Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення програм розрахунку числового значення за заданою формулою, знаходження кореня рівняння мовою Java.

Мета: після виконання роботи учень повинен:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС та середовищем програму­вання мовою Java: JDK (Java Development Kit) + Eclipse.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вивчення нового матеріалу.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.
Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з класом, знайомство з класом. Перевірка присутності учнів.

2. Актуалізація опорних знань.
Мова програмування Java є мовою об’єктно-орієнтованого програмування.

Завдання: дати визначення або опис понять, виділених нижче жирним шрифтом.

Об'єкт — базове поняття об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) — складається з трьох частин:

3 групи типів даних мови Java:

Зміннаце іменована область пам'яті, куди може бути записано і звідки може бути прочитано значення певного типу.

Сталаце іменована область пам'яті, куди до початку виконання програми записано значення певного типу, яке можна зчитати у процесі виконання програми.

Назва (ідентифікатор) змінної — це послідовність малих і великих латинських букв, цифр, а також символів «$» і «_». Назва змінної може починатися з будь-якого з перерахованих символів, крім цифри.

Тип змінної та її назву задають при створенні змінної, їх неможливо змінити у процесі виконання програми (мовою Java).

Наприклад:

int aM;   // створили змінну aM  типу int
double chPI; // створили змінну chPI типу double

Алгоритм створення і виконання проекту Java в інтегрованому середовищі програму­вання Eclipse з викорис­танням контекс­ного меню.

Форми запису деяких операторів:

3. Інструктаж з ТБ
4. Вивчення нового матеріалу


Кожне із завдань розв'язувати (складати алгоритм і програму) за допомогою конкурсу ідей, після чого порівнювати отримане розв'язання з демонстра­ційним. Коректність вхідних даних не перевіряти. Файли записувати у вказану вчителем теку з такою назвою:

Ваше прізвище-номер завдання.java

Програми на виконання запускати клацанням на зображенні файла.

Завдання 1. Створити програму для виконання арифметичних дій.

Алгоритм

 1. Надати r значення істини.
 2. Поки справджується r, робити таке:
  1. Ввести значення величин a, b.
  2. Вивести повідомлення про зміст значення величини с.
  3. Ввести значення величини с.
  4. Якщо с = 1, вивести вираз і значення a + b, інакше,
   якщо с = 2, вивести вираз і значення ab, інакше,
   якщо с = 3, вивести вираз і значення a · b, інакше,
   якщо с = 4, вивести вираз і значення a / b, інакше
   змінити значення r на хибність

Порівняти складену програму з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 2. Створити програму для розв'язання рівняння ax + b = 0 на множині дійсних чисел.

Алгоритм

 1. Ввести значення величини a, b.
 2. Якщо a0, вивести повідомлення: «Unique solution: » і значення – b/a,
  інакше, якщо b ≠ 0, вивести повідомлення: «No solution»,
  інакше вивести повідомлення: «Any real number».

Порівняти складену програму з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 3. Створити програму для наближеного розв'язання рівняння:

f (x) = 0

на прикладі рівняння: x2 – 2 = 0. Використати таке: якщо f набуває протилежних знаків на кінцях проміжку, то на цьому проміжку є роз'язок рівняння.

Алгоритм

 1. Ввести значення величин:
  • a, b — чисел, між якими лежить розв'язок;
  • ε — верхньої межі похибки.
 2. Якщо a = b або ε ≤ 0, вивести повідомлення "Invalid input data".
 3. Якщо f (a) = 0, то вивести a.
 4. Якщо f (b) = 0, то вивести b.
 5. Якщо f (a) · f (b) > 0, вивести повідомлення "Probably no solution".
 6. Якщо f (a) · f (b) < 0, зробити таке:
  • покласти c = a:
  • поки f (c) ≠ 0 і |ba| ≥ ε, робити таке:
   • обчислити c = (a + b)/2;
   • якщо f (c) · f (a) > 0, надати значення a = c,
    інакше надати значення b = с.
  • вивести значення с.

Порада Значення функції обчислювати лише один раз. Для збереження значень використовувати окремі змінні.

Порівняти складену програму з демонстраційним розв'язанням.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу

Завантажити інтегроване середовище програмування Eclips і для кожного з розглянутих завдань 1, 2 і 3 робити таке:

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Скласти алгоритм й написати програму знаходження членів послідов­ності Фібо­наччі: перші два члени дорівнюють 1, а кожний, починаючи з 3-го, дорівнює сумі двох попередніх. Передбачити виведення номера і значення члена послідов­ності одним рядком і зчитування ознаки припинення обчислень.


Текст упорядкувала Євтехова Ізабелла Євгеніївна, вчитель гімназії № 107 Поділь­ського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підви­щення квалі­фікації з 05.12.2016 по 09.12.2016 року.


Використано матеріали розробок уроків Остапенко Галини Іванівни й Коростельової Євгенії Юріївни, що проходила курси удосконалення з 24 по 28 жовтня 2016 року.