Розробка уроку — практичної роботи

Тема: рух об’єктів: використання таймера, рух, моделювання гри мовою C#.

Мета:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС, інтегроване середовище програмування Mono­Develop, бібліотек Cairo і Gtk# 3.0.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Для створення програмного втілення гри «Гармата» згадаємо вже знайомі класи й методи:

3. Вивчення нового матеріалу

Таймер-планувальниквбудований засіб мови програмування, що задає виклик певного методу через проміжок часу, вказаний розробником.

Таймер задає багатократне виконання певних дій, дозволяючи, на відміну від циклу, виконувати інші дії у проміжках між зверненнями таймера.

Застосування таймера вже було розглянуто раніше при вивченні елементів подійно-орієнтованого програмування мови C#.

Альтернативний спосіб застосування таймера мовою С# при використанні Mono­Develop такий:

GLib.Timeout.Add(50, new GLib.TimeoutHandler(OnTimeout));

для виклику кожні 50 мс (час може бути іншим) методу OnTimeout (назва може бути іншою). При створенні анімації на області малювання da метод OnTimeout може мати такий вигляд:

bool OnTimeout()
{ da.QueueDraw(); 
 return true;
}

Тут перша вказівка спричиняє виклик методу перемалювання OnDrawn. Її можна замінити на довільні інші вказівки залежно від змісту завдання програми. Див. приклади використання таймера для анімованих зображень: рухомий текст і обертання відрізка. Ці приклади проілюстровано кодами:

Для перегляду кодів потрібно перейти за посиланням відповідно 2 і 3.

Завантаження зображення з файлу на область малювання подано у прикладі опрацювання пікселів.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Завдання. Створити комп'ютерну програму мовою С# для гри «Гармата». Мета гри: для даних розташування цілі й початкової швидкості підібрати кут запуску ядра для ураження цілі.


Математична модель. Для зручності програмного втілення систему координат доцільно вибрати таким чином:

Вважати, що рух тіла є рівномірним по горизонталі і зі сталим прискоренням по вертикалі при нехтуванні опором повітря. Інакше кажучи, вважати, що координати центра ядра залежать від часу t таким чином:

x = x0 + v0x · t,
y = y0 + v0y · t + g · t2/2.

Тут:


При виконанні завдання для кроків, що передбачають зміну коду, використати конкурс ідей і порівнювати з очікуваним. Для перегляду здійснювати перехід за гіперпосиланням.

Вказівки до виконання завдання (на кожному з кроків 1-6 перевірити можливість компіляції та правильність роботи програми, при потребі змінювати код)

 1. Створити консольний застосунок у середовищі MonoDevelop

  • з налаштуванням підключення пакунків

  • з таким замовленням пакунків на початку коду

   using System;
   using Cairo;
   using Gdk;
   using Gtk;
  • з такими властивостями класу області малювання бібліотеки Cairo

   public int
    d = 38,  // відстань від області малювання до верхньої частини екрану  
    w = 800, // ширина ігрового поля
    h = 450; // висота ігрового поля
   public double
    t = 0, // час
    dt =0.05,// приріст часу між послі довними викликами таймера 
    x0 = 0, // початкова абсциса зображення ядра
    y0 =450, // початкова ордината зображення ядра
    x,    // поточна абсциса зображення ядра
    y,    // поточна ордината зображення ядра
    r = 6, // радіус зображення ядра
    r_ = 6, // радіус зображення цілі 
    x_ = 720,// абсциса цілі
    y_ = 383,// ордината цілі
    v0x = 0, // початкова швидкість ядра по горизонталі
    v0y = 0, // початкова швидкість ядра по вертикалі
    g = 9.8; // прискорення земного тяжіння
   public bool
    p  = false, // чи є потреба перемальовувати?
    boom = false, // чи влучено у ціль?
    fault= false; // чи центр чорного круга перетнув нижню або праву межу вікна програми?
   public ImageSurface surface = new ImageSurface("boom.png"); // зображення вибуху
  • з таким вікном застосунку.

  Порівняти з очікуваним.

 2. У коді класу головного вікна програми описати обробник події натискання кнопки на формі, який зчитує дані з полів введення, переводить градусну міру кута у радіанну, обчислює v0x і v0y і надає властивостям p, boom, fault області малювання відповідних значень true, false, false. Порівняти з очікуваним.

 3. У коді класу області малювання описати метод OnTimeout

  • зростання значення t на dt;
  • перемалювання вказівкою QueueDraw();
  • при справдженні boom або fault:
   • виведення інформаційного вікна з повідомленням відповідно "Ви поцілили!" або "Ви схибили!";
   • надання змінній p значення false

  для переіодичного виклику й виклик його у класі головного вікна програми кожні 50 мс. Це забезпечує моделюлювання "у режимі реального часу" з мірилом 1 піксель — 1 метр. Порівняти з очікуваним.

 4. У коді методу OnDrawn класу області малювання описати обчислення поточних значень координат центра зображення ядра і властивості fault, відображення ядра й цілі при відсутності контакту між ними. Порівняти з очікуваним.

 5. У коді методу OnDrawn класу області малювання описати імпорт зображення з файлу boom.png поточної теки (де розташовано виконуваний файл) при влученні ядра у ціль і надання змінній boom значення true у цьому випадку. Відображення вибуху здійснювати тоді й лише тоді, коли відстань між центрами зображень ядра й цілі не перевищує суми їхніх радіусів. Центр зображення вибуху бажано розташувати у точці, що поділяє відрізок з кінцями у центрах зображень ядра й цілі у відношенні, оберненій до радіусів зображень, що при дотику збігається з точкою дотику відповідних кіл. Порівняти з очікуваним.

 6. Перевірити правильність роботи програми. У разі потреби змінити код.
 7. Зберегти проєкт у вказану вчителем теку з назвою Ваше_прізвище.
 8. Повідомити вчителя про завершення роботи над проектом.

6. Підбиття підсумків уроку
Обговорення проблем виконання завдання. Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
У разі потреби доробити завдання. Удосконалити проект, передбачивши можливість врахування сили опору повітря, що дорівнює добутку значення деякої сталої γ (передбачити введення її додатного значення з нового поля введення на формі) і швидкості руху ядра, але спрямована протилежно до напрямку цієї швидкості. Використати такі співвідношення:

x = x0 + vx0 · (1 − eγt ) · γ − 1,

y = y0 + (vy0 · (1 − eγt ) + gt ) · γ − 1 + (eγt − 1) · g · γ − 2.

Ці рівняння можна отримати, розв'язавши систему диференціальних рівнянь:

x' = vx ,
y' = vy ,
(vx)' = − γ · vx ,
(vy)' = − γ · vy + g

з такими початковими значеннями:

x(0) = x0 ,
y(0) = y0 ,
vx(0) = vx0 ,
vy(0) = vy0 .

Теорію диференціальних рівнянь вивчають у вищій школі, тому виведення рівнянь тут не подано.


Текст упорядкував Олександр Рудик.