Типові задачі на побудову
за допомогою циркуля й лінійки


(ст. 140 — 143 посібника для абітурієнтів:
А.М.Самойленко, В.А.Вишенський, Н.А.Перестюк.
Збірник задач з математики.
— Київ: Вища школа. — 1982. — 336 c.)
 1. Побудувати трикутник за двома сторонами і кутом, що лежить напроти однієї з них.

 2. Побудувати прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою.

 3. Побудувати прямокутний трикутник за гострим кутом і протилежним катетом.

 4. Побудувати рівнобедрений трикутник за основою і кутом при вершині.

 5. Побудувати рівнобедрений трикутник за бічною стороноюі висотою, опущеною на цю сторону.

 6. Побудувати правильний трикутник за його висотою.

 7. Побудувати трикутник за основою, кутом при основі і сумою двох інших сторін.

 8. Побудувати трикутник за основою, кутом при основі і різницею двох інших сторін.

 9. Побудувати прямокутний трикутник за гіпотенузою й гострим кутом.

 10. Побудувати прямокутний трикутник за катетом та сумою гіпотенузи і другого катета.

 11. Побудувати трикутник за висотою, проведеною до основи, периметром і кутом при основі.

 12. Побудувати рівнобедрений трикутник за периметром і висотою, проведеною до нерівної сторони.

 13. Побудувати трикутник за стороною, кутбм, проти якого лежить ця сторона, і висотою.

 14. Побудувати трикутник за двома сторонами і медіаною, проведеною до третьої сторони.

 15. Побудувати трикутник за стороною і двома медіанами, що виходять із кінців цієї сторони.

 16. Побудувати трикутник за стороною, висотою і медіаною, проведеними до цієї сторони.

 17. Побудувати трикутник за стороною, висотою, проведеною до цієї сторони, і медіаною, проведеною до однієї з інших сторін трикутника.

 18. Побудувати трикутник АВС за стороною АВ, висотою проведеною до сторони ВС, і медіаною, проведеною до сторони АC.

 19. Побудувати трикутник за трьома його медіанами.

 20. Побудувати трикутник за двома кутами й периметром.

 21. Побудувати трикутник за кутом при вершині, висотою і медіаною, проведеними до основи.

 22. Побудувати трикутник за основою, кутом при вершині і сумою двох інших сторін.

 23. Побудувати трикутник за основою, кутом при вершині і різницею двох інших сторін.

 24. Побудувати трикутник за кутом при вершині, висотою h і медіаною m, проведеними із одного кінця основи.

 25. Побудувати трикутник за кутом при вершині, висотою h і медіаною m, проведеними з різних кінців основи.

 26. Побудувати коло даного радіуса, яке:

  1. проходить через дві дані точки;
  2. проходить через дану точку і дотикається до даної прямої;
  3. дотикається до двох даних прямих;
  4. дотикаеться до даної прямої і до даного кола;
  5. дотикається до двох даних кіл.
 27. До даного кола провести дотичну, паралельну даній прямій.

 28. Побудувати коло, що проходить через дану точку А і дотикається:

  1. до даної прямої l у точці Вl;
  2. до даного кола К у точці ВК;
  3. до двох даних концентричних кіл.
 29. Через дану точку провести дотичну до кола.

 30. Провести спільну дотичну до двох даних кіл.

 31. На площині дано дві точки А і В. Знайти таку точку С, щоб |АС| = а і |ВС| = b, де а і Ь — дані додатні числа. За яких умов задача має розв'язок?

 32. Побудувати коло з центром у даній точці, яке поділило б дане коло на дві конгруентні частини.

 33. Побудувати коло з центром у даній точці, яке перетинає дане коло під даним кутом. Кут, під яким перетинаються кола, — це за визначенням кут між дотичними, проведеними до цих кіл у точці перетину.

 34. Побудувати такі два конгруентні кола з центрами в даних точках, щоб їхня спільна дотична дотикалась до даного кола.

 35. Побудувати коло, яке дотикаеться до сторін даного кута і проходить через дану всередині цього кута точку.

 36. Побудувати коло, яке дотикаеться до даної прямої і проходить через дві дані точки, що лежать по один бік від цієї прямої.

 37. Побудувати коло, яке дотикається до даного кола і до двох даних непаралельних прямих.

 38. Побудувати паралелограм за основою, висотою і кутом між діагоналями.

 39. Побудувати паралелограм за стороною і двома діагоналями.

 40. Побудувати паралелограм за основою, висотою і відрізком, що сполучає середину його суміжних сторін.

 41. Побудувати паралелограм за діагоналями і одним кутом.

 42. Побудувати квадрат за різницею діагоналі і сторони.

