Розробка уроку

Тема: табличні величини мовою Ruby.

Мета:

Після вивчення матеріалу учень:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС та середовищем програмування мовою Ruby, або стійким сполученням з Інтернетом для використання online-інтепретаторів.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вивчення нового матеріалу.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з класом, знайомство з класом. Перевірка присутності учнів.

2. Актуалізація опорних знань.
Дати означення понять, виділені жирним шрифтом.

Алгоритмце запис скінченої послідовності вказівок, виконання яких призводить до розв'язання певної задачі.

Вказівка (алгоритму) — це спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

Виконавець (алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно з алгоритмом.

Система вказівок виконавцяце множина (сукупність) всіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

Середовище виконання алгоритму — об'єкти, з якими працює виконавець у процесі виконання алгоритму.

Властивості алгоритму: дискретність, визначеність, виконуваність, скінченність, результативність, масовість, ефективність.

Дискретність (латинською discretus — розділений, розривний) алгоритму означає, що виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності. Причому, кожну вказівку алгоритму виконують за скінченний проміжок часу.

Визначеність (однозначність) означає, що алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця, результат цих дій і не потребує додаткового тлумачення..

Виконуваність означає, що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити лише вказівки, які входять до системи вказівок цього виконавця.

Скінченність означає, що виконання алгоритму закінчиться після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінченний час для довільних вхідних даних.

Результативність алгоритму означає, що після закінчення виконання алгоритму обов’язково:

Масовість алгоритму означає, що алгоритм можна застосувати до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв’язування та які відрізняються лише початковими (вхідними) даними. Наприклад, алгоритмом дій, складеним для одного касира, можуть успішно скористатися всі касири супермаркету. А програмою пошуку коду і підрахунку суми вартостей товарів, придбаних покупцем, — усі комп'ютери супермаркету.

Ефективність алгоритму описує час виконання і об'єм ресурсів, необхідних для виконання алгоритму: чим менше часу (часова ефективність) і ресурсів (просторова ефективність), тим ефективність вища.


Дати відповіді на запитання і порівняти з очікуваним:

 1. Що таке змінна в Ruby? Змінною називають названу область пам’яті, відведену для збереження даних, які використовують при виконанні програми.

 2. Як записують назву змінної? Назвою змінної може бути довільна послідовність літер латиниці, цифр та символу підкреслювання, що починається з маленької літери.

 3. Назвіть кілька основних типів даних в Ruby. Дійсні числа (Float), цілі числа (Integer), рядки (String), логічні величини (Boolean), символи (Symbol).

 4. Назвіть конструкції мови програмування Ruby для опису повторень. while, until, for, each.

 5. Як в мові програмування Ruby створити коментар? В Ruby коментарі записують від символа # до кінця рядка.

 6. Чи обов’язково використовувати круглі дужки при записі коду виклику метода? Не обов’язково. Наприклад, код puts("Привіт!") і puts "Привіт!" еквівалентні за дією.

 7. Що називають блоком у мові Ruby? Будь-який код всередині фігурних дужок:
  2.times{print"Це блок!"}
  Замість фігурних дужок можна використати слова do та end.

У разі потреби повторити основи мови програмування Ruby.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вивчення нового матеріалу


Потреба запровадження табличних величин випливає з необхідності запам'ятовувати й опрацьовувати великий набір однотипних даних. Наприклад, при знаходженні середнього балу кожного учня класу з інформатики за чверть потрібно знаходити суму великої кількості оцінок. Як зберігати всі ці оцінки? Зарезервувати для цього 40 чи більше змінних? Це дуже незручно. Ось тут і приходить на допомогу такий структурований тип даних, як таблиця або масив (дві назви одного й того самого об'єкта).

Масивзгруповані за місцем розташування у пам'яті величини (як правило) одного типу, що мають одну назву (ідентифікатор) і різні порядкові номери (індекси). Це поняття програмування відповідає математичним поняттям послідовності й таблиці (матриці).

Елемент масивуодна з величин, що утворюють масив. Це поняття програмування відповідає математичному поняттю елемента послідовності чи матриці.

Індекс масивувеличина перелічуваного (зазвичай цілого) типу, яка (сукупність яких) вказує на конкретний елемент масиву. Це поняття програмування відповідає математичному поняттю номера елемента послідовності чи номеру рядка/стовпчика таблиці (матриці).

Масив має такі властивості:

Мова Ruby є динамічно типізованою. Для масивів це означає: типи елементів масиву можна змінювати протягом виконання коду і для різних елементів по різному.

