Умови задач з комбінаторики

Дороговцев А.Я., Сільвестров Д.С., Скороход А.В., Ядренко М.Й.
Теорія мовірностей. Збірник задач.

За загальною редакцією члена-корреспондента АН УРСР Скорохода А.В.
— Київ, Вища школа, 1976, 384 с. Розділ 1, §2.
 1. З Києва до Чернігова можна дістатися пароплавом, поїздом, автобусом або літаком; з Чернігова до Новгород-Сіверська — пароплавом або автобусом. Скількома способами можна здійснити подорож за маршрутом Київ — Чернігів — Новгород — Сіверський?
 2. На вершину гори веде 7 доріг. Скількома способами турист може піднятись на гору і спуститися з неї? Дати відповідь на те саме запитання, якщо підняття і спуск відбуваються різними шляхами.
 3. У розиграшу першості країни з футбола бере участь 17 команд. Скількома способами можуть бути розподілені золота, срібна і бронзова медалі?
 4. Скільки тризначних чисел можна записати цифрами 0, 1, 2, 3, 4?
 5. Скільки тризначних чисел можна записати цифрами 0, 1, 2, 3, 4, якщо кожну з цих цифр використовувати не більше одного разу?
 6. Скількома способами 7 осіб можуть стати в чергу до каси?
 7. У класі вивчають 10 предметів. У понеділок 6 уроків, причому всі уроки різні. Скількома способами можна скласти розклад на понеділок?
 8. Скільки є п'ятизначних чисел, які діляться на 5?
 9. На одній із бічних сторін трикутника взято n внутрішніх точок, на другій — внутрішніх m точок. Кожну вершину при основі трикутника сполучено прямими з точками, взятими на протилежній бічній стороні. На скільки частин поділитьcя трикутник проведеними прямими?
 10. Скільки партій буде зіграно в шаховому турнірі, якщо кожні два учасники з n зустрінуться один раз?
 11. Скільки діагоналей має опуклий n-кутник?
 12. На площині проведено n прямих ліній, причому жодні дві з них не є паралельними і жодні три не перетинаються в одній точці. Скільки точок перетину утвориться при цьому?
 13. На яке найбільше число частин можуть поділити площину n прямих?
 14. На яке найбільше число частин можуть поділити простір n площин?
 15. На яке найбільше число частин можуть поділити площину n кіл?
 16. На яке найбільше число частин можуть поділити простір n сфер?
 17. Скількома способами можна розставити на шаховій дошці розмірами n × n дві тури різного кольору так, щоб вони не били одна одну?
 18. Автомобільний номер складається з двох літер і чотирьох цифр. Яке число номерів можна скласти, використавши 33 літери кирилиці?
 19. Якщо повернути аркуш паперу на 180°, то цифри 0, 1, 8 не змінюються, 6 і 9 переходять одна в одну, а інші цифри втрачають зміст. Скільки існує семицифрових чисел, величина яких не змінюється при повороті аркуша паперу на 180°?
 20. У розиграшу першості країни з футболу у вищій лізі бере участь 16 команд. Команди, які займають перше, друге і третє місця, нагороджуються від повідно золотою, срібною і бронзовою медалями, а команди, що займуть останні 2 місця, залишають вищу лігу. Скільки різних результатів першості може бути?
  1. Скільки різних дільників має число 35 ∙ 54?
  2. Нехай р1, р2, ..., рn, — різні прості числа. Скільки дільників має число \(p_1^{k_1}\cdot p_2^{k_2}\cdots p_n^{k_n}\)?
 21. Пасажир залишив речі в автоматичній камері схову, а коли прийшов забирати речі, то виявив, що він забув номер. Пасажир лише пам'ятає, що в номері були цифри 23 і 37. Щоб відкрити камеру, треба правильно набрати п'ятизначний номер. Яку найбільшу кількість номерів треба перебрати, щоб відкрити камеру?
 22. У прямокутній таблиці з m рядків і n стовпчиків треба записати числа +1 i ‒1 так, щоб добуток чисел у кожному рядку і кожному стовпчику дорівнював 1. Скількома способами це можна зробити?
