Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення програм розрахунку числового значення за заданою формулою, знаходження кореня рівняння у середовищі Lazarus.

Мета: навчитися створювати програми для розрахунку числового значення за заданою формулою, для знаходження кореня рівняння. Навчитися виконувати створені алгоритми.

Учень:

Обладнання: ПК з встановленими середовищем програмування Lazarus.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Інструктаж з ТБ
 4. Вироблення практичних навичок
 5. Підбиття підсумків уроку
 6. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати означення або пояснення понять, виділених нижче жирним, і порівняти їх з поданими.

Програмаце алгоритм, записаний спеціальною мовою та призначенй для виконання комп'ютером.

Величинаодиниця даних, якими оперує програма. Вона має такі властивості:

Стала (константа) — величина, значення якої не змінюється. Їх описують після зарезервованого слова const.

Зміннавеличина, яка може змінюватися (набувати різних значень) в процесі виконання програми і звернення до неї відбувається за іменем. Їх описують після зарезервованого слова var.

Запис назви змінної чи сталої може містити лише літери латиниці (без розрізнення великих і малих), цифри або нижнє підкреслення і має задовольняти такі вимоги:

Типи змінних:

Оператори перетворення типу:

3. Інструктаж з ТБ
4. Практична робота


Завдання 1. У середовищі Lazarus створити проект, у якому обчислити масу m залізної деталі, заданої у грамах, за її об'ємом V, заданим у см3 :

m = ρ V.

Тут ρ = 7,8 г/см3 — густина заліза.

 1. Створити новий проект:
  • використати вказівку меню Файл /Новий…;
  • у вікні Новий… обрати Програма;
  • натиснути кнопку Гаразд.

 2. Зберегти проект у теку, вказану вчителем, використавши вказівку меню Файл / Зберегти всі….

 3. Встановити значення властивостей форми у вікні Інспектор об’єктів на вкладенні Властивості:
  • Caption — Завдання 1;
  • Height — 300;
  • Width — 360;

  Розташувати на формі 5 об'єктів: два написи, два поля та кнопку, використовуючи відповідні кнопки:
  напис;
  поле;
  кнопка
  на Панелі компонентів.

  Щоб розташувати об'єкт на формі, потрібно встановити вказівник миші на зображенні відповідного елемента на вкладенні Standard у Панелі компонентів і двічі клацнути лівою кнопкою миші. Після цього об'єкт з'явиться у верхній лівій частині форми. Створивши перший об'єкт, відразу змінити значення властивостей, а потім створити наступний.

 4. Задати значення властивостей об'єктів:

  Напис Label1
  • Left — 26;
  • Top — 32;
  • Font — шрифт Arial, розмір 14;
  • Caption — Об'єм деталі.

  Поле (Edit1)
  • Height — 31;
  • Width — 120;
  • Left — 175;
  • Top — 32;
  • Font — шрифт Arial, розмір 14;
  • Text — порожнє.

  Кнопка (Button1)
  • Height — 35
  • Width — 270
  • Left — 26
  • Top — 88
  • Font — шрифт Arial, розмір 14
  • CaptionОбчислити.

  Напис (Label2)
  • Left — 26;
  • Top — 152;
  • Font — шрифт Arial, розмір 14;
  • CaptionМаса деталі.

  Поле (Edit2)
  • Height — 31;
  • Width — 120;
  • Left — 177;
  • Top — 144;
  • Font — шрифт Arial, розмір 14;
  • Text — порожнє.
 5. Отримати такий вигдяд форми.

 6. Створити процедуру опрацювання події кнопки Button1, двічі натиснувши на неї. Вважати, що значення об'єму (у см3) вводитимуть у поле з назвою Edit1, а значення маси (у грамах) виводитимуть у поле з назвою Edit2. У вікні Редактор тексту ввести текст процедури TForm1.Button1Click:

  x := StrToFloat(Edit1.Text);
  m := x*p;
  Edit2.Text := FloatToStr(m);
 7. Описати змінні та сталу, використані у програмі:

  var x,m: real;
  const p=7.8;
 8. Отримати такий фрагмент коду проекту:

 9. Виконати проект при різних значеннях змінної V.

