Розробка уроку — практичної роботи

Тема: рух об’єктів у моделюванні гри мовою Ruby.

Мета:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС, браузером, інтерпретатором мови Ruby і бібліотекою Ruby 2D, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Протлумачити дію вказівок мовою Ruby (деякі з використанням бібліотеки Ruby 2D)

case i
 when 0
  i=7
 when 1
  i=11
 when 2
  i=13
end

t+=2
i = Image.new("boom.png",x:11, y:22, width: 33, height: 44, z:0, color:"red")
r = Rectangle.new(    x:11, y:22, width: 33, height: 44, z:0, color:"#DDDDDD")
t = Text.new("Claim",  x:11, y:22, size: 16, font: sf,  z:1, color:"black")

on :mouse_down do |e|
 k = e.x
 j = e.y
end

on :key_down do |e|
  k=e.key
end

update do
end

show

і порівняти з очікуваним.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Завдання. Створити комп'ютерну програму мовою Ruby для гри «Постріл гармати». Мета гри: для даних розташування цілі й початкової швидкості підібрати кут запуску ядра для ураження цілі.


Математична модель. Для зручності програмного втілення систему координат доцільно вибрати таким чином:

Вважати, що рух тіла є рівномірним по горизонталі і зі сталим прискоренням по вертикалі при нехтуванні опором повітря. Інакше кажучи, вважати, що координати центра ядра залежать від часу t таким чином:

x = x0 + v0x · t,
y = y0 + v0y · t + g · t2/2.

Тут:


При виконанні завдання використати конкурс ідей. Після здійснення кожного кроку створений код порівнювати з очікуваним у відповідній частині демон­страційного розв'язання (нумерація кроків — у порядку створення програми).

Вказівки до виконання завдання

 1. Cтворити й відобразити вікно програми з такими параметрами.

  require 'ruby2d'
  w=800 # ширина вікна програми
  h=450 # висота вікна програми
  dh=20 # висота смуги з елементами керування
  r0=4  # радіус зображення ядра
  r1=4  # радіус зображення цілі
  sf="/usr/share/fonts/truetype/ubuntu/Ubuntu-R.ttf" # адреса використаного шрифту
  set title:"Гра «Постріл гармати»",         # параметри вікна ігрового поля
    background:"#96C8FF",
    width: w,
    height: h

  Адреса використаного шрифту залежить від типу й навіть версії операційної системи.

 2. Cтворити й відобразити написи, «поля введення» й «кнопку» з написом «Fire!» так, як показано на малюнку,


  використавши лише такі засоби бібліотеки Ruby 2D:
  • виведення тексту — для написів і вмісту «поля введення»;
  • зображення прямокутника.

 3. Запровадити (описати) змінні, необхідні для програмного втілення гри (при спільній роботі у класі використати конкурс ідей), та надати їм почат­кових значень.

 4. Розташування за межами ігрового поля зображень ядра, цілі, вибуху й заклику ввести правильні значення параметрів — чорного й червоного кругів та полум'я, напису червоного кольору на білому тлі:

  "Input valid values: x in (1, 800), y in (0, 430), a in (0, 90), v in (0, 900)."

  — "Введіть правильні значення: x в (1, 800), y в (0, 430), a в (0, 90), v в (0, 900)". Перевірити коректність відобра­ження повідомлення у межах ігрового поля.

 5. Створити обробник події натискання лівої кнопки миші ігровому полі, який :

  • надає значення номеру «поля введення» залежно від координат вказів­ника миші;

  • при клацанні на «полі введення» у стані введення значень параметрів імітує зміну фокусу:

   • з тексту попереднього активного «поля введення» прибирає остан­ній символ (вертикальну риску);

   • до тексту поточного активного «поля введення» долучає вертикаль­ну риску

   — див. наступні малюнки з підписами над ними:

  до клацання лівою кнопкою миші


  після клацання лівою кнопкою миші

  Перевірити коректність виведенням значення змінюваної величини у консоль.