  1. Скількома способами можна з n осіб сформувати команду, яка складається з капітана і (k ‒ 1) члена команди?
  2. Довести, що \( kC_n^k =(n-k+1) C_n^{k-1}\).
  3. Довести, що $$ C_n^k ={n!\over k! (n-k)!}.$$
 23. Скількома способами можна з 7 осіб вибрати комісію, що складається з 3 осіб?
 24. Скількома способами читач може вибрати 3 книжки з 6?
 25. У скількох точках перетинаються діагоналі опуклого n-кутника, якщо жодні три з них не перетинаються в одній точці?
 26. Розглянемо прямокутну сітку квадратів («шахове місто»), яке складається з m × n прямокутних кварталів, поділених n ‒ 1 «горизонтальними» і m ‒ 1 «вертикальними» вулицями. Скільки є різних найкоротших шляхів на цій сітці сторонами прямокутників, які ведуть з лівого нижнього кута у правий верхній кут — з точки (0, 0) у точку (m, n)?
 27. Використовуючи розв'язання попередньої задачі, довести такі рівності:
  1. \(C^k_n = C^{k-1}_{n-1} + C^k_{n-1}\).
  2. \((C^0_n)^2 + (C^1_n)^2 + \cdots + (C^n_n)^2 = C^n_{2n}\).
  3. \(C^m_n C^0_k + C^{m-1}_{n-1} C^{1}_{k+1} +\cdots + C^{0}_{n-m} C^{m}_{k+m} = C^m_{n+k+1}\).
  4. \(C^{r-1}_{n-1} + C^{r-1}_{n-2} +\cdots + C^{r-1}_{r-1} = C^r_{n}\).
 28. Знайти число найкоротших шляхів з точки А до В на шаховій дошці, зображеній на рисунку нижче.
 29. Міжнародна комісія складається з 9 осіб. Матеріали комісії зберігаються в сейфі. Скільки замків повинен мати сейф, скільки ключів до них треба виготовити і як їх розподілити серед членів комісії, щоб доступ до сейфа був можливий тоді і лише тоді, коли збереться не менше 6 членів комісії? Розглянути задачу для випадку, коли комісія складається з n осіб, а сейф можна відкрити лише при наявності не менше m членів комісії.
 30. В опуклому n-кутнику проведено всі діагоналі. Відомо, що жодні три з них не перетинаються в одній точці. На скільки частин поділиться при цьому многокутник?
 31. Довести, що $$(a + b)^n = \sum\limits_{k=0}^n C^k_n a^{n-k} b^k.$$
  1. Довести, що \(C^{k+1}_n>C^k_n\) при k < (n ‒ 1)/2 і \(C^{k+1}_n < C^k_n\) при k < (n ‒ 1)/2.
  2. Вказати найбільше число серед чисел \(C^k_n\), де k = 0, 1, 2, ..., n.
 32. Знайти n, якщо відомо, що в розкладі (1 + x)n коефіцієнти при x5 та x12 однакові.
 33. Скільки раціональних членів містить розклад \((\sqrt{2} + \sqrt[4]{3})^{100}\).
 34. Довести, що числа \( C^1_p\), \(C^2_p\), ..., \(C^{p-1}_p\) кратні p, якщо p — просте число.
 35. Довести, що різниця \(a^p-a\) при будь-якому цілому a кратне p, якщо p — просте число (мала теорема Ферма).
 36. Довести, що різниця \([(2 + \sqrt{5})^p]-2^{p+1}\) кратне p, якщо p — просте число і p > 2. Тут [x] позначає цілу частину x.
 37. Скільки підмножин має множина, що містить n елементів? Вважати, що порожня множина є підмножиною кожної множини.
 38. У кімнаті n лампочок. Скільки всього є різних способів освітлення кімнати, при яких горить рівно k лампочок? Скільки всього може бути різних способів освітлення кімнати?
