Розробка уроку

Тема: способи реалізації структур даних. Формальні та фактичні параметри, хеш-таблиця (словник), масив, список, стек, черга мовою C++.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо способів реалізації структур даних мовою C++.

Учень повинен пояснювати:

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери IBM PC з встановленими ОС та браузером.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Принцип модульності у програмуванні формулюють як вимогу подати програму у виді сукупності модулів (функцій):

У мові С++ модулі реалізують у вигляді функцій. При виконанні функції можуть відбутися зміни в керованій системі, причому як оборотні, так і необоротні.

Функціялогічно самостійна частина програми з назвою (ідентифікатором), за допомогою якої здійснюють виклик функції. Функція може мати список аргументів (параметрів), які передають їй для використання. Цей список параметрів (аргументів) записують у круглих дужках ( ) одразу після назви через кому. При відсутності такого списку функцію називають функцією без параметрів. Може повертати (не обов'язково) деяке значення. У цьому випадку в описі функції перед її назвою вказують тип значення, яке повертають. Інакше замість назви типу використовують слово void.

Загальна форма опису функції

тип назва_функції (список_параметрів) // прототип функції
{ …       // тіло функції
 return вираз; // тіло функції
}

Прототип (оголошення) функціїце повідомлення компілятору про наявність функції з певною назвою.

Прототип функції містить скорочений опис функції без тіла функції. Як правило, прототипи окремо без тіла функції записують перед описом функцій при наявності хоча б 2 функцій, у тілі кожної з яких є виклик іншої. Це роблять з метою уникнення помилки компіляції.

Тіло функціївказівки функції, записані між фігурними дужками { } після назви.

Побічний ефект функціїбудь-яка зміна функцією стану програмного середовища, крім повернення результату (зміна значень глобальних змінних, виділення й звільнення пам'яті, введення-виведення тощо).

Теоретично найправильнішим вважають використання функцій без побічних ефектів. Хоча на практиці доводиться використати функції з побічним ефектом, наприклад, для забезпечення введення-виведення й відображення результатів роботи програми.

Існує специфічна парадигма програмування — функціональне програмування, у якій будь-яка програма є набором вкладених викликів функцій, що не викликають побічних ефектів. Найвідомішою мова програмування, що реалізує цю парадигму, є Лісп. У ній будь-яка операція, будь-який вираз окрім сталої є викликом функції.

Згідно з парадигмою функціонального програмування складну задачу чи громіздкий алгоритм можна реалізувати як сукупніть окремих функціональних блоків. У С++ ці частини реалізують як функції. Окремі функції об'єднують у спільну програму. У відкомпільованому вигляді така програма утворює модуль.

Види функцій мови С++

3. Вивчення нового матеріалу

Способи передавання параметра у функцію

У поданому далі прикладі передано параметри: x — за значенням, y — за адресою (як покажчик), z — за посиланням.

#include <iostream>
using namespace std;
void f (int x, int* y, int& z)
{ x = 1;
 *y = 1;
 z = 1;
}
int main()
{ int a,b,c;
 a=b=c=0;
 f (a, &b, c);
 cout << a << b << c;
 return 0;
}

У результати виконання цього коду буде виведено таке:

011

Формальний параметрце ідентифікатор (змінна) в описі параметрів функції. Наприклад, у прикладі вище — це x, y, z.

Область видимості формального параметра функції визначається межами тіла функції.

Фактичний параметр (аргумент) — це значення, передане у функцію для надання цього значення формальному параметру. У поданому вище прикладі 0, 0, 0 — це фактичні параметри функції f. У разі передачі даних за адресою фактичний параметр може бути лише змінною — стала або вираз не мають адреси!

Опис структури даних є важливою складовою розробки програмного забезпечення. Розглянемо кілька найпоширеніших структур даних та їхню реалізацію мовою C++. Типовим інструментом для представлення однорідних даних є масив.