 6. Створити обробник події натискання клавіші клавіатури на етапі введення чи зміни значень параметрів:

  • якщо одночасно справджуються такі умови:
   • «активним» є «поле введення» координат цілі, кута чи швидкості;
   • текст цього «поле» містить менше 4 символів;
   • натиснуто клавішу з цифрою або десятковою точкою,
   вставити цю цифру на передостаннє місце «активного поля введення»;
  • якщо натиснуто клавішу backspace, то вилучити передостанній символ з тексту «активного поля введення»;

  • якщо натиснуто клавішу tab, то:

   • вилучити вертикальну риску з кінця тексту напису поточного «активного поля введення»;

   • зробити «активним» наступне «поле введення»;

   • долучити вертикальну риску до кінця тексту напису поточного «активного поля введення»

  Наочно перевірити коректність опрацювання подій натискання клавіш.

  Примітка. Кроки 7‒9 втілити за допомогою вказівки галуження в циклі оновлення вікна програми

  update do
   t+=dt
  end
 7. Підготувати відображення руху ядра:

  • зчитати з «полів введення» дійсні значення x1, y1, a, v0;
  • при хибності виразу:

   (0<x1) && (x1<800) && (0<y1) && (y1<430) && 
    (0<a) &&  (a<90) && (0<v0) && (v0<900)

   пересунути повідомлення всередину вікни програми;

  • інакше — при справдженні виразу:
   • розташувати повідомлення зовні вікни програми;
   • надати напису на «кнопці» значення «New»;
   • надати нульового значення поточному часу;
   • перейти до радіанної міри кута нахилу;
   • обчислити початкові швидкості по горизонталі й вертикалі;
   • надати координатам зображень таких значень:
    • для ядра — x0, y0;
    • для цілі — x1, y1;
   • вважати, що клацнуто поза межами елементів керування;
   • перейти до етапу відображення руху ядра.
 8. Відобразити рух ядра й можливе зіткнення з ціллю на основі поданих вище формул залежності координат x, y від часу t з урахуванням такого:

  • якщо відстань між центрами ядра й цілі менша від суми їхніх радіусів — ядро влучило у ціль:

   • змінити координати верхнього лівого кута зображення полум'я таким чином, щоб центр зображення лежав посередині між цент­рами цілі та ядра;

   • змінити стан гри на очікування рішення щодо початку нової гри;

  • якщо абсциса центра ядра перевищує розмір вікна по горизонталі або його ордината менша від нуля — ядро назавжди вилетіло за межі відображуваного прямокутника — змінити стан гри на очікування рішення щодо початку нової гри.

 9. Відобразити перемикання на нову гру зі стану очікування при клацанні на кнопці:

  • надати координатам лівого верхнього кута зображень ядра, цілі й полум'я значень розмірів вікно програми — перенести зображення за межі вікна програми;

  • змінити напис на кнопці на «Fire!»;
  • «перенесення фокусу» на перше «поле введення»;
  • долучити вертикальну риску до тексту першого «поля введення»;
  • змінити стан гри на введення значень параметрів.
 10. Перевірити правильність роботи програми. У разі потреби внести зміни у код програми.

 11. Повідомити вчителя про завершення роботи над проектом.

5. Підбиття підсумків уроку
Обговорення проблем виконання завдання. Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

У разі потреби доробити завдання. Удосконалити проект, запровадивши систему координат, у якій ордината зростає при переміщенні догори. Передбачити можливість врахування сили опору повітря, що дорівнює добутку значення деякої сталої γ (передбачити введення її додатного значення з нового поля введення на формі) і швидкості руху ядра, але спрямована протилежно до напрямку цієї швидкості. Використати такі співвідношення:

x = x0 + vx0 · (1 − eγt ) · γ − 1,

y = y0 + (vy0 · (1 − eγt ) + gt ) · γ − 1 + (eγt − 1) · g · γ − 2.

Ці рівняння можна отримати, розв'язавши систему диференціальних рівнянь:

x' = vx ,
y' = vy ,
(vx)' = − γ · vx ,
(vy)' = − γ · vy + g

з такими початковими значеннями:

x(0) = x0 ,
y(0) = y0 ,
vx(0) = vx0 ,
vy(0) = vy0 .

Теорію диференціальних рівнянь вивчають у вищій школі, тому виведення рівнянь тут не подано.


Текст упорядкував Олександр Рудик.