 39. Є мережа доріг (див. рис. нижче). З точки А виходить 2n туристів, причому половина йде в напрямі l, а половина — в напрямі m. Дійшовши до першого перехрестя, кожна група поділяється на дві групи: половина йде в напрямі l, половина — в напрямі m. Такий самий поділ відбувається на кожному перехресті. Де будуть перебувати всі ці туристи після того, як пройдуть n відрізків, і скільки туристів виявиться на кожному перехресті?
 40. На площині дано n точок, причому m точок лежить на одній прямій і крім них жодні три точки не лежать на одній прямій. Скільки існує трикутників, вершинами яких є дані точки?
 41. Скількома способами можна розмістити на полиці 4 книги?
 42. Скількома способами можна впорядкувати множину {1, 2, ..., 2n} так, щоб кожне парне число мало парний номер?
 43. Скільки можна зробити перестановок з n елементів, у яких дані 2 елементи не стоять поруч?
 44. Скількома способами можна розмістити на шаховій дошці 8 однакових тур так, щоб вони не могли бити одна одну?
 45. Скількома способами можна розсадити 4 учнів на 25 місцях?
 46. Студентові потрібно за 8 днів скласти 4 іспити. Скількома способами це можна зробити?
 47. Скількома способами можна впорядкувати множину 1, 2, ..., n так, щоб числа 1, 2, 3 стояли поруч і у порядку зростання?
 48. Скільки існує натуральних чисел, менших за 10n, цифри яких різні й розміщені у порядку зростання?
 49. Скільки існує перестановок з n елементів, серед яких між двома даними елементами стоїть r елементів?
 50. На зборах повинно виступити 4 особи: А, В, С, D. Скількома способами їх можна записати у список ораторів, якщо В не може виступити раніше, ніж А?
 51. Скількома способами можна розмістити n гостей за круглим столом?
 52. Скількома способами можна впорядкувати множину {1, 2, ..., n} так, щоб кожне число, кратне 2, і кожне число, кратнe 3, мало номер, кратний 2 і 3?
 53. Скільки різних слів можна утворити переставлянням літер у слові «математика»?
 54. Нехай маємо n літер: k1 — літер a1, k2 — літер a2, ..., km — літер am, де k1 + k2 + ... + km = n. Скільки різних слів можна утворити з цих літер?
 55. Скільки слів з п'яти літер можна утворити з літер a, b, c, якщо відомо, що літера а зустрічається у слові не більше двох раз, b — не більше одного разу, с — не більше трьох раз?
 56. Скільки різних слів можна утворити переставлянням букв у слові «комбінаторика»?
 57. Скількома способами можна поділити k + l + m предметів на три групи так, щоб в одній групі було k предметів, у другій — l, у третій — m предметів?
 58. Скількома способами можна поділити 3n різних предметів між трьома особами так, щоб кожна особа одержала n предметів?
 59. Довести поліномінальну теорему:$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)^n = \sum\limits_{0\leq n_1,~0\leq n_2,~...,~0\leq n_k\\n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n} {n! \over n_1! n_2! \cdots n_k!} a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_k^{n_k}.$$
 60. n однакових куль розміщують у N урнах. Довести, що:
  1. Число різних способів розміщення дорівнює \(C^n_{N+n-1}=C^{N-1}_{N+n-1}\).
  2. Число розміщень, при яких в кожній урні є принаймні одна куля, дорівнює \(C^{N-1}_{n-1}\).
  1. Скільки розв'язків у цілих невід'ємних числах має рівняння x1 + x2 + ... + xN = n?
  2. Скільки розв'язків у цілих додатних числах має це рівняння?
 61. Нехай є аналітична функція N змінних f (x1, x2, ..., xN). Скільки різних частинних похідних порядку n має ця функція?
 62. У першоджерелі немає задачі під цим номером.
 63. Скількома способами можна розподілити n однакових подарунків серед N дітей? Скільки серед них таких способів, коли кожна дитина одержує принаймні один подарунок?
