Розробка уроку

Тема: поняття елемента управління; події, пов’язані з елементами управління, обробники цих подій у середовищі Lazarus.

Мета:

По завершенню вивчення учень

має уявлення про:
описує поняття: подає приклади: називає:

Обладнання: ПК з встановленими ОС і середовищем Lazarus.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Означити (описати) поняття, виділені жирним шрифтом, і порівняти з поданим текстом.

Об'єкт (від латинською objectum — предмет, явище) — це те, на що спрямована певна діяльність (на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність).

Ми живемо в оточенні величезної кількості різноманітних об'єктів. Будь-яка інформація, яку ми отримуємо, пов'язана з певними об'єктами. Об'єктами є не лише предмети чи явища матеріального світу, але й поняття, які створюють і використовують люди під час спілкування. Наприклад «освіта», «держава» тощо. Кожний об'єкт має свою назву: «м'яч», «годинник», «чашка», «книга». Крім назви кожний об'єкт має низку властивостей (параметрів), значення яких повністю описує об'єкт. Наприклад, об'єкт «учень» має такі властивості (подано невичерпний перелік): вік, зріст, маса тіла, успішність з певного предмету тощо.

Подіязміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення наявного об'єкта.

Середовище об'єктасередовище, у якому перебуває об'єкт, незалежно від того, які дії ним чи над ним (зрім знищення об'єкта) виконано.

Розглянемо об'єктно-орієнтований підхід до процесу створення й використання програмного забезпечення. Якщо створення програм — далеке й необов'язкове майбутнє учня, то їхнє використання — це сьогодення, якого не уникнути. Спочатку потрібно ознайомитися з деякими базовими поняттями.

Застосунок (застосовна програма, прикладна програма, англійською application, application software) — комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача. Це поняття використовують, щоб підкреслити відмінність від операційної системи, драйверів, бібліотек, системних утиліт тощо (які забезпечують функціонування власне комп'ютерної системи та підтримують її працездатність) та засобів і середовищ розробки (про всі ці поняття йтиметься далі).

Об'єктно-орієнтоване програмуванняце метод програмування, який розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють між собою. Інакше кажучи, у такому підході:

Фундаментальні поняття об'єктно-орієнтованого програмування:

3. Вивчення нового матеріалу

Елементи управління це графічні об'єкти, які розташовані на формі для показу або введення даних, викання дій або полегшення читання форми.

До елементів управління належать текстові поля, списки, перемикачі, кнопки тощо. Вони дають користувачеві змогу запускати макроси або веб-сценарії. Елементи управління можуть бути зв'язані, вільні або обчислювані.

Зв'язаний елемент управління запозичує і відображає змінювані дані з поля таблиці (бази даних) або запиту: текст, дату, число, значення «Так / Ні», зображення або діаграми.

Вільний елемент управління не має змінюваного джерела даних. Наприклад, надпис з назвою форми — це вільний елемент управління.

Обчислюваний елемент управління має за джерело даних вираз, а не поле. Значення, яке потрібно використовувати як джерело даних для цього елемента управління, вказують у визначенні виразу. Запис виразу може містити оператори, назви елементів управління, назви полів, функцій і сталих.

Обробник подійце частина програми, що виконує певні дії у відповідь на дії користувача.

Середовище програмування Lazarus при розробці графічного інтерфейсу програми надає можливість використовувати велику бібліотеку візуальних компонентів: кнопок, полів, написів, прапорців, перемикачів, лічильників, списків, смуг прокручування тощо. Кнопки для їхнього встановлення на формі розташовано на окремих вкладеннях. Під час розташування цих компонентів на формі автоматично створюється відповідний фрагмент програми мовою Object Pascal, що істотно спрощує і пришвидшує роботу щодо створення програм. Такий спосіб розробки програм називають наочним (візуальним) програмуванням.

Вигляд вкладень

Standard (Стандартне)

Additional (Додаткове)

Common Controls (Загальний контроль)

Dialogs (Діалоги)

Cередовище програмування Lazarus містить велику кількість вбудованих процедур і функцій. Деякі з них є методами об’єктів, за допомогою яких можна виконувати дії з об’єктами. Для різних об’єктів передбачені різні методи, їх кількість і призначення залежать від конкретного об’єкта.

Методце фрагмент програмного коду, вбудованого в об’єкт. Метод має назву й містить набір вказівок, які буде виконано, якщо викликати метод для об’єкта. Запис вказівки для виклику методу складається з назв об’єкта та методу, розділених крапкою:

Назва об’єкта.Назва методу;


Назву методу, як і назву властивості, можна ввести з клавіатури або обрати зі списку, який відкривається, якщо в коді програми записати назву об’єкта і поставити крапку. У такому списку буде відображено всі ті методи, які можна викликати для обраного об’єкта.

