Розробка уроку

Тема: поняття елемента керування, події, пов’язані з елементами керування, обробники цих подій мовою Rubу.

Мета:

По завершенню вивчення учень

Обладнання: ПК із встановленими ОС, текстовий редактор (бажано з підсвіткою службових слів, наприклад, Sublime Text 3), інтерпретатор мови програмування Ruby, інструмент GTK+, середовище для візуального проектування інтерфейсів Glade, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Завдання. Назвати поняття, виділені жирним шрифтом, і порівняти з поданим описом у тексті щодо подійно-орієнтованого програмування.

3. Вивчення нового матеріалу

Найпоширеніші сучасні операційні системи мають графічний інтерфейс для взаємодії з користувачем. Відповідно більшість прикладних програм, які розробляють програмісти, також мають графічний інтерфейс користувача.

Зазвичай дію прикладної програми відображено в окремому вікні — вікні інтерфейсу, в якому розташовують елементи інтерфейсу. Користувач взаємодіє з програмою натискаючи кнопки на клавіатурі, рухаючи вказівник миші, натискаючи кнопки миші, торкаючись екрана тощо. У відповідь на дії користувача в операційній системі виникає певна подія. Якщо створити в програмі обробник такої події, то у відповідь програма виконає послідовність вказівок, вказану в цьому обробнику.

Крім подій, створюваних користувачем, програма також може реагувати на системні події. Наприклад, операційна система подає сигнал про завершення роботи і програма має можливість виконати певні дії — зберегти файли, передати інформацію тощо.

Створення програми можна поділити на два напрямки — створення інтерфейсу й опис логіки програми.

GTK+ (The GIMP ToolKit) — багатоплатформний набір інструментів для створення графічних інтерфейсів користувача.

GTK+ розвивають у межах проекту GNU, це вільне програмне забезпечення. Код GTK+ розпов­сюджують під ліцензією LGPL. Це дозволяє використовувати GTK+ не лише для розробки вільного ПЗ, а й для створення власницьких програм, не вимагаючи від виробників закритих програм виплат або купівлі спеціальної ліцензії.

До складу GTK+ входить повний набір програмних засобів (віджетів), що надає можливість викорис­товувати GTK+ для проектів різного рівня і розміру. GTK+ в поєднанні з використанням візуального будівника інтерфейсу Glade дозволяє істотно спростити розробку і скоротити час написання графічних інтерфейсів.

Gladeсередовище для візуаль­ного проекту­вання інтерфейсу на базі GTK+.

Створений у Glade інтерфейс зберігають у форматі XML, який можна потім динамічно завантажити у GTK-застосунок за допомогою об'єкта GtkBuilder.

Вигляд вікна програми Glade
для ОС Linux Mint 18.1 Serena Mate
(всі наступні буде подано для ОС Windows 10)

У вікні проекту Glade ліворуч розташовано палітру з віджетами, поділеними за групами: Дії, Вікна, Контейнери, Керування й відображення тощо. Посередині розташовано вікно проекту, а право­руч — Інспектор об'єктів з панеллю властивостей.

Опис встановлення:

Контроль встановлення: запустити на виконання програму test.rb:

ruby test.rb

і побачити таке вікно.

клацнути по кнопці Перевірити і спостерігати у вікні термінала появу тексту:
Вітаємо! Встановлення успішне!

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Завдання 1. Створити програму-калькулятор на чотири дії. Калькулятор відображати в окремому вікні. Передбачити введення перше числа, вибір арифметичної дії, введення другого числа й обчислення результату. Інтерфейс програми має бути таким.

Вказівки до виконання (при ОС Windows 10)

 1. Створити теку для збереження проекту (за вказівкою вчителя).

 2. Завантажити середовище дизайнера інтерфейсів Glade (Пуск / уведіть Glade / виберіть Glade Interface Designer).

 3. Створити вікно. У палітрі віджетів групи Вікна (Toplevels) клацнути по кнопці Вікно. Відстежити:

  • створення вікна window1 GtkWindow;
  • відображення його на вкладенні вікна проекту;
  • появі відповідного запису в Інспекторі об'єктів.

  Примітка В GTK+ найвищим рівнем — коренем ієрархічного дерева віджетів — є об'єкт GtkWindow. Таке вікно GtkWindow може мати лише один дочірній віджет. Для створення рівнів вкладень віджетів використовують контейнери.