 64. Комбінації з m предметів по n з повтореннями — це групи по n предметів, узятих з даних m предметів, причому, кожен предмет може повторюватись будь-яке число разів. Порядок предметів у групі не є істотним. Написати всі комбінації з трьох елементів по 2 з повтореннями. Довести, що число комбінацій з повтореннями з m елементів по n дорівнює \(C_{m+n-1}^{m-1}\).
 65. Скількома способами можна вибрати 6 однакових або різних тістечок в кондитерській, де є 11 різних сортів тістечок?
 66. Скільки костей доміно можна утворити, використовуючи числа 0, 1, ..., r?
 67. Скільки розв'язків у цілих невід'ємних числах має нерівність: x1 + x2 + ... + xmn, де n — ціле невід'ємне число?
 68. Скільки розв'язків у цілих невід'ємних числах має система нерівностей:
  x1r + 1;
  x1 + x2r + 2;
  .....................................
  x1 + x2 + ... + xnr + n,
  де r — ціле невід'ємне число.
 69. Нехай є множина A = {a1, a2, ..., an} з n елементів, яку називатимемо генеральною сукупністю, і нехай послідовно з множини А вибирають r елементів \(a_{i_1},~ a_{i_2},~...,~a_{i_r}\). Послідовність \(a_{i_1},~ a_{i_2},~...,~a_{i_r}\) називатимемо вибіркою довжини r з генеральної сукупності А. Розглянемо два способи вибору: вибір з поверненням (кожного разу взятий елемент повертають до А) та вибір без повернення (кожного разу взятий елемент не повертають до А). Довести, що число різних вибірок довжини r з генеральної сукупності (яка містить n елементів) дорівнює:
  • nr, якщо здійснюють вибір з поверненням;
  • \(A^r_n\), якщо здійснюють вибір без повернення.
 70. Нехай множина X містить k елементів, а множина Yn елементів. Скільки є різних функцій з областю визначення X і областю значень Y?
 71. Нехай |А| — число елементів множини А. Довести, що:
  1. | A1A2 | = | A1 | + | A2 | ‒ | A1A2 |;
  2. | A1A2A3 | = | A1 | + | A2 | + | A3 |
   ‒ | A1A2 | ‒ | A1A3 | ‒ ... ‒ | A2A3 | + | A1A2A3|
  3. | A1A2 ∪ ... ∪ An | = | A1 | + | A2 | + ... + | An |
   ‒ | A1A2 | ‒ | A1A3 | ‒ ... ‒ | A1An | ‒ | A2A3 | ‒ | A2A4 | ‒ ... ‒ | An ‒ 1An |
   + | A1A2A3| + | A1A2A4| + ... + | An ‒ 2An ‒ 1An |
   ‒ | A1A2A3A4| ‒ | A1A2A3A5| ‒ ... ‒ | An ‒ 3An ‒ 2An ‒ 1An | + ...
   + (‒1)n ‒ 1 | A1A2 ∩ ... ∩ An ‒ 1An |, де:
   • спочату здіснено додавання за всіма множинами;
   • потім — віднімання за всіма неупорядкованими парами різних множин, кількість яких дорівнює \(C_n^2\);
   • потім — додавання за всіма неупорядкованими трійками різних множин (при n ≥ 3), кількість яких дорівнює \(C_n^3\);
   • потім — віднімання за всіма неупорядкованими четвірками різних множин (при n ≥ 4), кількість яких дорівнює \(C_n^4\) ...

   В останньому рядку записано кількість елементів перетину всіх множин з точністю до знаку. Кількість усіх членів правої частини рівності дорівнює кількості непорожніх підмножин n-елементної множини, тобто 2n ‒ 1.

 72. Учні побували на екскурсії. Всі вони були або зі значками, або в галстуках. Хлопців було 16, учнів зі значками 24. Дівчат з галстуками було стільки, скільки хлопців зі значками. Скільки учнів було на екскурсії?
 73. У класі 35 учнів. З них 20 відвідують математичний гурток, 11 — фізичний, а 10 учнів не відвідуютьжодного гуртка. Скільки учнів відвідують математичний та фізичний гуртки? Скільки учнів відвідують лише математичний гурток?