Для форми найчастіше використовують такі методи:

Деякі методи можна викликати для різних об’єктів, а інші — лише для об’єктів певного типу. Наприклад, методи Show і Hide можна викликати для форми, напису, кнопки та інших об’єктів, а метод Close — лише для форми.

Кнопка Button на вкладенні Standard — важливий елемент інтерфейсу з широкими функціональними можливостями.

Властивості Caption (Заголовок), Color (Колір), Height (Висота) й Width (Ширина) цього компонента аналогічні властивостям форми з такими самими назвами. Але є ще інші властивості:

Кнопку найчастіше використовують для того, щоб під час виконання програми після натискання на неї виконати деяку послідовність вказівок. Тому з кнопкою найчастіше пов’язують подію OnClick (Клацання) і створють обробник саме цієї події.

Кнопка із зображенням BitBtn на вкладенні Additional — аналог Button. Цей компонент має свої особливі властивості:

Текстове поле введення чи виведення даних Edit зі вкладення Standard має такі основні властивості:

Основні події Edit:

Всі інші властивості та події аналогічні властивостям форми. При опрацюванні даних, введених у поле Edit, потрібно враховувати, що вони мають рядковий тип String.

Поле Label з вкладення Standard призначено для розміщення на формі текстового напису рядкового типу String.

Основні властивості Label:

Всі події аналогічні компоненту Edit.

Підписане поле введення LabeledEdit з вкладення Additional має такі самі властивості, що й поле Edit.

Компонент Memo з вкладення Standard призначено для введення багаторядкового тексту.

Деякі його властивості подібні до властивостей поля Edit. Але є і відмінні:

Крім перелічених вище властивостей, Memo має свої методи:

Списки вибору ListBox і ComboBox з вкладення Standard використовують для вибору користувачем одного або декількох рядків.

ListBox — це список, схожий на Memo,

а ComboBox — список, що розгортається.

Специфічні властивості ListBox:

Специфічні властивості ComboBox:

Мітка CheckBox (Прапорець) з вкладення Standard призначена для того, щоб користувач міг вказати своє рішення типу так/ні або так/ні/не впевнений.

Це рішення впливає на значення властивості State. Платформа може містити кілька таких компонентів. Стан кожного з них ніяк не залежить від стану інших.

Деякі прапорці можуть перебувати у частково встановленому стані. Така можливість потрібна, коли потрібно повідомити користувачеві про неповну відповідність. Для активування такої можливості використовують властивість AllowGrayed. Якщо для властивості AllowGrayed встановлено значення True, то прапорець при послідовних клацання на ньому буде по черзі перебувати у таких станах:
     скинутий;
     встановлений частково;
     встановлений.

Стан компонента визначається відповідним значенням властивості State:
     cbUnchecked;
     cbGrayed;
     cbChecked.

Значення властивості State можна змінювати як під час проектування за допомогою інспектора об’єктів, так і в програмі. Щоб реагувати на зміну стану прапорця, треба створити обробник події OnClick.

Група перемикачів RadioGroup з вкладення Standardце панель з радіокнопками, з яких може бути включена тільки одна. Інакше кажучи, при включенні якоїсь кнопки всі інші вимикаються.

Основні властивості група перемикачів RadioGroup:

Зображення Image з вкладення Additional відображає на формі зображення і забезпечує роботу з ним.

Основні властивості зображення Image:

Події

Кожний об'єкт (форма, кнопка, поле, напис та інші), крім набору властивостей, має ще набір подій, які можуть відбутися з об'єктом під час виконання проекту. Такими подіями, наприклад, є (перелік неповний):

Список всіх подій з об'єктом можна побачити, якщо виділити об'єкт і відкрити вкладення Події вікна Іспектор об'єктів — див. перелік подій для кнопки.

Примітка. У поданому вище прикладі подія ОnСlіск з кнопкою Button1 має назву Button1Сlіск. Аналогічно інтегроване середовище програмування формує назви всіх подій з усіма об'єктами за таким правилом: назва_об'єкта.назва_події.

Процедураструктурно виділена частина програми, яка має свою назву та яку можна за цією назвою викликати на виконання будь-якого місця програми.

Рекурсивна процедурапроцедура, яка містить виклик самої себе.

Структура коду процедура

procedure назва_процедури (список аргументів);
var (опис локальних змінних процедури>);
begin
   вказівки
end;

Для зміни значень властивостей аргумента, процедура повинна містити крім вказівки надання значення:

назва_об'єкта.назва_властивості := значення_або_вираз ;

ще й службове слово var перед (локальною) назвою аргумента у списку аргументів.