Масивзгруповані за місцем розташування у пам'яті величини, що мають одну назву (ідентифікатор) і різні порядкові номери (індекси). Це поняття програмування відповідає математичним поняттям послідовності й таблиці (матриці).

Елемент масивуодна з величин, що утворюють масив. Це поняття програмування відповідає математичному поняттю елемента послідовності чи матриці.

Індекс масивувеличина перелічуваного (зазвичай цілого) типу, яка (сукупність яких) вказує на конкретний елемент масиву. Це поняття програмування відповідає математичному поняттю номера елемента послідовності чи номеру рядка/стовпчика таблиці (матриці). У мові C++ найменше значення індексу — 0.

Масив має такі властивості:

У мові C++ властивості елементів масиву не можна змінити протягом виконання програми. В деяких інших мовах це можливо.

Cукупність розмірності й діапазонів називають формою масиву.

Звернення до значення елемента масиву у коді програми здійснюють, вказавши після його назви у квадратних дужках індекси у вигляді (арифметичних) виразів, що набувають значень з діапазопу порядкового типу.

Наприклад, а[3] — 3-тій елемент масиву а, с[j]j-ий елемент масиву с.

Елемент масиву може мати і тип простої (неструктурованої) величини і складений тип (масиву, рядка тощо), тобто може існувати масив масивів, масив рядків тощо. Глибину вкладеності (а значить, і кількість індексів) необмежено, але загальну довжину структури обмежено. У пам'яті ПК всі елементи масиву зберігають послідовно: при переході від молодших до старших адрес першим буде змінено індекс, записаний останнім (праворуч).

Під час розв'язування задач переважно використовують одновимірні та двовимірні масиви.

Одновимірний масив інакше називають лінійним масивом або вектором. Кожному його елементу ставлять у відповідність один індекс. У математиці лінійному масиву відповідає поняття послідовності, а номеру члена послідовності — індекс масиву.

Двовимірний масив інакше називають таблицею або матрицею. Кожному його елементу ставлять у відповідність два індекси: номер рядка та номер стовпчика. Прикладом унаочнення двовимірного масиву є шахівниця.

Примітка. Використання масивів розмірності 2 і більше зумовлено лише міркуваннями зручності для програмістів. Наприклад, існує взаємно однозначна відповідність j = kn + l між індексом j — у межах від 0 до (mn – 1) і парою індексів (k, l) при k — у межах від 0 до (m – 1), l — у межах від 0 до (n – 1). А саме: при діленні j на n маємо: k — частка, l — лишок.

Роботу з масивами описано у наявній розробці.

Зв'язний списоклінійно упорядкована структура (послідовність) даних, елементи якої — вузли — містить два види даних:

Використовують також двічі зв'язні списки, в яких кожен вузол має вказіваник і на наступний, і на попередній елемент списку.

Основні дії зі зв'язним списком:

Контейнер list (список) у мові С++ задає двонаправлений список. У ці списки можна швидко вставляти, а також видаляти елементи з них. Доступ до елементів списку (як і всіх наступних структур) здійснюють за допомогою вказівників (ітераторів).

— див. приклад.

Контейнер vector (вектор) у мові С++ призначено для зберігання послідовності значень одного типу, до елементів якої доступ здійснюють за допомогою вказівників (ітераторів):

Стеклінійно упорядкована структура (послідовність) даних, у яку можна вставити елемент або з якої можна вилучити елемент лише з одного кінця.

Стек нагадує стос аркушів паперу у вузькій шухляді: щоб узяти певний аркуш, потрібно спочатку прибрати всі аркущі над ним. Кажуть, що для стеку діє принцип: «Останній зайшов, перший вийшов» (англій­ською LIFO: Last In First Out).

Основні операції зі стеком:

Наявні вбудовані функції для роботи з векторами дозволяють втілити ідею стеку.

Контейнер stack безпосередньо втілює принцип: «Останній зайшов, перший вийшов» (англій­ською LIFO: Last In First Out):

— складність за часом усіх операцій O(1) — див. приклад.