В Ruby для створення масиву можна використати розділений комами список елементів розміщений у квадратні дужки. Наприклад:

 [1, 2, 3] 
 ['один', 'два', 'три']
 [1,"два", [3,4]]

Як видно з останнього прикладу елементами масиву можуть бути дані різного типу. В тому числі і числа, і рядки тексту, і масиви одночасно.

Звернення до значення елемента масиву у коді програми здійснюють, вказавши після його назви у квадратних дужках індекси у вигляді (арифметичних) виразів, що набувають значень з діапазопу цілих чисел. В мові програмування Ruby нумерація елементів масиву починається з нуля.

Наприклад: а[0] — 1-й елемент масиву а, а[3] — 4-тій елемент масиву а, с[j]j+1-ий елемент масиву с.

Можна використовувати від’ємні індекси: для натурального числа j вираз a[-j] повертає значення a[a.length - j]. Тут a.length — довжина масиву a. Наприклад: а[-1] — останній елемент масиву а, а[-2] — 2-й з кінця елемент масиву а.

Якщо значення індексу j в виразі a[j] більше або дорівнює кількості елементів у масиві або менше ніж -a.length, тоді значенням виразу a[j] буде nil.

Елемент масиву може мати і тип простої (неструктурованої) величини і складений тип (масиву, рядка тощо), тобто може існувати масив масивів, масив рядків тощо. Глибину вкладеності (а значить, і кількість індексів) необмежено.

Порядок роботи з масивом

 1. Або створити порожній масив (наприклад, a = []), або ініціалізувати його певними значеннями (наприклад, a = [1, 2, 3]).

 2. Порожній масив заповнити елементами з потрібними значеннями.

 3. При потребі вивести масив (на екран, у файл) для наочної перевірки роботи коректності заповнення.

 4. Опрацювати масив.

 5. Вивести отримані результати.

Під час розв'язування задач переважно використовують одновимірні та двовимірні масиви.

Одновимірний масив інакше ще називають лінійним масивом або вектором. Кожному його елементу ставлять у відповідність один індекс. У математиці лінійному масиву відповідає поняття послідовності, а номеру члена послідовності — індекс масиву.

Оператори й методи для роботи з масивами (s і t у позначеннях нижче)

Способи створення та заповнення масиву (подано на прикладі одновимірного масиву a):

Способи виведення елементів масиву

Обчислення суми елементів масиву

(приклад подано для лінійного масиву a, заповненого випадковими числами)

n = 9; amax = 99; a = []
(0..n-1).each do |j|
 a[j] = rand(amax)  # надання елементу a[j] випадкового значення з діапазону [0, 99)
 print "#{a[j]} "
end
puts
s = 0
(0..n-1).each do |j|
 s += a[j]
end
puts "Сума цих чисел дорівнює #{s}"
або лаконічніше
n = 9; amax = 99; a = []
a = Array.new(n) { rand(amax) }
print "#{a}\n"
s = 0
a.each { |elem| s += elem }
puts "Сума цих чисел дорівнює #{s}"

Обчислення суми елементів масиву, що задовольняють певним умовам (приклад подано для знаходження суми парних елементів лінійного масиву a, заповненого випадковими числами)

n = 9; amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) }
print "#{a}\n"
s = 0
a.each do |elem| 
 s += elem if elem % 2 == 0
end
puts "Сума парних чисел з поданих дорівнює #{s}"

Визначення найменшого елемента масиву
Ідея пошуку така: змінній min — найменшому значенню з проглянутих — спочатку надають значення елемента масиву з найменшим номером. Послідовно переглядаючи значення наступних елементів масиву при виявленні значення, меншого від min, надаємо змінній min цього значення.

n = 9; amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) }
print "#{a}\n"
min = a[0]
(1..n-1).each do |j|
 min = a[j] if a[j] < min 
end
puts "Найменше з поданих чисел дорівнює #{min}"

В Ruby цю задачу можна розв’язати ще простіше за допомогою методу min класу Array:

n = 9; amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) }
print "#{a}\n"
puts "Найменше з поданих чисел дорівнює #{a.min}"

Упорядкування елементів масиву вибором найменшого елемента
(опис подано для лінійного масиву з діапазоном індексу 0..n – 1)

Змінюючи j від 0 — найменшого значення індексу — до (n – 2) — найбільшого значення індексу, зменшеного на 1, — робимо таке:

Подамо для наочності ілюстрацію такого впорядкування 10-елементного масиву, запози­чену зі сторінки Вікіпедії.