 10. Зберегти проект.

Завдання 2. У середовищі Lazarus створити проект, у якому розв'язати рівняння: ax + b = 0 на множині дійсних чисел.

 1. Створити новий проект:
  • використати вказівку меню Файл /Новий…;
  • у вікні Новий… обрати Програма;
  • натиснути кнопку Гаразд.

 2. Зберегти проект у теку, вказану вчителем, використавши вказівку меню Файл / Зберегти всі….

 3. Встановити значення властивостей форми у вікні Інспектор об’єктів на вкладенні Властивості:
  • Caption — Завдання 2;
  • Height — 300;
  • Width — 400.

 4. Розташувати на формі об'єкти зі зміненими значеннями властивостей:

  • Напис Label1:
   • Left — 16;
   • Top — 16;
   • Font — шрифт Arial, розмір 12;
   • Caption — Введіть значення змінних a i b;

  • Поле Edit1:
   • Height — З1;
   • Width — 80;
   • Left — 16;
   • Top — 64;
   • Font — шрифт Arial, розмір 14;
   • Text — a;

  • Напис Label2:
   • Left — 112;
   • Top — 72;
   • Font — шрифт Arial, розмір 18;
   • Caption — х;

  • Напис Label3:
   • Left — 136;
   • Top — 72;
   • Font — шрифт Arial, розмір 18;
   • Caption — +;

  • Поле Edit2:
   • Height — З1;
   • Width — 80;
   • Left — 168;
   • Top — 64;
   • Font — шрифт Arial, розмір 14;
   • Text — b;

  • Напис Label4:
   • Left — 248;
   • Top — 72;
   • Font — шрифт Arial, розмір 18;
   • Caption — =;

  • Напис Label5:
   • Left — 275;
   • Top — 72;
   • Font — шрифт Arial, розмір 18;
   • Caption — 0;

  • Кнопка Button1:
   • Height — 35;
   • Width — 280;
   • Left — 16;
   • Top — 128;
   • Caption — Знайти корінь рівняння;
   • Font — шрифт Arial, розмір 14;

  • Поле Edit3:
   • Height — 31;
   • Width — 280;
   • Font — шрифт Arial, розмір 14;
   • Left — 16;
   • Top — 192;
   • Text — Відповідь.
 5. Отримати форму такого вигляду.

 6. Створити процедуру опрацювання події кнопки Button1, двічі натиснувши на неї. У вікні Редактор тексту ввести текст процедури TForm1.Button1Click:

  a:=StrToFloat(Edit1.Text);
  b:=StrToFloat(Edit2.Text);
  if (a=0) and (b<>0) then Edit3.Text := ('Коренів не має.')   else
  if (a=0) and (b= 0) then Edit3.Text := ('х - будь-яке число.') else   begin
          x:=-b/a; Edit3.Text := ('Один корінь, х = '+FloatToStr(x)) end;
 7. Описати змінні, використані у програмі:

  var a,b,x: real;

 8. Виконати проект при різних значеннях змінної змінних a i b.

 9. Зберегти проект.

Завдання 3 (для самостійного виконання). Створити програму для знаходження значення виразу (a – b)∙(c – d), де a, b, c, d — дані дійсні числа.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Скласти алгоритм й написати програму знаходження членів послідов­ності Фібоначчі: перші два члени дорівнюють 1, а кожний, починаючи з 3-го, дорівнює сумі двох попередніх.


Текст упорядкувала Суздальцева Марина Вікторівна, вчитель ліцею податкової та рекламної справи № 21 міста Києва, Голосіївського району, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 03.10.2016 по 07.10.2016.