Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення комп’ютерної моделі процесу взаємо­пов’язаного функціону­вання двох чи більше об’єктів за допомогою мови C++ у середовищі Qt Creator.

Мета:

Після виконання роботи учень:

Обладнання: ПК з встановленими ОС, середовищем Qt Creator.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Інструктаж з ТБ
 4. Вироблення практичних навичок
 5. Підбиття підсумків уроку
 6. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Розгалуження — це простий, але потужний інструмент створення нелінійних алгоритмів. Для його запису використовують форму такого вигляду:

if (умова) {оператор1;}

або

if (умова) {оператор1;} else {оператор2;}

При справдженні умови процесор виконує оператор1. В другій формі при хибності умови процесор виконує оператор2. Фігурні дужки можна не використовувати, якщо під умовою виконується лише один оператор:

if (умова) оператор1;

Цикл з лічильникомконструкція мови програмування для створення алгоритму, у якому певні дії буде повторено певну кількість разів. Для його запису використовують форму такого вигляду:

for ( дія до початку циклу;
   умова продовження циклу;
   дія в кінці кожної ітерації циклy
  )
{ вказівка1;
 вказівка2;
 …
 вказівкаN;
}
Наприклад,

for (int j=0; j<10; j++) {cout<<i;}

Класконструкція мови програмування для групування пов'язаних змінних та функцій.

При цьому одні змінні та функції можуть бути прихованими (private) і недоступними за межами класу, а інші відкритими (public). Класи дозволяють створювати власні типи даних, на основі яких можна створювати змінні. Такі змінні називаються об'єктами класу. Їх створюють (описують) так само як і звичайні змінні:

назва_класу назва_об'єкта;

Для того щоб звернутись до змінної об'єкта або викликати його функцію, потрібно після назви об'єкта поставити крапку:

назва_об'єкта.назва_змінної = значення;
назва_об'єкта.назва_функції();

Cтворення (опис) класу має таку форму:

class назва_класу
{ public: // вказівка на те, що наступні члени класу відкриті
  назва_типу1 назва_змінної1; // опис (оголошення) змінної
  назва_типу2 назва_змінної2; …
	
  назва_класу(…) {…} // конструктор
  ~назва_класу() {…} // деструктор

  назва_типуa назва_функціїa(){…} // опис (оголошення) змінної функції
  назва_типуb назва_функціїb(){…} …
}

Конструкторце функція, яка автоматично виконується після створення об'єкта класу для його ініціалізації (надання початкових значень властивостям-змінним). Конструкторів може бути декілька і вони можуть мати різну кількість аргументів.

Деструкторце функція, яку автоматично виконується перед видаленням об'єкта класу.

Класи в C++ можна створювати, використовуючи ключові слова class або struct. Різниця між ними така: у випадку з class всі елементи як усталено приховані, якщо не вказано інше, а з struct — відкриті. Наприклад,

struct MyClass
{ float x, y;
 MyClass() { cout<<"створено об'єкт класу MyClass"}
 MyClass(float x_, float y_)
 { x = x_;
  y = y_;
  cout<<"створено об'єкт класу MyClass"
 }
 ~MyCLass() {cout<<"видалено об'єкт класу MyClass"}

 void SetPosition(float x_, float y_)
 { x = x_;
  y = y_;
 }
};

int main()
{ MyClass a1, a2(0.0f, 10.5f);
 a1.SetPosition(0.0f, 10.5f);
 return 0;
}

Посилання на об'єкт можна здійснити декількома способами. Зокрема за допомогою вказівників та посилань.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Завдання 1. Створити проект у середовищі Qt Creator на основі шаблону QWidget «Злипання кругів»: два круги однакового розміру з випадковими початковими координатами і швидкостями рівномірно і прямолінійно рухаються у прямокутному замкненому полі. При зіткненні з межам поля об'єкти дзеркально відбиваються від них. При зіштовхувані один з одним круги злипаються та зливаються в одне ціле.

Вказівки до виконання

 1. Створити новий проект, натиснувши кнопку + Новий проект.

 2. Обрати зі списку шаблонів Програма / Праграма Qt Widgets і натиснути кнопку Оберіть… .

 3. Вписати назву проекту (наприклад, MyProject) і натиснути кнопку Далі.

 4. Обрати у списку комплектів Desktop Qt 5.X.X і натиснути кнопку Далі.

 5. У полі Базовий клас обрати QWidget, прибрати мітку Генерувати форму (якщо не потрібно налаштовувати форму вікна) та натиснути кнопку Далі.

 6. Натиснути кнопку Завершити.

