Розробка уроку — практичної роботи

Тема: рух об’єктів: використання таймера, рух, моделювання гри мовою C++.

Мета:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС, браузером, середовищем CodeBlocks для програмування мовою С++ з використанням бібліотеки wxWidgets, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Протлумачити дію вказівок мовою С++

wxString s=wxT("");
s=TextCtrl1->GetValue();
s.ToDouble(&a);
wxMessageDialog *d = new wxMessageDialog(NULL,wxT("Щось…"), wxT("Десь…"),wxOK);
d->ShowModal();
wxPaintDC z(Panel1);
z.SetBrush(wxColor(150,200,255));
z.SetPen(wxPen(wxColor(150,200,255),1));
z.DrawRectangle(x,y,a,b);
z.DrawCircle(wxPoint(x,y),r);
z.DrawBitmap(wxBitmap(wxT("b.png"),wxBITMAP_TYPE_PNG),x,y,true);

і порівняти з очікуваними відповідями:

3. Вивчення нового матеріалу

Таймер-планувальниквбудований засіб бібліотеки wxWidgets зі вкладення Tools, що задає виклик функції OnTimer*Trigger через проміжок часу, вказаний розробником з точністю до мілісекунди.

У назві функції OnTimer*Trigger — обробника події звернення до таймера — замість зірочки буде записано номер таймера у порядку його встановлення на форму. Таймер, на відміну від циклу, дозволяє виконувати певні дії декілька разів, дозволяючи виконувати інші дії у проміжках між зверненнями таймера.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Завдання. Створити комп'ютерну програму мовою С++ для гри «Гармата». Мета гри: для даних розташування цілі й початкової швидкості підібрати кут запуску ядра для ураження цілі.


Математична модель. Для зручності програмного втілення систему координат доцільно вибрати таким чином:

Вважати, що рух тіла є рівномірним по горизонталі і зі сталим прискоренням по вертикалі при нехтуванні опором повітря. Інакше кажучи, вважати, що координати центра ядра залежать від часу t таким чином:

x = x0 + v0x · t,
y = y0 + v0y · t + g · t2/2.

Тут:


При виконанні завдання використати конкурс ідей і порівнювати з демонстраційним розв'язанням (для перегляду здійснювати перехід за гіперпосиланням).

Вказівки до виконання завдання:

 1. У середовищі CodeBlocks у вказаній учителем теці створити проєкт game з використанням бібліотеки wxWidgets з такими параметрами:

  • Prefered GUI — Builders;
  • Application Type — Frame Based.
 2. Видалити об'єкти: MenuBar1 і StatusBar1, виділивши їхні зображення (клацнувши на них лівою кнопкою миші) над зображенням форми і натиснувши клавішу Delete.

 3. Надати властивостям форми значення (тут і нижче у тексті вказано лише ті властивості, значення яких потрібно змінити):

  • Title — gun;
  • Width — 800;
  • Height — 450.
 4. Отримати форму для гри такого вигляду,

  розташувавши на формі об'єкти з вкладення Standard (Стандартне):

  • wxStaticText — 3 написи з такими значеннями властивостей:

  LabelTarget
  coordinates
  AngleVelosity
  X 1140220
  Y 4 1010
  Width 68 3645
  Height 36 2424

  • wxTextCtrl — 4 поля для введення даних з такими значеннями властивостей:

  Text3333 45 88
  X70100180270
  Y 6 6 6 6
  Width 3030 24 70
  Height2424 24 240

  • wxButton — кнопка з такими значеннями властивостей:

  LabelFire!
  X360
  Y 6
  Width 36
  Height 24
  • wxPanel — панель з такими значеннями властивостей:

   X0
   Y50
   Width 800
   Height400
   Background(150,200,255)

   Щоб змінити значення Вackground (кольору тла), потрібно клацнути лівою кнопкою миші праворуч від початкового значення, з випадного списку вибрати Custom

   у вікні діалогу Choose color задати координати кольору схеми RGB і на натиснути кнопку Гаразд.

  • Custom — користувацький віджет (покласти на панель) з такими значеннями властивостей:

  Creating code$(THIS) = new $(CLASS)($(PARENT));
  Include filewx/dcclient.h
  Var namez
  Class namewxPaintDC
  X0
  Y0
  Width 800
  Height400

  Щоб змінити значення Creating code (коду породження), потрібно клацнути лівою кнопкою миші праворуч від відповідного значення

  і у вікні діалогу Creating code вилучити зайві символи, після чого натиснути на кнопку Гаразд.

 5. Створити обробник події натискання кнопки з написом Fire! (Вогонь!):

  • виділити кнопку з написом Fire!, клацнувши на ній лівою кнопкою миші, і перейти до розгляду подій, натиснувши кнопку із зображенням фігурних дужок {};

  • навести вказівник миші на рядок з написом None (Жодного) праворуч від напису EVT_BUTTON, клацнути лівою кнопкою миші і з випадного меню вибрати Add new handler (Додати новий обробник);

  • у вікні діалогу New handler (Новий обробник) підтвердити створення обробника OnButton1Click події натискання кнопки Button1, натис­нувши кнопку Гаразд.

