Розробки уроків щодо використання вільно поширюваного програмного забезпечення на уроках інформатики


Модуль 1. Операційні системи Linux Mint
 1. Робота з клавіатурним тренажером:
 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи, його налаштування
 3. Робота з об’єктами файлової системи
 4. Пошук інформації на комп’ютері
 5. Архівування та розархівування даних.
 6. Об'єкти та їхні властивості
 7. Практична робота: робота з вікнами та їх об'єктами
 8. Створення завантажувальних носіїв.
 9. Використання вказівок Tерміналу.
Модуль 2. Опрацювання текстів у LibreOffice
 1. Основи роботи з текстовим процесором
 2. Форматування тексту
 3. Введення, редагування й форматування тексту.
 4. Робота з текстовими фрагментами.
 5. Таблиці й зображення в текстових документах.
 6. Створення формул.
 7. Стилі й шаблони документів.
 8. Текстовий процесор:
  • формати файлів текстових документів;
  • створення та форматування списків, таблиць, колонок;
  • стильове оформлення абзаців;
  • шаблони документів;
  • вставлення символів, формул і об'єктів OLE.
 9. Структура документа
 10. Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів
 11. Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків
 12. Текстовий процесор: спільна (послідовна) робота з документом. Рецензування
Модуль 3. Опрацювання електронних таблиць у LibreOffice
 1. Табличний процесор
 2. Типи й формати даних
 3. Діаграми
 4. Організація табличної інформації.
 5. Виконання обчислень. Використання вбудованих функцій.
 6. Створення діаграм (варіанти 1 і 2).
 7. Робота з базами даних (списками).
 8. Реалізація умовних конструкцій. Умовне форматування (варіанти 1 і 2).
 9. Розв’язування задач засобами табличного процесора: створити таблицю обчислення даних за чеком у крамниці, включно із ціною, кількістю товарів і ПДВ, створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для розв’язування задач, які виникають процесі навчання математики, фізики, хімії, під час виконання практичних і лабораторних робіт у процесі навчання зазначених предметів
 10. Розв’язування задач засобами табличного процесора: створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для виконання проектної діяльності на уроках трудового навчання, створити таблицю відстаней, пройдених автомобілем, що рухається з постійною швидкістю, через рівні проміжки часу
 11. Розв’язування задач засобами табличного процесора: відтворити задану числову послідовність за допомогою формул. У тому числі:
  • арифметичну прогресію;
  • геометричну прогресію;
  • образів точки з x для багатократного відображення f (x) = ax (1 – x), при 0 < a < 4, 0 < x < 1;
  • послідовність, описану в умові задачі 2 "Послідовність" ІІІ етапу олімпіади з інформатики 2002 року у місті Києві
 12. Засоби оптимізації.
 13. Елементи математичної статистики.
 14. Елементи регресійно-кореляційного аналізу.
 15. Побудова таблиці істинності й нормальної диз'юнктивної форми булевої функції.
 16. Основи технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
 17. Форматування й унаочнення опрацювання даних у середовищі табличного редактора
 18. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки (варіанти 1 і 2).
 19. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора
 20. Практична робота:
  • Умовне форматування, використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора;
  • Визначення параметрів розподілу у середовищі табличного процесора (для медичного коледжу).
 21. Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри
 22. Табличний процесор: розрахунок за формулою з перевіркою умови, створення таблиці розрахунків для касового чека з урахуванням кількості, ціни, ПДВ і знижки для кожного з товарів (розрахунок за формулою з перевіркою умови), графічно відобразити дані соціо­логіч­ного опитування, використавши відповідні типи діаграм
 23. Створення динамічних діаграм у середовищі LibreOffice Calc
Модуль 4. Створення презентацiй у LibreOffice
 1. Редактор презентацій та його середовище
 2. Створення презентації
 3. Практична робота: cтворення презентації, зокрема фотоальбому
 4. Практична робота: cтворення презентації на основі шаблону за поданим планом
 5. Розв’язування навчальних задач з логічним навантаженням шляхом створення візуальних імітацій у середовищі редактора електронних презентацій
 6. Розробка слайдової презентації.
 7. Анімація у презентаціях.
 8. Дизайн презентації
 9. Організаційні діаграми. Розгалужені презентації. Гіперпосилання й елементи управління у презентаціях
 10. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації. Вбудовані та зв’язані об’єкти у презентаціях. Керування показом презентації. Друк презентації.
 11. Практична робота: проектування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями, використання вбудованих та зв’язаних об’єктів у презентації
 12. Практична робота: розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом
Модуль 5. Опрацювання комп’ютерної графіки
 1. Растрова й векторна графіки. Конвертування растрової графіки у векторну.
 2. Растрова графіка