  Після цього буде створено 4 файли:

  • MyProject.pro — файл налаштувань проекту;
  • main.cpp — файл коду головної програми;
  • MyProject.pro.user
  • widget.cpp — файл коду допоміжної програми;
  • widget.h — файл заголовку допоміжної програми.
 7. У середовищі вбудованого редактора Qt Creator внести у вказані файли тексти, які доповнити згідно з коментарями:

  • main.cpp:
   #include <cmath> // замовлення бібліотеки з математичними функціями
   …
   Widget *window;// вказівник на вікно програми
   struct object // клас об'єкт
   { float x,y,  // координати
      vx,vy,  // проекції швидкості
      radius; // радіус круга
    QColor color; // колір круга
   
    void paint(QPainter &painter)  // метод відображення об'єкта
    { painter.setBrush(QBrush(color, Qt::SolidPattern)); // встановлення кольору пензлика
     painter.drawEllipse(QPointF(x,y), radius, radius); // малювання круга
    }
   … // метод опрацювання руху об'єкта:
    //  прямолінійний рівномірний рух
    //  відбивання від стінок
    }
   }*objects[2];// вказівники на об'єкти
   int objects_count = 0;// загальна кількість об'єктів
   
   void Step(QPainter &painter)
   { for(int i=0; i<objects_count;i++) // рух та відображення об'єктів
    { objects[i]->move();
     objects[i]->paint(painter);
    }
    if(objects_count>1)  // перевірка злиття об'єктів
    { …
     // якщо об'єкти дотикаються або перетинаються
     { // злиття
      // видалення зайвого об'єкта
     }
    }
   }
   
   int main(int argc, char *argv[])
   { QApplication a(argc, argv);
     Widget w;    // створення вікна
     w.show();
     window = &w;
             // створення об'єктів
     objects[0] = new object{rand()%w.width(),
                 rand()%w.height(),
                (rand()%2001)*0.001f-1.0f,
                (rand()%2001)*0.001f-1.0f,
                 30.0f, Qt::red};
     objects[1] = new object{rand()%w.width(),
                 rand()%w.height(),
                (rand()%2001)*0.001f-1.0f,
                (rand()%2001)*0.001f-1.0f,
                 30.0f, Qt::yellow};
     objects_count = 2;
     return a.exec();// запуск основного циклу програми
   }
  • widget.cpp:
   …
   void Step(QPainter &painter); // оголошення функції,
                  // описаної у main.cpp
   void Widget::paintEvent(QPaintEvent *)
   { // налаштування пензлика
    QPainter painter(this);
    painter.setPen(QPen(QColor(0,0,0,255)));
    painter.setBrush(QBrush(Qt::darkGreen, Qt::SolidPattern));
    painter.drawRect(0,0, width(),height()); // фарбування тла
    Step(painter); // виклик функції з main.cpp
            // для опрацювання й відображення об'єктів
    update();   // оновлення вікна програми, щоб змусити
            // вікно виклакати paintEvent знову
   }
  • widget.h (подано повністю):

   #ifndef WIDGET_H
   #define WIDGET_H
   
   #include <QWidget>
   #include <QPainter>
   
   class Widget : public QWidget // клас вікна програми
   { Q_OBJECT // макрос, що вказує прекомпілятору на те,
         // що цей клас має елементи GUI, та дозволяє
         // використовувати систему сигналів/слотів Qt
    public:
     Widget(QWidget *parent = 0);// це основне вікно,
                   // що не має батьківського вікна
     ~Widget();
    protected: // перевизначення методу-події малювання, що викликається 
     void paintEvent(QPaintEvent *event) override; // автоматично при оновленні вікна
   };
   
   #endif // WIDGET_H
 8. Запустити проект на виконання:
  • або натиснути клавіші Ctrl + R;
  • або натиснути кнопку Запустити.
  Можна використати зневадження:
  • або натиснути клавіші F5;
  • або натиснути кнопку Запустити;
  • або використати вказівку меню
   Зневадження / Почати зневадження / Почати зневадження.
 9. У разі потреби внести необхідні зміни у код програми з метою зробити його дієздатним.

 10. Повідомити учителя про завершення роботи над проектом.

 11. Порівняти створену програму з демонстраційним розв'язанням:

Завдання 2. Ускладнити програму: використати більшу кількість об'єктів різних розмірів.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

Завдання 3. Написати аналогічну програму, в якій об'єкти замість злипання відштовхуються один від одного.


Текст упорядкував Павленко Денис Вікторович, учитель школи І─ІІІ ступенів № 133 Печерського району м. Києва, на курсах підвищення кваліфікації з 29.10.2018 по 02.11.2018.