 43. Побудувати ромб за висотою і діагоналлю.

 44. Побудувати ромб за стороною і висотою.

 45. Побудувати трапецію за її основами і діагоналями.

 46. Побудувати трапецію, знаючи всі її сторони.

 47. Побудувати трапецію за основою, різницею кутів при основі і бічними сторонами.

 48. Побудувати чотирикутник АВСВ, знаючи довжини його сторін, якщо діагональ АС ділить кут А навпіл.

 49. Побудувати чотирикутник за трьома кутами і двома сторонами, що утворюють четвертий кут.

 50. Побудувати чотирикутник за чотирма його сторонами і відрізком, що сполучає середини протилежних сторін.

 51. Побудувати многокутник, знаючи серединні перпендикуляри, проведені до його 'сторін.

 52. Побудувати відрізок:

  1. середній пропорційний між двома даними відрізками;

  2. квадрат довжини якого дорівнює сумі квадратів довжин двох даних відрізків;

  3. квадрат довжини якого дорівнює різниці квадратів довжин двох даних відрізків.

 53. Побудувати два відрізки, знаючи, що:

  1. сума їхніх довжин дорівнює довжині даного відрізка, а добуток дорівнює добуткові довжин двох даних відрізків;

  2. різниця їхніх довжин дорівнює довжині даного відрізка, а добуток — добуткові довжин двох даних відрізків.

 54. Побудувати трикутник, рівновеликий з даним опуклим многокутником.

 55. Побудувати квадрат, рівновеликий даному многокутникові.

 56. За основою і протилежним кутом побудувати трикутник, площа якого дорівнює площі даного трикутника.

 57. Через дані три точки провести три такі паралельні прямі, щоб дві відстані між ними були однакові.

 58. Побудувати правильний трикутник, одну з вершин якого дано, а дві інші лежать на сторонах даного кута.

 59. Побудувати правильний трикутник, дві вершини якого лежать на двох даних колах, а одна з висот — на даній прямій, що проходить між колами.

 60. Побудувати правильний трикутник, вершини якого лежать на трьох даних паралельних прямих.

 61. Побудувати рівнобедрений трикутник за основою і радіусом вписаного кола.

 62. Побудувати трикутник за периметром, однією з висот і радіусом вписаного в цей трикутник кола.

 63. На сторонах АВ і ВС трикутника АBC знайти відповідно такі точки В і Е, щоб відрізки АВ, DЕ і ЕС були конгруентні.

 64. В даний трикутник вписати два конгруентні кола, які дотикаються одне до одного, до основи трикутника і до однієї з бічних сторін.

 65. На промені [ВС) гострого кута АВС знайти точку, рівновіддалену від променя [ВА) і від даної всередині кута АВС точки М.

 66. Точки А і В лежать по один бік від прямої l. Помістити на цій прямій відрізок МА завдовжки а так, щоб величина |АМ| + |ММ|+|МВ| була найменша.

 67. Побудувати паралелограм, дві протилежні вершини якого відомі, а дві інші лежать на даному колі.

 68. Побудувати квадрат, центр якого лежить у даній точці, а кінці однієї із сторін лежать на двох даних прямих.

 69. Побудувати ромб, в якого центром симетрії є дана точка, а три вершини його лежать на трьох даних прямих.

 70. Побудувати ромб, дві протилежні вершини якого дано, а третя вершина лежить на даному колі.

 71. Побудувати ромб за стороною і радіусом вписаного кола.

 72. Побудувати ромб, в якого дві сторони лежать на двох даних паралельних прямих, а дві інші (або продовження їх) проходять через дані дві точки.

 73. Дано пряму і кут. Побудувати таке коло з центром у даній точці, щоб його хорда з кінцями на різних сторонах даного кута була паралельна даній прямій.

 74. В дане коло вписати трикутник, сторони якого паралельні сторонам даного трикутника.

 75. 3 даної точки А провести до даного кола таку січну, щоб 2|АВ| = |АС|. Тут В і С — точки перетину січної з колом.

 76. У дане коло вписати такий прямокутник, щоб дві його суміжні сторони (чи продовження їх) проходили через дві дані точки.

 77. На прямій (АВ) знайти таку точку С, щоб дотичні, проведені з неї до двох даних кіл утворювали з (АB) конгруентні кути.

 78. Вписати в дане коло три конгруентні кола, які б дотикалися попарно між собою і до даного кола.

 79. У дане коло вписати трапецію, в якої основи проходять через дані точки А і В, а середня лінія проходить через дану точку С.

 80. В дане коло вписати трапецію, бічну сторону якої дано, а більша її основа утричі довша від меншої основи.

 81. Побудувати коло, яке проходить через дві дані точки і дотикається до даного кола.