Чергалінійно упорядкована структура (послідовність) даних, у яку можна вставити елемент з одного кінця або з якої можна вилучити елемент з іншого кінця.

Прообразом цієї структури є чергу людей у магазині: того, що став першим, буде обслужено першим. Якщо розглядати чергу щодо доступу до даних, то вона реалізує принцип: «Першим зайшов, перший вийшов» (англій­ською First In First Out, FIFO). Інакше кажучи, після додавання нового елементу всі елементи, які було додано до цього, потрібно вилучити до того, як новий елемент буде вилучено.

Основні операції з чергою:

Контейнер queue безпосередньо втілює принцип: «Першим зайшов, перший вийшов» (англій­ською First In First Out, FIFO):

— див. приклад.

Контейнер priority_queue стандартної бібліотеки надає різновид черги — чергу (елементів) з пріоритетами. З такої черги першим буде вилучено елемент з найбільшим пріоритетом.

Якщо порядок пріоритетів не відповідає порядку значень елементів, можна утворити чергу з пар (пріоритет, значення елемента) — див. приклад.

Примітка. Якщо наперед відома найбільша кількість елементів стеку чи черги, то ці структури даних можна реалізувати як масиви з цілими індексами-вказівники на кінець і початок стеку чи черги (при досягненні чергою кінця масиву потрібно переходити на початок масиву). При суворих обмеженнях на час виконання програми (наприклад, на олімпіаді з інформатики) такий спосіб може виявитися доцільнішим, бо опрацювання масиву буде швидшим, ніж ті самі дії з вектором.

Хеш-таблиця (hash table) — це структура даних для зберігання пар ключ-значення.

Асоціативний масив (словник в інших мовах програмування) — це вбудована структура даних для збереження даних у форматі ключ-значення.

Цю структура даних легко уявити як шафу з підписаними шухлядами. Усі дані зберігають у шухлядах. За назвою можна легко знайти шухляду і взяти з неї те значення, яке там розташовано.

На відміну від звичайних шаф, в асоціативний масив будь-коли можна додати нові «шухляди» або вилучити вже наявні.

Коллізіявипадок збігу виведення при різних аргументах хеш-функції.

Контейнер map (відображення) призначено для створення асоціативного масиву пар «ключ-значення» такими засобами:

Контейнер map в оперативній пам'яті упорядковано за ключем, що може не збігатися з порядком формування пар — див. приклад.

Вбудовані функції map

— див. приклад.

Істотна перевага типу map (відображення) така: ключем може бути змінна довільного типу. За цю перевагу (над масивом і вектором) потрібно заплатити збільшенням використаної пам'яті і тривалості операцій додавання пари, звернення до пари та видалення пари. Ефективність за часом перелічених операцій складає О(log n), де n — це розмір контейнера (кількість пар).

У контейнері multimap (тут не розглянуто) на відміну від контейнера map одному ключу можна задати кілька значень.

Setконтейнер для збереження унікальних значень (кожне не більше одного разу), що втілює математичне поняття множини.

При додаванні нового елемента в даному контейнері буде проведено упорядкування елементів. Повторювані елементи буде вилучено (на відміну від контейнера multiset, яке тут не розглянуто).

приклад, у якому використано функцію copy.


copy — функція, що має таке застосування:

Цю функцію підтримують контейнери list, map, set, vector.

Форма виклику copy

copy(початок_діапазону, кінець_діапазону, операція);

Операція — третій параметр функції copy

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Створити програми для розв'язання таких задач
(при роботі з файлами: введення з файлу input.txt, виведення у файл output.txt):

 1. Зчитати з файлу кількість цілих чисел й самі цілі числа. Всі вхідні дані у межах діапазону значень типу int. Розмістити парні числа на початку списку, непарні — в кінці і записати елементи списку у файл.

 2. Заповнити випадковими числами різного знаку масив з 10 елементів. Вивести на консоль масив і список з додатних елементів масиву з непарними індексами.

