Розробка уроку

Тема: виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмових засобів навчального призначення. Історія: Кирило-Мефодіївське товариство.

Мета:

Обладнання: підручник, карта, портрети визначених діячів суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні у ХVIII — першій половині ХІХ ст., презентації учнів. один з програмних засобів навчального призначення з історії з такого переліку:

 1. Повний мультимедійний курс історії України від давніх часів до сьогодення, електронний підручник, «UniNet», 2003.

 2. Історія України, електронний практикум, Дніпропетровськ, 2009.

 3. Дистанційний курс «Історія України», 7–11 класи, НТТУ «КПІ», 2006.

 4. Педагогічний програмний засіб «Історія України» (версія 2.0), 9 кл., ПП «Контур Плюс», 2010.

або з іншого переліку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Між предметні зв′язки: українська література, інформатика, художня культура.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Примітка
Для підготовки до уроку учні отримують завдання, яке мають презентувати на уроці як результат індивідуального навчального проекту (презентація, портфоліо, стаття, складання історичного портрету тощо). Індивідуальні завдання: поставити запитання, на які потрібно знайти відповідь при розгляді відповідного пункту плану — отримує кожний учень класу. Вчитель не має забувати про індивідуальний підхід і корегувати навантаження. При виконанні роботи учні повинні використовувати програмні засоби навчального призначення, підручник, інші інформаційні джерела, пам'ятаючи, що мають у подальшому дати відповідь на такі питання:

 1. Як краще отримувати знання: з традиційного підручника чи використовуючи інші джерела?

 2. Які джерела дають більш повну інформацію?

 3. В якому вигляді для учнів легше звітувати за свою роботу?

 4. Порівняти інформаційно-пошукові, навчальні, демонстраційні тощо можливості ПЗНП з традиційним підручником та визначити переваги або недоліки електронного посібника.

 5. Що я взяв для себе? Чого навчився?

Співпраця вчителя та учнів на підготовчому етапі:

 1. Підготовка — визначення теми та мети проекту у формі навчального діалогу:
  • учні обговорюють, шукають інформацію;
  • вчитель розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань.
 2. Планування:
  • учні формулюють завдання та обговорюють їх;
  • учитель коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.
 3. Прийняття рішень у ситуації обговорення й вільного вибору:
  • учні обирають оптимальний варіант;
  • учитель спостерігає, непрямо керує діяльністю.
 4. Збір інформації:
  • учні збирають інформацію;
  • учитель спостерігає, непрямо керує діяльністю.
 5. Аналіз інформації з метою створення навчального матеріалу:
  • учні аналізують інформацію, при потребі створюють художні вироби;
  • вчитель коригує, спостерігає, радить.
 6. Захист проектів та колективний аналіз:
  • учні презентують проекти й обговорюють їх, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід;
  • учитель обговорює проекти разом з учнями.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Вищим досягненням українського національно–визвольного руху першої половини ХІХ століття була організація і діяльність Кирило–Мефодіївського братства, яке ми будемо вивчати сьогодні на уроці.

3. Вивчення нового матеріалу

Навчальний проектпроблемне або практичне завдання творчого характеру, орієнтоване на організацію самостійної роботи тих, хто навчається. У широкому розумінні означає діяльність, спрямовану на отримання запланованого результату шляхом виконання комплексу певних кроків. Іншими словами, є результатом поєднання теорії та практики.

Для виконання навчального проекту використовують різні джерела.

Класифікація навчальних проектів:

Етапи роботи над проектом
 1. Визначення мети проекту із зазначенням здатностей, знань, умінь, навичок, яких повинні набути учні в результаті роботи над проектом.

 2. Презентація ситуацій, які дають змогу виявити одну чи кілька проблем з обговорюваної тематики.

 3. Висування гіпотез розв’язування виявленої проблеми («мозковий штурм»), обговорення й обґрунтування кожної з гіпотез.

 4. Обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих групах, обговорення можливих інформаційних джерел для перевірки висунутої гіпотези.

 5. Обговорення форми подання результатів.

 6. Робота індивідуально або в групах над пошуком фактів, аргументів, які підтверджують чи спростовують гіпотезу.

 7. Захист проектів (гіпотез розв’язування проблеми) кожною групою та засвоєння інформації всіма учнями класу.

 8. Підняття нових проблем.