Обробник подійпроцедура, пов'язана з певною подією, яку програма виконуватиме одразу після настання цієї події.

Наприклад, якщо потрібно пов'язати деяку процедуру з подією OnClick для кнопки з назвою Вutton1, то необхідно зробити таке:

 1. Виділити кнопку на формі.
 2. У вікні Інспектор об'єктів відкрити вкладення Події.
 3. Вибрати подію ОnСІіск.
 4. Двічі клацнути у полі праворуч від тексту ОnСІіск.

У результаті виконання таких дій в полі ОnСlіск на вкладенні Еvents з'явиться текст Вutton1СІіск — назва створеної події,

а у вікні Редактор тексту вкладенні Unit1 з'явиться заготовка процедури Вutton1СІіск, вказівки якої й буде виконано при настанні події Вutton1СІіск — події ОnClick з кнопкою Вutton1.

Продемонструємо дію обробників подій натискання кнопок, які змінюють властивості форми й кнопок. Наступні зображення демонструють початковий вигляд форми

і такі результи натискання кнопок у початковому стані.

Зображення подано для такого порядку натискання кнопок.

1  2  3
4  5  6
7

Цей проект містить такі файли:

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Завдання. Створити проект з трьома кнопками на формі. Встановити такі значення їхніх властивостей, щоб на початку виконання проекту:

Для кожної кнопки створіть обробник події:

Вказівки до виконання

 1. Завантажити середовище Lazarus.

 2. Виділити форму і надати значення «Видимий — невидимий, доступний — недоступний» її властивості Caption.

 3. Розташувати на формі кнопку, виділити її і надати такі значення її властивостям:

  • Caption — Кнопка 1;
  • Visible — True;
  • Enabled — True.
 4. Розташувати на формі другу кнопку, виділити її і надати такі значення її властивостям:

  • Caption — Кнопка 2;
  • Visible — True;
  • Enabled — False.
 5. Розташувати на формі третю кнопку, виділити її і надати такі значення її властивостям:

  • Caption — Кнопка 3;
  • Visible — False;
  • Enabled — False.
 6. Виділити першу кнопку, відкрити вкладення Події вікна Інспектор Об'єктів і створити заготовку процедури для події OnClick для цієї кнопки.

 7. У тіло створеної процедури ввести такий текст:

  Button1.Visible := False;
  Button1.Enabled := False;
  Button2.Visible := True;
  Button2.Enabled := True;
  Button3.Visible := True;
  Button3.Enabled := False;
 8. Виділити другу кнопку, відкрити вкладення Події вікна Інспектор Об'єктів і створити заготовку процедури для події OnClick для цієї кнопки.

 9. У тіло створеної процедури ввести такий текст:

  Button2.Visible := False;
  Button2.Enabled := False;
  Button3.Visible := True;
  Button3.Enabled := True;
  Button1.Visible := True;
  Button1.Enabled := False;
 10. Виділити третю кнопку, відкрити вкладення Події вікна Інспектор Об'єктів і створити заготовку процедури для події OnClick для цієї кнопки.

 11. У тіло створеної процедури ввести такий текст:

  Button3.Visible := False;
  Button3.Enabled := False;
  Button1.Visible := True;
  Button1.Enabled := True;
  Button2.Visible := True;
  Button2.Enabled := False;
 12. У вказаному вчителем місці створити теку з назвою Ваше_прізвище і зберегти до неї проект:

  • або використати вказівку меню Файл / Зберегти все;
  • або натиснути кнопку Зберегти все на панелі інструментів;
  • або натиснути клавіші Shift + Ctrl + S.
 13. Виконати проект:

  • або використати вказівку меню Виконання / Виконати;
  • або натиснути кнопку Виконати на панелі інструментів;
  • або натиснути клавіші F9;
 14. У вікні, що відкрилося, перша кнопка має бути видимою і доступною, друга — видимою і недоступною, а третя кнопка — невидимою і недоступною.

 15. Перевірити коректність роботи обробників подій згідно з умовою завдання, натискаючи по черзі першу, другу й третю кнопки кілька разів. 16. Повідомити вчителя про виконання завдання.

 17. Зберегти проект, закрити вікно виконання проекту і вікно програми Lazarus.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити матеріал уроку. Доповнити проект, виконаний у класі, обліком кількості натискань кожної клавіші, виведенням цих значень у написах на клавішах, зміною кольору клавіш: видима доступна має бути зеленою, видима недоступна — жовтою.


Текст упорядкувала Поданчук Наталія Георгіївна, вчитель інформатики НВК «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації.


Використано матеріали випускної роботи Кисловської Тетяни Миколаївни.