 3. Заповнити випадковими невід'ємними цілими числами від 0 до 5 включно масив з 10 елементів. Внести у список лише елементи масиву, що належать зовні проміжку [2, 4].

 4. Заповнити випадковими цілими числами від −15 до 15 включно вектор з 10 елементів. Знайти суму абсолютних величин (модулів) елементів вектора, розташованих після першого від’ємного.

 5. Заповнити випадковими цілими числами від 0 до 19 включно вектор з 5 елементів. Обчислити суму всіх цифр елементів вектора.

 6. Створити асоціативний масив (словник) з 10 пар такого вигляду:

  прізвище (на власний вибір) : оцінка (у початковий момент 0).

  Надати оцінкам випадкових значень від 1 до 12 включно. Вивести значення середнього арифметичного оцінок і прізвища тих, у кого середній бал вищій, ніж середній бал по групі.

 7. Створити асоціативний масив (словник), зв'язавши його зі змінною s, і наповнити даними, які б відображали кількість учнів в різних класах початкової школи: 1а, 1б, 2а, 2б, … , 4б. Вивести словник. В усіх класах змінити кількість учнів на 1, 2, 3 чи 4 і знову вивести словник. Обчислити загальну кількість учнів у школі й вивести її значення.

 8. Використавши стек і функцію s.find(с), що повертає індекс позиції першого входження аргумента-рядка або аргумента-символа с у рядок s, перевірити, чи правильно розставлені дужки у заданому виразі. Програму перевірити, опрацювавши такі рядки:
  "[{([[[<>]]])(<>)(){}}]"
  "]()(){<>}[[()]]"
  "[(sjd),'2'],{2:3} [<>]"
  "{[[[[((()))]]<]>]}"

  і отримавши відповідно 1010, тобто true, false, true, false.

 9. Використавши множину, змоделювати відповідь на повідомлення у формі прізвища:
  • при зверненні уперше: «Спасибі, що вибрали саме нас!»
  • при повторному зверненні: «Раді знову вас бачити!»
 10. За квитками на прем'єру нового мюзиклу вишикувалася черга з N глядачів, кожний з яких хоче купити один квиток. На всю чергу працює лише одна каса, тому продаж квитків йшов дуже повільно, приводячи глядачів у відчай. Найкмітливіші швидко помітили, що, як правило, декілька квитків в одні руки касир продає швидше, ніж коли ці самі квитки продають по одному. Тому вони запропонували декільком людям, що стоять підряд, віддавати гроші першому з них, щоб він купив квитки на всіх. Але для боротьби із спекулянтами касир продавала не більше 3-х квитків в одні руки. Тому домовитися таким чином між собою могли лише двоє або троє глядачів. Відомо, що на продажу j-ій людині з черги одного квитка касир витрачає Aj секунд, на продаж двох квитків — Bj секунд, трьох квитків — Cj секунд. Написати програму, яка підрахує мінімальний час, за який можна обслужити усіх глядачів. Звернути увагу, що квитки на групу людей, що об'єдналися, завжди купує перший з них. Також ніхто в цілях прискорення не купує зайвих квитків.

  Формат файлу вхідних даних: Спочатку вводять число N — кількість глядачів у черзі (3 ≤ N ≤ 5000). Далі йде N трійок натуральних чисел Aj, Bj, Cj. Кожне з цих чисел не перевищує 999 999 999. Людей у черзі нумерують, починаючи з 0, від каси.

  Формат файлу вихідних даних. Вивести одне число — мінімальний час у секундах, за який можна обслужити N глядачів.

  Вказівка до виконання. Ефективні алгоритми комбінаторики як правило пов'язані з рекурентними співвідношеннями. Немає необхідності запам'ято­вувати всі вхідні дані.

Порівняти отримані розв'язання з демонстраційними: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

6. Підведення підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити навчальний матеріал уроку. Доробити при потребі розв'язання задач.