Презентація індивідуальних навчальних проектів за таким планом:

 1. Українські землі на початку XIX століття:
  • до складу яких держав і які території належали;
  • коли і в результаті яких подій це трапилося;
  • соціально-економічні умови на цих землях;
  • показ на карті.
 2. Cуспільно-політичний рух на українських землях кінця ХУІІІ – початку ХІХ століть:
  • російська визвольна (товариства, мета, діяльність);
  • польська національно–визвольна (товариства, мета, діяльність).
 3. Передумови утворення Кирило–Мефодіївського братства:
  • соціально-економічне та національне гноблення;
  • боротьба за відродження державності;
  • поширення української національної ідеї.
 4. Засновники братства Микола Костомаров, Микола Гулак і Василь Білозерський. (згідно з поданою далі схемою характеристики історичної особи — складання історичного портрету). Історичні умови, виклики та вплив навколишнього суспільного середовища на формування особистості історичної постаті. Особисті якості історичного діяча та умови їх становлення та формування. Характеристика діяльності особи: цілі діяльності та можливості їх досягнення; якими засобами та шляхами досягається поставлена мета. Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни, світу. Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного діяча.

 5. Програмові документи. «Книга буття українського народу»:
  • автор;
  • основні положення;
  • основні ідеї, хто з братчиків підтримував.
 6. Програмові документи. «Статут Слов’янського братства св. Кирила і Мефодія»:
  • автор;
  • основні положення;
  • основні ідеї; хто з братчиків підтримував;
  • яке з шести положень вас найбільше вразило і чим саме;
  • чим ідеї статуту співзвучні ідеалам суспільства незалежної України.
 7. Структура братства:
  • помірковане крило, склад, мета;
  • радикальне крило, склад, мета.
 8. Культурно-освітня діяльність братчиків.
 9. Власна позиція щодо діяльності братчиків: кого б ви підтримали і чому?
 10. Розгром братства. Діяльність слідчих органів:
  • які документи слідчих органів ви дослідили?
  • яка інформація вам стала відома?
  • чим найбільше налякало жандармерію товариство?
  • як було покарано членів КМТ?
 11. Доля братчиків у 50-х роках:
  • чим займалися після амністії?
  • які товариства створені?
  • видавнича діяльність.
 12. Значення діяльності Кирило – Мефодіївського товариства:
  • для українського суспільства середини ХІХ столітя;
  • для сучасників.
 13. Cтаття до (шкільної) газети (написати).
 14. Розкрити зміст понять: політична нелегальна організація, статут, громадсько-політична діяльність, національно-визвольний рух, українське національне відродження, «Кирило–Мефодіївське товариство/братство», «Слов′янська федерація», «Слов′янський собор», національна ідея, різночинці, інтелігенція, федерація, республіка, суспільно–політичний рух.

 15. Скласти розгорнутий план до теми.
 16. Скласти питання до теми (до кожного завдання у вигляді кросворду, тестів тощо).

4. Закріплення вивченого матеріалу
Проходить впродовж уроку у формі запитань і відповідей щодо проектів.

5. Підбиття підсумків уроку
Учитель коментує свої враження від уроку, оголошує та мотивує оцінки.

6. Домашнє завдання
Опрацювати відповідний параграф підручника.


Текст упорядкувала Лавренчук Тетяна Семенівна, вчитель СШ № 273 Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 14.10.2013 по 13.12.2013.


Використані джерела

 1. Ісаєва Г. Метод проектів — ефективна технологія навчання // Підручник для Директора. — К.: Плеяди. — № 9–10. — 2005. — С. 4–10.

 2. Чечель І. Метод проектів: суб′єктивна та об′єктивна оцінка результатів // Директор школи. 1998. № 4. — C.7–12.

 3. Інформатика: 10 кл.: підручн. для загальноосвіт.навч.закл.: рівень стандарту/ Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікрва, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З.Згурського. — К.: Генеза, 2010. — с.259–270.

 4. http://vuzlib.com/content/view/370/84/
 5. http://ukped.com/predmetni-metodiki/informatika/678.html
 6. http://bo0k.net/index.php?bid=9507&chapter=1&p=achapter
 7. http://vizo.at.ua/publ/1-1-0-2
 8. http://www.intel.ua/content/www/ua/uk/education/k12/project-design/design/project-characteristics.html
 9. http://iteach.com.ua/online-resources/elektronyi-dovidnyk/
 10. http://www.intel.ua/content/dam/www/program/education/emea/ua/uk/documents/project-design/design/dep-cfq-instruction.pdf
 11. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2006_9_2/doc_pdf/novakova.pdf
 12. http://pidruchniki.ws/15800119/pedagogika/metodi_zasobi_navchannya#806
 13. http://www.slideshare.net/StAlKeRoV/29-18928691
 14. http://leontyev.at.ua