Тут червоним тлом виділено те значення, яке серед елементів з номером від j до n вважають найменшим у поточний момент виконання алгоритму, блакитним — значення поточного елемента масиву, яке порівнюють з тим, що наразі вважають найменшим, жовтим — ті значення, які вже стоять на потрібному місці.

Код програми мовою Ruby має такий вигляд.

n = 9; amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) }  # заповнення масиву випадковими числами від 0 до 99
puts "Невпорядкований масив:"
print "#{a}\n"
(0..n-2).each do |j|
 l = j
 (j+1..n-1).each do |k|
  l = k if a[l] > a[k]
 end
 a[l], a[j] = a[j], a[l]     # міняємо значення елементів a[j] та a[l] місцями
end
puts "Результат впорядкування цього масиву такий:"
print "#{a}\n"

Метод швидкого сортування
Основу цього алгоритму розробив у 1962 році британський учений Чарлз Ентоні Річард Гоар (Charles Antony Richard Hoare).

Рекурсивний алгоритм для впорядкування за неспаданням масиву зі значеннями індексів від l до r включно має такий вигляд:

 1. Вибрати значення елемента масиву.
 2. Значення елементів масиву, що більші за вибране, розташувати на місцях з номерами (індексами) більшими від індексу обраного значення, а ті, що не перевищують — на місцях з номерами меншими від індексу обраного значення. У результаті вибране значення матиме той номер j у масиві, що потрібно. Тому надалі відповідний елемент масиву буде незмінним.
 3. Якщо l < (j – 1), виконати алгоритм для індексів від l до (j – 1) включно.
 4. Якщо (j + 1) < r, виконати алгоритм для індексів від (j + 1) до r включно.

Рекурсивність алгоритму означає виклик цього алгоритму в ньому самому — див. кроки 3–4. На малюнку нижче подано частину схеми впорядкування.

Тут кольоровими кругами позначено вибрані значення елементів масиву. Після переставлянь навколо них ці значення надалі залишаються нерухомими у масиві. Спочатку буде впорядковано елементи, менші від значення, позначеного зеленим кольором, потім — менші від значення, позначеного червоним кольором, ще пізніше — менші від значення, позначеного синім кольором.

Примітка. Поданий вище запис стане алгоритмом лише після того, як буде деталізовано вибір значення. У багатьох описах алгоритму можна зустріти вибір елемента з найменшим чи з найбільшим номером. Розглянемо спробу впорядкувати вже впорядкований масив при такому виборі. Глибина занурення — кількість послідовних викликів рекурсивного алгоритму без виходу з нього — буде майже збігатися з довжиною масиву. Останнє може призвести до переповнення стеку частини оперативної пам'яті, куди програма заносить дані про виклик програм та функцій, їхні аргументи, точку повернення тощо. А переповнення стеку означає аварійне завершення роботи. Який би не був детерміністичний (без випадковостей) вибір значення (наприклад, із середини масиву), завжди можна вказати вхідні дані, для яких глибина занурення для цих вхідних даних лише на 1 відрізнятиметься від довжини масиву. Тому вибір потрібно робити з використанням генератора випадкових чисел. І в цьому випадку можливе переповнення стеку, але ймовірність цієї події настільки мала, що аварійне припинення роботи зазвичай не відбувається.

Проаналізуйте на відповідність опису ілюстрацію для вибору правого краю (елемента з найбільшим номером), запозичену із сайту http://uk.wikipedia.org/wiki

і код програми.

n = 9
amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) }
puts "Невпорядкований масив:"
print "#{a}\n"

def qsort(list)
 return [] if list.empty?          # повернути порожній масив, якщо у масив порожній
 x = list.sample              # випадковим чином вибрати значення елемента масиву list.
 left  = list.select { |elem| elem < x } # значення елементів масиву, що менші за вибране x, зберегти у масиві left
 center = list.select { |elem| elem == x } # значення елементів масиву, що дорівнюють вибраному x, зберегти у масиві center
 right = list.select { |elem| elem > x } # значення елементів масиву, що більші за вибране x, зберегти у масиві right
 qsort(left) + center + qsort(right)    # повернути масив, у якому елементи зі значенням x розташовано на своєму місці,
                       # a ліворуч і праворуч від них знаходяться рекурсивно упорядковані масиви
                       # Вказівку return можна не писати. У цьому випадку значення останнього 
                       # обчисленого у тілі функції виразу і буде значенням функції
end

puts "Результат впорядкування цього масиву такий:"
print "#{qsort(a)}\n"

При прямуванні n — довжини лінійного масиву — до нескінченності кількість виконуваних операцій при впорядкуванні (майже) пропорційна:

Іншими словами про це кажуть так: часові складності алгоритмів дорівнюють відповідно O(n2), O(n log2n) і O(n + m). У більшості випадків доречно використати саме швидкий метод Хоара, хоча бувають випадки, коли для розв'язування поставленої задачі (не лише упорядкування) потрібно використати, наприклад, метод злиття, або використати метод обліку, щоб задовольнити обмеження на час виконання програми. Обидва випадки зустрічалися на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті Києві.