 6. Виставити на панель таймер з вкладення Tools і виставити проміжок між вмиканнями 50 мілісекунд, що відповідає частоті 20 кадрів на секунду.

 7. Створити обробник події вмикання таймера:

  • виділити таймер, клацнувши на ній лівою кнопкою миші, і перейти до розгляду подій, натиснувши кнопку із зображенням фігурних дужок {};

  • навести вказівник миші на рядок з написом None (Жодного) праворуч від напису EVT_BUTTON, клацнути лівою кнопкою миші і з випадного меню вибрати Add new handler (Додати новий обробник);

  • підтвердити створення події OnTimer1Trigger вмикання таймера, натиснувши кнопку з написом Гаразд у вікні діалогу New hadler (Новий обробник);

 8. Описати глобальні змінні:

  bool b=true; 
  double a, v0, v0x, v0y, x_1=-10, y_1=-10, x, y, t, dt=0.05, g=9.8, x_0=0, y_0=400;
  з таким тлумаченням:
  • b — чи є потреба змінювати зображення;
  • a — кут нахилу гармати;
  • v0 — абсолютна величина (модуль) початкової швидкості;
  • v0x — складова початкової швидкості по горизонталі;
  • v0y — складова початкової швидкості по вертикалі;
  • x1 — абсциса центра цілі;
  • y1 — ордината центра цілі;
  • x — поточна абсциса центра ядра;
  • y — поточна ордината центра ядра;
  • t — поточний час моделі;
  • dt — приріст часу між виведенням зображень математичної моделі ;
  • g — прискорення земного тяжіння;
  • x0 — початкова абсциса центра ядра;
  • y0 — початкова ордината центра ядра.
 9. Описати функцію OnButton1Click коду minerMain.cpp — обробник події натискання на кнопку з написом Fire!, що містить таке:

  • зчитування з полів введення значень x1, y1, a, v0;
  • при справдженні виразу:

   (0<x1) && (x1<800) && (0<y1) && (y1<400) && (0<a) && (a<90) && (0<v0) && (v0<900)
   здійснення такого:
   • перехід до радіанної міри кута нахилу;

   • обчислення складових початкової швидкості по горизонталі й по вертикалі;

   • надання значення t = 0; b=true;

   Інакше — при хибності виразу — виведення вікна діалогу з таким повідомленням: "Хибні параметри: абсциса цілі має бути у межах від 0 до 800, ординати цілі — від 0 до 400, кут нахилу гармати — від 0 до 90, початкова швидкість — від 0 до 900."

  Порівняти створене з очікуваним.

 10. Описати функцію OnTimer1Trigger коду minerMain.cpp — обробник події вмикання таймера, що при справдженні b передбачає таке:

  • опис об'єкта для малювання;

  • заповнення об'єкта для малювання блакитним кольором — (150, 200, 255) у моделі RGB;

  • зображення цілі — круга червогого кольору з радіусом 4 пікселів і центром з координатами x1, y1;

  • обчислення поточних координат ядра;

  • зображення ядра кругом чорного кольору з радіусом 4;

  • якщо відстань між центрами ядра й цілі менша від суми їхніх радіусів — виведення такого зображення

   і надання значення b=false;

  • при виході центра ядра за межі зображуваного прямокутника [0;800]×[0;400] — надання значення b=false;

  • збільшення поточного значення часу t на dt;

  Порівняти створене з очікуваним.

 11. Перевірити правильність виконання проекту. Для цього на панелі інструментів середовища CodeBlocks натиснути (у вказаному порядку) такі кнопки:

  Save all files (Зберегти всі файли);
  Build (Побудувати);
  Run (Запустити).

  Замість натискання двох останніх кнопок можна натиснути одну:

  Build and run (Побудувати і запустити).

  У разі потреби внести зміни у код програми.

 12. Повідомити вчителя про завершення роботи над проектом.

6. Підбиття підсумків уроку
Обговорення проблем виконання завдання. Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

У разі потреби доробити завдання. Удосконалити проект, передбачивши можливість врахування сили опору повітря, що дорівнює добутку значення деякої сталої γ (передбачити введення її додатного значення з нового поля введення на формі) і швидкості руху ядра, але спрямована протилежно до напрямку цієї швидкості. Використати такі співвідношення:

x = x0 + vx0 · (1 − eγt ) · γ − 1,

y = y0 + (vy0 · (1 − eγt ) + gt ) · γ − 1 + (eγt − 1) · g · γ − 2.

Ці рівняння можна отримати, розв'язавши систему диференціальних рівнянь:

x' = vx ,
y' = vy ,
(vx)' = − γ · vx ,
(vy)' = − γ · vy + g

з такими початковими значеннями:

x(0) = x0 ,
y(0) = y0 ,
vx(0) = vx0 ,
vy(0) = vy0 .

Теорію диференціальних рівнянь вивчають у вищій школі, тому виведення рівнянь тут не подано.


Текст упорядкував Олександр Рудик.