Розробка уроку — практичної роботи

Тема: побудова графіка функції з використанням мови Python.

Мета уроку: після виконання роботи учень повинен:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС та інтегрованим середовищем програмування (наприклад, IDLE чи Eric) та бібліотекою tkinter.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Описати поняття, виділені жирним шрифтом, і порівняти з очікуваним.

Оператор розгалуження (умовний оператор) забезпечує обчислення певного виразу (послідовності виразів) лише за умови істинності деякої умови. Цей оператор має такий вигляд:

if умова1:
   вираз1
elif умова2:
   вираз2
elif умова3:
   вираз3
…
else:
   вираз
Запис може не містити частин такого вигляду:

elif умоваj:
   виразj

чи навіть

else умова:
   вираз

Цикл for призначено для перебору елементів послідовності і виконання блоку програмного коду для кожного з них:

for лічильник in послідовність:
  вираз

Діапазон
range(початкове значення, кінцеве значення [, крок]) задає послідовність цілих чисел (арифметичну прогресію), яку можна використати при описі циклу for.

3. Вивчення нового матеріалу
Ознайомитися з частиною опису бібліотеки tkinter щодо створення полотна (Canvas), проведення відрізків прямих і виведення тексту.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


Завдання. Створити програму «Побудова графіків функцій», яка будує зображення кривої. Координати x, y точки кривої задати функціями деякого параметра t ∈ [–10; 10]:


from tkinter import *
import math
def x(t):
  return t
# return math.cos(5*t)

def defined(t):
  return not (t==0.5)
  #return 1
  
def y(t):
  if defined(t):
   return (t/8+0.0625)/(2*t-1)
   #return t/2+0.75
   #return t*t/4+t/3-0.25
   #return math.sin(7*t)
  else:
    return 0

Криву наблизити ламаною червоного кольору шириною 3 пікселі. Подавати зображення прямокутника декартової площини зі сторонами, паралельними осям координат. Якщо цей прямокутник містить початок координат, зобразити осі координат зі стрілками, що вказують додатний напрям осей. Для квадрата, декартові координати точок якого лежать у межах від –1 до 1, отримати для заданих функцій такі зображення:Отриману програму записати з назвою Ваше прізвище у теку, вказану вчителем.

Поради до виконання.

 1. Використати такі значення змінних.

  nx=600  # розмір зображення по горизонталі
  ny=600  # розмір зображення по вертикалі
  nj=2000 # кількість ланок ламаної - наближення графіка
  t0=-10  # найменше значення аргумента
  t1=10  # найбільше значення аргумента
  x0=-1  # найменше значення абсциси на рисунку
  x1= 1  # найбільше значення абсциси на рисунку
  y0=-1  # найменше значення ординати на рисунку
  y1= 1  # найбільше значення ординати на рисунку
  dx=x1-x0 # приріст абсциси на рисунку
  dy=y1-y0 # прирiст ординати на рисунку
  dt=(t1-t0)/nj # прирiст аргумента між вершинами ламаної
  txx=10  # зсув підпису x по горизонталі від краю рисунка
  txy=15  # зсув підпису x по вертикалі від осі абсцис
  tyx=15  # зсув підпису y по горизонталі від осі ординат
  tyy=10  # зсув підпису y по вертикалі від краю рисунка
  ax=3   # половина розміру по горизонталі стрілки на осі ординат
  ay=8   # половина розміру по вертикалі  стрілки на осі абсцис
 2. Використати такі вказівки для обчислення екранних координат ix, iy за відомими декартовими координатами x, y:

  ix=((x-x0)*nx/dx)
  iy=((y1-y))*ny/dy)

Порівняти створену програму з демонстраційним розв'язанням.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Переробити створену на уроці програму й отримати зображення кривої у файлі формату svg.

SVG — Scalable Vector Graphics (англійською: масштабована векторна графіка) — специфікація мови розмітки на основі XML або формат файлу двовимірної векторної графіки (статичної, анімованої, інтерактивної).

Ця специфікація є відкритим стандартом, розробленим робочою групою SVG Working Group організації World Wide Web Consortium.

Файл svg можна створити і редагувати:

Потрібно використати останній варіант. Інакше кажучи, створити програму (мовою Python), яка створить іншу програму (мовою розмітки) для зображення кривої, у тому числі графіка функції: лінійної, квадратичної, раціональної. Для цього немає необхідності вивчати детальний опис (англійською) з прикладами. Достатньо використати лише такі відомості.

<svg>…</svg>контейнер, всередині якого (замість трьох крапок) записують всі інші вказівки svg (при створення статичного малюнку у файлі формату svg). Наприклад, контейнер:

<svg width="600" height="400" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
</svg>

передбачає створення малюнку розміру 600×400 пікселів.

<line />вказівка для побудови зображення відрізка прямої.

Наприклад, вказівка:

<line x1="12" y1="34" x2="56" y2="78" style="stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2" />

передбачає створення зображення відрізка прямої:

<text>…</text>контейнер, що описує форматування символів тексту і всередині якого записуєть контейнери для виведення послідовностей символів.

<tspan>…</tspan>контейнер, що вказує яку послідовність символів і у якому місці потрібно розташувати.

Наприклад, вказівка:

<text style="font-size:12px;font-style:italic;font-weight:normal;font-family:Ubuntu,Calibri"><tspan x="12" y="34">текст для виведення</tspan></text>

передбачає таке виведення тексту:

Примітка. У разі потреби можна використати демонстраційне розв'язання мовою Ruby наявної розробки уроку.


Текст упорядкувала Олефір Валентина Степанівна, вчитель СШ № 159 Солом'янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2018 по 05.10.2018.