Метод обліку передбачає використання окремого масиву з нульовими початковими значеннями, який після проглядання масиву, що підлягає впорядкуванню, містить інформацію про те, скільки разів те чи інше значення зустрілося серед значень елементів масиву.

n = 9
amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) } # створити масив з випадковим наповненням цілими числами від 0 до 99
puts "Невпорядкований масив:"
print "#{a}\n"

b = [0] * amax         # створити масив з amax нулів
a.each { |x| b[x] += 1 }    # для кожного значення x з масиву а збільшити значення b[x] на 1

a = []             # спорожнити масив

# для кожного додатного значення value елементів масиву b
# створити масив [index]*value і долучити його до кінця масиву а 
b.each_with_index { |value, index| a += [index] * value if value > 0 }

puts "Результат впорядкування цього масиву такий:"
print "#{a}\n"

Вбудований алгоритм упорядкування використовує оптимізований алгоритм швидкого впорядкування. Упорядковує будь-які об'єкти, які можна порівнювати: числа, рядки (їх порівнюють лексикографічно), списки тощо. Можна оголосити (описати) власний клас об'єктів, визначити для них функцію порівняння й упорядковувати їх за допомогою цього методу.

n = 9
amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) }
puts "Невпорядкований масив:"
print "#{a}\n"
a.sort!
puts "Результат впорядкування цього масиву такий:"
print "#{a}\n"

(Бінарний) пошук заданого елемента
Розглянемо задачу пошуку номера елемента упорядкованої за зростанням послідовності {an}, який (елемент) має значення b. Зазвичай для цього викорис­товують двійковий (бінарний) пошук. Він полягає у послідовному поділі (приблизно) навпіл діапазону номерів, у якому проводять пошук. На початку виконання цього алгоритму:

j — менша межа діапазону номерів, на якому шукають потрібний номер, дорівнює меншій межі діапазону номерів масиву;

k — більша межа діапазону номерів, на якому шукають потрібний номер, дорівнює більшій межі діапазону номерів масиву.

Алгоритм бінарного пошуку має такий вигляд:

 1. Поки справджується нерівність jk, робити таке:

  • надати значення змінній l = [(j + k)/2] — знайти індекс l, що поділяє досліджуваний діапазон навпіл;

  • якщо al = b, завершити пошук зі знайденим номером l;

  • якщо al < b, надати значення змінній j = (l + 1), тобто вибрати для подальшого пошуку діапазон, розташований правіше від l;

  • якщо al > b, надати значення змінній k = (l – 1), тобто вибрати для подальшого пошуку діапазон, розташований лівіше від l.

 2. Завершити пошук, вважаючи його неуспішним.

Тут квадратні дужки (у першій дії всередині циклу) позначають операцію визначення цілої частини.

У поданій далі програмі крім описаних вже змінних використано булеву змінну s (англійською search — шукати): s справджується, якщо шуканого номеру немає або пошук ще не завершено.

n = 9
amax = 99
a = Array.new(n) { rand(amax) }.sort!
puts "Впорядкований масив:"
print "#{a}\n"
b = rand(amax)
print "Серед елементів цього масиву значення #{b}"

s = true
j = 0
k = n-1
while (j <= k) and s do
 l = (j + k).div 2
 if a[l] == b
  s = false
 elsif a[l] < b
  j = l + 1
 else
  k = l - 1
 end
end
if not s
 puts " має елемент з індексом #{l}"
else
 puts " не має жоден елемент"
end

5. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Що таке масив?
 2. Назвіть властивості масиву?
 3. Дані яких типів можуть бути елементами масиву?
 4. Як описують масив?
 5. Назвіть методи впорядкування лінійних масивів.
 6. У чому полягає впорядкування масиву швидким методом Хоара?
 7. У чому полягає бінарний пошук?

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити матеріал уроку. Створити програму розв'язання такої задачі: заповнити лінійний масив випадковим чином і визначити, скільки разів досягається найбільше значення у даному масиві та найменший порядковий номер (індекс) для такого найбільшого значення.


Текст упорядкував Москаленко Олег Іванович, вчитель спеціалізованої школи № 43 «Грааль» Солом’янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 29.10.2018 по 02.11.2018.