 74. Із 100 студентів англійську мову знають 28 студентів, німецьку — 30, французьку — 42, англійську і німецьку — 8, англійську і французьку — 10, німецьку і французьку — 5, всі з мови знають 3 студенти. Скільки студентів не знають жодної з трьох мов?
 75. У жорстокому бою не менше 70% бійців втратили одне око, не менше 75% — одне вухо, не менше 80% — одну руку і не менше 85% — одну ногу. Яка мінімальна кількість бійців, які втратили одночасно око, вухо, руку й ногу? (Льюис Кэррол. История с узелками. М., «Мир», 1973.)
 76. Розглядають усі перестановки n чисел 1, 2, ..., n. Знайти число тих перестановок, у яких принаймні одне число стоїть на своєму місці.
 77. Нехай а1, а2, ..., аn — взаємно прості натуральні числа, а N — деяке натуральне число. Знайти число додатних натуральних чисел, які не перевищують N і не діляться на жодне з чисел а1, а2, ..., аn.
 78. Нехай n — натуральне число, розклад на прості множники якого має вигляд \(n = p_1^{n_1} p_2^{n_2}\cdots p_k^{n_k}\) (p1, p2, ..., pk — прості числа), а \(\varphi (n)\) — число додатних натуральних чисел, які не перевищують n і взаємно прості з n (функцію \(\varphi (n)\) називають функцією Ейлера). Довести, що $$\varphi (n) = p \left( 1-{1\over p_1}\right)\left( 1-{1\over p_2}\right) \cdots \left( 1-{1\over p_k}\right)$$.
 79. Скільки членів у розкладі визначника n-го порядку містять один або більше діагональних елементів?
 80. Нехай \(N_{[m]} (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)\) — число елементів, які входять рівно в m множин з A1, A2, ..., An. Довести, що $$ N_{[m]} (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) =\\ C^m_m \sum\limits_{1\leq i_1\leq i_2 \leq \cdots \leq i_m \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_m}|\\ - C^m_{m+1}\sum\limits_{1\leq i_1\leq i_2 \leq \cdots \leq i_{m+1} \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_{m+1}}| + \cdots\\ + (-1)^{n-m} C^m_n \sum\limits_{1\leq i_1\leq i_2 \leq \cdots \leq i_n \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_n}|.$$
 81. Знайти число всіх перестановок чисел 1, 2, ..., п, в яких m чисел стоять на своїх місцях.
 82. Нехай A — множина п елементів, A1, A2, ..., Ak — підмножини А такі, що жодна з підмножин не є частиною іншої. Довести, що \(k\leq C^{[n/2]}_n\) (теорема Шпернера).
 83. Нехай A — множина з п елементів, A1, A2, ..., Ak — підмножини А такі, що жодна з підмножин не є частиною іншої, а i1, i2, ..., ik — кількість елементів множин A1, A2, ..., Ak. Довести, що $$\sum\limits_{r=1}^k {1\over C^{i_r}_n} \leq 1.$$
 84. Нехай x1, x2, ..., xn, 1 ≤ |xk|. Довести, що тоді у будь-якому інтервалі довжини 2 є не більше \(C_n^{[n/2]}\) сум вигляду \(\sum\limits_{r=1}^n \varepsilon_r x_r\), де \(\varepsilon_k = \pm 1\). .
 85. Нехай A1, A2, ..., As — підмножини множини п елементів такі, що немає множин Ai та Aj, для яких AiAj і Ai \ Aj містить більше, ніж (r ‒ 1) елемент. Довести, що тоді s не перевищує суму r найбільших за величиною біномних коефіцієнтів \(C^k_n\).
 86. Нехай r — довільне ціле число,x1, x2, ..., xn — дійсні числа, xk > 1 (k = 1, 2, ..., n.) Довести, що який би не був інтервал довжини 2r, число сум вигляду \(\sum\limits_{r=1}^n \varepsilon_r x_r\), де \(\varepsilon_k = \pm 1\), що лежать в цьому інтервалі, не перевищує суми найбільших біномних коефіцієнтів \(C^k_n\).