 4. У новоствореному вікні розташувати вертикальний контейнер:

  • у палітрі віджетів клацнути кнопку Вертикальний контейнер групи Контейнери (Containers);

  • помітити зміну вигляду вказівника миші зі стрілки на зображення комбінації символу "+" із вертикальним контейнером;

  • клацнути лівою кнопкою миші у вікні window1;

  • у вікні діалогу ввести кількість елементів (4) і натиснути кнопку Створити;

  • помітити появу вертикального контейнера у вікні, а в Інспекторі об'єктів — появу об'єкта vbox1 GtkVBox.

 5. У першому рядку вертикального контейнера вставити поле для введення тексту:

  • у палітрі віджетів групи Керування й відображення (Control and Display) клацнути кнопку Поле вводу тексту;

  • помітити зміну вигляду вказівника миші зі стрілки на зображення комбінації символу "+" і зображення поля;

  • клацнути лівою кнопкою миші по першому рядку вертикального контейнера;

  • помітити появу у першому рядку зображення поля, а в Інспекторі об'єктів — елемента entry1 GtkEntry.

 6. У другому рядку вертикального контейнера вставити горизонтальний контейнер:

  • у палітрі віджетів групи Контейнери (Containers) клацнути кнопку Горизонтальний блок;

  • помітити зміну вигляду вказівника миші зі стрілки на зображення комбінацію символу "+" і зображення горизонтального контейнера;

  • клацнути лівою кнопкою миші у другому рядку вертикального контейнера;

  • у вікні діалогу ввести кількість елементів (2);

  • помітити появу у другому рядку вертикального контейнера зображення горизонтального поля, а в Інспекторі об'єктів — елемента hbox1 GtkHBox.

 7. У третьому рядку вставити горизонтальний контейнер (діяти аналогічно попередньому пункту) і помітити в Інспекторі об'єктів появу елемента hbox2 GtkHBox.

 8. Горизонтальні контейнери у другому й третьому рядках вертикального контейнера заповнити кнопками:

  • у палітрі віджетів групи Керування й відображення (Containers and Display) клацнути кнопку Кнопка;

  • помітити зміну вигляду вказівника миші зі стрілки на зображення комбінації символу "+" і зображення кнопки;

  • клацнути лівою кнопкою миші у другому рядку першого стовпчика;

  • помітити появу в Інспекторі об'єктів елемента button1 GtkButton;

  • Повторити ці дії для кнопок button2, button3 i button4.

 9. Додати кнопку у четвертому рядку вертикального контейнера (діяти аналогічно попередньому пункту до появи елемента button5 GtkButton

 10. Змінити назви кнопок на зручніші для подальшого кодування, а тексти написів на кнопках — на інформативніші, виконавши (для кожної з 5 створених кнопок) такі дії:

  • вибрати кнопку — button1, button2, button3, button4 чи button5;
  • у вікні Властивості на вкладенні Основні:
   • значення властивості Назва змінити на btn_plus, btn_minus, btn_multiply, btn_divide чи btn_equals відповідно;
   • значення властивості Позначка змінити на символ "+", "-", "*", "/" чи "="

  у повній відповідності з таким малюнком.

 11. Зберегти файл проекту під назвою calc.ui, використавши вказівку меню Файл / Зберегти або натиснувши клавіші Ctrl + S.

 12. Запрограмувати створення й відображення вікна:
  • у середовищі текстового редактора створити новий файл;
  • увести такий текст (без коментарів):
   require "gtk3"                 # підключити бібліотеку gtk+
   builder = Gtk::Builder.new(:file => "calc.ui") # створити об'єкт Gtk::Builder і завантажити файл xml створеного інтерфейсу
   window = builder.get_object("window1")     # створити вікно на основі опису з файлу calc.ui
   window.signal_connect("destroy"){Gtk.main_quit}# сторити обробник події закриття вікна функція Gtk.main_quit для коректного завершення роботи програми
   window.show()                 # відобразити об'єкт window на екрані
   Gtk.main                    # запустити програму
  • зберегти файл з назвою calc.rb.
 13. Створити обробник події, що забезпечить таке: після введення числа і натискання кнопки з написом "+" число запам'ятати, поле очисти. Для цього після рядка:

  window.show()