 3. Графічний редактор і його середовище
 4. Практична робота: опрацювання зображень, створених раніше
 5. Практична робота: cтворення графічних зображень за поданим планом
 6. Створення колажів з готових зображень
 7. Робота з виділеними областями. Виділення фрагментів зображень різними методами. Збереження виділеної області у якості маски. Корекція виділення у каналі маскування.
 8. Розфарбування чорно-білих ілюстрацій, фотографій. Перетворення кольорових фото в чорно-білі або одноколірні.
 9. Робота з текстом. Спеціальні ефекти для шарів. Текстові ефекти.
 10. Ретушування фотографій. Підвищення різкості зображень. Виділення дрібних дефектів. Освітлення, затемнення зображень.
 11. Практична робота: відтворення наданого натюрморту у середовищі GIMP;
 12. Практична робота: створення зображення класної кімнати у перспективі у середовищі GIMP
 13. Створення коротких анімаційних фільмів у середовищі GIMP.
 14. Робота з шарами у середовищі GIMP. Режими змішування шарів
 15. Векторна графіка

 16. Створення малюнків за допомогою графічних примітивів.
 17. Практична робота: відтворення наданого натюрморту у середовищі Inkscape.
 18. Створення малюнків з кривих. Використання заповнень усіх типів.
 19. Особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів.
 20. Методи створення зображень тривимірних об’єктів на площині.
 21. Ефект перетікання. Створення ефекту рельєфу. Створення тексту. Спеціальні ефекти для фігурного тексту.
 22. Побудова зображення з графічних примітивів, додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
 23. Групування і вирівнювання об’єктів, багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах
 24. Практична робота. Створення простих векторних зображень
 25. Практична робота. Створення складених векторних зображень

Модуль 6. Мова розмітки гіпертексту HTML
 1. Базові поняття мови розмітки гіпертексту, структура HTML-документа, форматування символів і тексту
 2. Теги мови розмітки гіпертексту
 3. Фрейми і форми
 4. Практична робота: розробка найпростішої Web-сторінки
 5. Практична робота: cтворення різнорівневого списку засобами мови НТМL
 6. Практична робота: cтворення таблиці засобами мови НТМL
 7. Практична робота: створення фреймової структури і досягнення аналогічних результатів за допомогою таблиць
 8. Каскадні таблиці стилів
 9. Практична робота: ознайомлення з графічним конструктором сайтів
 10. Використання бібліотеки jQuery
Модуль 7. Опрацювання баз даних у LibreOffice
 1. Поняття бази даних і систем управління базами даних, призна­чення бази даних, типи баз даних, табличний процесор як система управління базами даних, реляційні (табличні) бази даних, об’єкти таблиці, поняття запису й поля
 2. Створення таблиці бази даних.
 3. Створення зв’язків між таблицями.
 4. Створення бази даних з різними типами запитів.
 5. Створення бази даних з різними типами форм.
 6. Створення звітів.
 7. Створення макросів.
 8. Створення форми з кнопками.
 9. Стиснення бази даних.
 10. Створення таблиць, моделювання зв’язків між записами і таблицями, ключі і зовнішні ключі, форми, введення даних за допомогою форм різного типу, введення даних за допомогою розкривних списків.
 11. Пошук потрібних даних у базі даних, запит (на вибірку даних), конст­рую­вання умов відбору за даними однієї чи кількох таблиць, параметричні запити, звіти
 12. Практична робота: робота з готовою базою даних, введення й редагу­вання даних (у тому числі сортування, пошук і фільтрація даних)
 13. Практична робота: запити і звіти (запити на вибірку даних, конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць, параметричні запити, звіти)
 14. Пошук даних у базі даних, використання запитів і фільтрів
Модуль 8. Робота з базами даних за допомогою SQL
 1. Створення програмного проекту простої бази даних «Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та успішність; забезпечити виведення даних про учнів за зазначеними критеріями мовою SQL