Розробка уроку — практичної роботи

Тема: побудова графіка функції з використанням мови Javascript.

Мета уроку: після виконання роботи учень повинен:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС, браузером та описом canvas.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вивчення нового матеріалу.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Описати поняття, виділені жирним шрифтом, і порівняти з очікуваним.

Умовний оператор має такий вигляд:

if (умова) вказівка1;

або

if (умова) вказівка1 else вказівка2;

При справдженні умови браузер виконує вказівку1. Для другої повної форми при хибності умови браузер виконує вказівку2

Оператор циклу for використовують для багатократного виконання послідовності операторів поки певне вислов­лювання не стане хибним. Він має такий синтаксис:

for (ініціалізація; висловлювання; змiнa) вказівка

Оператор for працює таким чином.

 1. Ініціалізація: лічильникам надають початкове значення.
 2. Встановлюють істинність висловлювання.
 3. При хибності переходять до наступної за for вказівки.
 4. Виконують вказівку.
 5. Виконують зміну лічильника.
 6. Переходять до пункту 2.

Наприклад,

for (var i = 0; i < 10; i++) document.write(i);

виводить усі цифри у порядку зростання без пробілів між ними.

 • 3. Інструктаж з ТБ
  4. Вивчення нового матеріалу

  Ознайомитися з частиною опису canvas щодо створення полотна, проведення контурів (ліній), виведення тексту і задання кольору (див. розділи 1−4, 8).

  5. Закріплення вивченого матеріалу

  Завдання. Створити програму «Графік функції», яка відображає криву. Координати x, y точки кривої задати функціями деякого параметра t ∈ [–10; 10]:

  
  function  x(t) { return t;
           // return Math.cos(5*t)
          }
  function def(t) { // return (t!=0.5);
           return true;
          }
  function  y(t) { // if (def(t)) return (t/8+0.0625)/(2*t-1);
           // else    return 0;
             return t/2+0.75;
           // return t*t/4+t/3-0.25;
           // return Math.sin(7*t);
          }

  Криву наблизити ламаною червоного кольору шириною 3 пікселі. Подавати зображення прямокутника декартової площини зі сторонами, паралельними осям координат. Якщо цей прямокутник містить початок координат, зобразити осі координат чориними лініями товщини 2 пікселі зі стрілками, що вказують додатний напрям осей. Для квадрата, декартові координати точок якого лежать у межах від –1 до 1, отримати такі зображення:  Отриманий код записати з назвою Ваше прізвище у теку, вказану вчителем.

  Поради до виконання.

  1. Використати такі значення змінних.

   nx=600;  // розмір зображення по горизонталі
   ny=600;  // розмір зображення по вертикалі
   nj=2000; // кількість ланок ламаної - наближення графіка
   t0=-10;  // найменше значення аргумента
   t1=10;  // найбільше значення аргумента
   x0=-1;  // найменше значення абсциси на рисунку
   x1= 1;  // найбільше значення абсциси на рисунку
   y0=-1;  // найменше значення ординати на рисунку
   y1= 1;  // найбільше значення ординати на рисунку
   dx=x1-x0; // приріст абсциси на рисунку
   dy=y1-y0; // прирiст ординати на рисунку
   dt=(t1-t0)/nj; // прирiст аргумента між вершинами ламаної
   txx=15;  // зсув підпису x по горизонталі від краю рисунка
   txy=15;  // зсув підпису x по вертикалі від осі абсцис
   tyx=15;  // зсув підпису y по горизонталі від осі ординат
   tyy=15;  // зсув підпису y по вертикалі від краю рисунка
   ax=3;   // половина розміру по горизонталі стрілки на осі ординат
   ay=8;   // половина розміру по вертикалі  стрілки на осі абсцис
   
  2. Використати такі налаштування для шрифта тексту:

   b.font = "italic 20px Times New Roman";

  3. Використати такі для обчислення екранних координат ix, iy за відомими декартовими координатами x, y:

   ix=Math.floor((x(t)-x0)*nx/dx);
   iy=Math.floor((y1-y(t))*ny/dy);
   

  Порівняти створену програму з демонстраційним розв'язанням.

  6. Підбиття підсумків уроку
  Виставлення оцінок.

  7. Домашнє завдання
  У разі потреби доробити класне завдання. Створену веб-сторінку зробити придатною для використання з сайту, а не лише з комп'ютера користувача — додати інтерфейс:

  Або, використавши приклад роботи з файлами наявної розробки, створити код для запису зображення у форматі SVG.

  SVG — Scalable Vector Graphics (англійською: масштабована векторна графіка) — специфікація мови розмітки на основі XML або формат файлу двовимірної векторної графіки (статичної, анімованої, інтерактивної).

  Ця специфікація є відкритим стандартом, розробленим робочою групою SVG Working Group організації World Wide Web Consortium.

  Файл svg можна створити і редагувати:

  Потрібно використати останній варіант. Інакше кажучи, створити програму (мовою Javascript), яка створить іншу програму (мовою розмітки) для зображення кривої, у тому числі графіка функції: лінійної, квадратичної, раціональної. Для цього немає необхідності вивчати детальний опис (англійською) з прикладами. Достатньо використати лише такі відомості.

  <svg>…</svg>контейнер, всередині якого (замість трьох крапок) записують всі інші вказівки svg (при створення статичного малюнку у файлі формату svg). Наприклад, контейнер:

  <svg width="600" height="400" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  </svg>

  передбачає створення малюнку розміру 600×600 пікселів.

  <line />вказівка для побудови зображення відрізка прямої.

  Наприклад, вказівка:

  <line x1="12" y1="34" x2="56" y2="78" style="stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2" />

  передбачає створення зображення відрізка прямої:

  <text>…</text>контейнер, що описує форматування символів тексту і всередині якого записуєть контейнери для виведення послідовностей символів.

  <tspan>…</tspan>контейнер, що вказує яку послідовність символів і у якому місці потрібно розташувати.

  Наприклад, вказівка:

  <text style="font-size:12px;font-style:italic;font-weight:normal;font-family:Ubuntu,Calibri"><tspan x="12" y="34">текст для виведення</tspan></text>

  передбачає таке виведення тексту:

  Примітка. У разі потреби можна використати демонстраційне розв'язання мовою Ruby наявної розробки уроку.


  Текст упорядкував Олександр Рудик.