  додати такий код:

  entry = builder.get_object("entry1")
  
  buffer = 0
  oper = ''
  
  button_plus = builder.get_object("btn_plus")
  button_plus.signal_connect("clicked")
  { buffer = entry.text.to_f
   oper = '+' 
   entry.text = ''
   entry.grab_focus()
  }
  
  button_equals = builder.get_object("btn_equals")
  button_equals.signal_connect("clicked")
  { if oper == '+'
    entry.text = (buffer + entry.text.to_f).to_s
   else
    entry.text = 'Помилка!'
   end
  }

  і зберегти код. Пояснення:

  • entry — змінна до якої зберігаємо об'єкт типу Текстове поле;

  • buffer — змінна в яку записуємо перше число, яке отримуємо з текстового поля перетворенням за допомогою методу entry.text.to_f;

  • oper — змінна до якої зберігаємо знак операції, яку обрав користувач;

  • signal_connect("clicked") — обробник події, його буде виконано, коли користувач клацнув по кнопці.

  Програма працює таким чином: користувач уводить число в текстове поле, натискає кнопку з написом "+", після чого обробник події button_plus.signal_connect("clicked") запише це число в buffer, запам'ятає який оператор обрав користувач, очистить поле і встановить фокус знову на текстове поле для введення другого числа. Користувач вводить друге число і натискає кнопку "=", тепер спрацьовує обробник події button_equals.signal_connect("clicked") в якому відбувається додавання двох чисел, якщо було натиснено кнопку "+", в іншому випадку виводиться повідомлення про помилку.

 14. Перша перевірка проекту. Відкрити вікно Start Command Prompt with Ruby (Пуск / ruby / Start Command Prompt with Ruby). Перейти до теки з проектом. Запустити на виконання програму:

  ruby calc.rb

  і перевірити роботу програми.

 15. Створити обробники подій для решти кнопок, діючи за аналогією. Для кнопки з написом "=" раніше для перевірки того, який оператор обрав користувач, використано оператор галуження if. Потрібно додати перевірку й для арифметичних операцій, відмінних від додавання. Таку перевірку можна виконати за допомогою вкладених if, але є красивіше рішення з використанням конструкції вибору. Після внесення вказаних змін, текст програми має виглядати таким чином:

  require "gtk3"
  
  builder = Gtk::Builder.new(:file => "calc.ui")
  
  window = builder.get_object("window1")
  window.signal_connect("destroy") { Gtk.main_quit }
  window.show()
  
  entry = builder.get_object("entry1")
  
  buffer = 0
  oper = ''
  
  button_plus = builder.get_object("btn_plus")
  button_plus.signal_connect("clicked")
  { buffer = entry.text.to_f
   oper = '+' 
   entry.text = ''
   entry.grab_focus()
  }
  
  button_minus = builder.get_object("btn_minus")
  button_minus.signal_connect("clicked")
  { buffer = entry.text.to_f
   oper = '-' 
   entry.text = ''
   entry.grab_focus()
  }
  
  button_multiply = builder.get_object("btn_multiply")
  button_multiply.signal_connect("clicked")
  { buffer = entry.text.to_f
   oper = '*' 
   entry.text = ''
   entry.grab_focus()
  }
  
  button_divide = builder.get_object("btn_divide")
  button_divide.signal_connect("clicked")
  { buffer = entry.text.to_f
   oper = '/' 
   entry.text = ''
   entry.grab_focus()
  }
  
  button_equals = builder.get_object("btn_equals")
  button_equals.signal_connect("clicked")
  { case oper 
    when '+'
     entry.text = (buffer + entry.text.to_f).to_s
    when '-'
     entry.text = (buffer - entry.text.to_f).to_s
    when '*'
     entry.text = (buffer * entry.text.to_f).to_s
    when '/'
     entry.text = (buffer / entry.text.to_f).to_s
    end
  }
  
  Gtk.main
 16. Запустити програму на виконання і здійснити перевірку роботи програми.

 17. Повідомити вчителя про завершення роботи.

Завдання 2 (поглиблений рівень). Розширити функціонал кальку­лятора:

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
У середовищі Glade створити інтерфейс і написати код мовою Ruby для переведення значення температури, поданої у градусах Цельсія, у градуси Фаренгейта.


Текст упорядкував Киричков Ярослав Васильович, учитель інформатики Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Солом'янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 26.03.2018 по 30.03.2018.