<i>c</i> = <input type="text" id="c" value=""><br><br>
<input type="button" value="Отримати результат" onclick="f1()">
</form>
<p id="res"></p>
</body></html>

У файл f1.js записати код функції f1() для виконання арифметичних дій зі змінними a, b і виведення результату в абзац "res". Порівняти складену програму з демонстра­ційним розв'язанням: дія і код.

Завдання 2. Створити програму для розв'язання рівняння ax + b = 0 на множині дійсних чисел.

Алгоритм

 1. Ввести значення величини a, b.
 2. Якщо a0, вивести повідомлення: «Рівняння має єдиний корінь: » і значення дробу – b/a,
  інакше, якщо b ≠ 0, вивести повідомлення: «Рівняння не має коренів»,
  інакше вивести повідомлення: «Коренем рівняння є будь-яке число».

Порівняти складену програму з демонстраційним розв'язанням: сторінка й код.

Завдання 3. Створити програму для наближеного розв'язання рівняння:

f (x) = 0

на прикладі рівняння: x2d = 0. Використати таке: якщо f набуває протилежних знаків на кінцях проміжку, то на цьому проміжку є роз'язок рівняння.

Алгоритм

 1. Ввести значення величин:
  • a, b — чисел, між якими лежить розв'язок;
  • ε — верхньої межі похибки.
 2. Якщо a = b або ε ≤ 0, вивести повідомлення "Invalid input data".
 3. Якщо f (a) = 0, то вивести a.
 4. Якщо f (b) = 0, то вивести b.
 5. Якщо f (a) · f (b) > 0, вивести повідомлення "Probably no solution".
 6. Якщо f (a) · f (b) < 0, зробити таке:
  • покласти c = a:
  • поки f (c) ≠ 0 і |ba| ≥ ε, робити таке:
   • обчислити c = (a + b)/2;
   • якщо f (c) · f (a) > 0, надати значення a = c,
    інакше надати значення b = с.
  • вивести значення с.

Порада. Значення функції обчислювати лише один раз. Для збереження значень використовувати окремі змінні.

Порівняти складену програму з демонстраційним розв'язанням: сторінка й код.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вироблених навичок

Завантажити інтегроване середовище програмування Javascript і для кожного з розглянутих завдань 1, 2 і 3 робити таке:

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

 1. Скласти алгоритм й написати програму для з'ясування, чи існує трикутник з даними довжинами сторін.

 2. Скласти алгоритм й написати програму розв'язання рівняння a / x + b = 0 на множині дійсних чисел.


Текст упорядкувала Олександр Рудик.