Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення програм із розгалуженням і повторенням з використанням змінних мовою С++.

Мета: формування навичок складання алгоритмів з використанням команд розгалуження та повторення. Навчитися записувати алгоритми з використанням змінних мовою програмування С++. Виховання інформаційної культури.

Після виконання роботи учень

Обладнання: ПК з встановленими ОС і середовищем програмування CodeBlocks.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Інструктаж з ТБ
3. Актуалізація опорних знань


Описати поняття, виділені у тексті жирним шрифтом, і порівняти з поданим описом.

Оператор введення (з клавіатури) має такий синтаксис:

cin >> змінна >> змінна;

Оператор виведення (на екран) має такий синтаксис:

cout << вираз чи змінна << вираз чи змінна ;

Cкладний оператор — це послідовність операторів, відділених один від одного крапкою з комою, що починається з відкритої фігурної дужки { і закінчується закритою фігурною дужкою }:

{ оператор1; оператор2; … операторn; };

Компілятор сприйме складений оператор як один оператор.

Умовний оператор If призначено для того, щоб задати вибір тієї чи іншої дії залежно від справдження певної умови. Цей оператор має такий синтаксис:

if (умова) оператор1; else оператор2;

Як умову використовують значення логічного виразу, як оператори — довільний простий або складений оператор, у тому числі і сам умовний оператор. Якщо значення логічного виразу true, то буде виконано оператор1, якщо false, то буде виконано оператор2.

Якщо згідно з алгоритмом потрібно виконати декілька операторів, тоді потрібно використовувати складений оператор.

Умовний оператор Switch-Case (оператор вибору) використовують у тих випадках, коли залежно від значень якої-небудь змінної треба виконати ті чи інші оператори. Він має такий синтаксис:

switch (вираз;)
{ case значення1 : оператор1; break;
 case значення2 : оператор1; break;
 …
 case значенняn : операторn; break;
 default: операторn + 1
};

Тут операторn + 1 буде виконано лише у тому випадку, коли значення виразу не збігається ні з одним зі значенняj . Після кожного логічно відокремленого блоку потрібно використовувати оператор break для виходу з оператора вибору.

Оператор циклу з лічильником

for (дія до почату циклу;
умова продовження циклу;
дія в кінці кожної ітерації циклу;)
{ вказівка1;
 вказівка2;
 …
 вказівкаn;
}

Алгоритм створення нового проекту — покроково описати й порівняти з очікуваним.

4. Вироблення практичних навичок
Виконати описаний вище алгоритм, чим підготувати робоче місце до виконання завдань. Після виконання кожного із завдань повідомляти вчителя підняттям руки.

Завдання 1. Скласти програму для визначення оцінки учня визначеної за s — невід'ємною цілою кількістю балів, яка не перевищує 100 і яку учень набирає під час тестування. Керуватися таким правилом переведення балів в оцінку:

Порівняти свою програму з демонстраційними розв'язанням.

Завдання 2. При відомому натуральному числі n (значення вводити за допомогою клавіатури) обчислити добуток усіх натуральних чисел від 1 до n включно. Порівняти свою програму з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 3. Для даної послідовності цілих чисел а1, а2, ..., а6 (значення вводити за допомогою клавіатури) знайти суму тих членів послідовності, які кратні 5. Порівняти свою програму з демонстраційними розв'язанням.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

 1. Скласти програму, яка за відомим віком людини визначить, до якої вікової категорії її відносять: немовля (0-1 рік), дитина дошкільного віку (2-6 років), дитина молодшої школи (7-10 років), підліток або дитина середньої школи (11-15 років), старшокласник або юнак/юнка (16-17 років), молода людини (18-30), доросла людина (31-60), літня людина (61-79 років), довгожитель (старше 80 років).

 2. Скласти програму для виведення n-го числа Фібоначі. Під числом Фібоначі розуміють послідовність чисел, в якій перші два числа дорівнюють або 1 і 1, або 0 і 1, а кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх чисел. Має наступний вигляд: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …

 3. Скласти програму, яка випадковим чином надасть значення членам послідовності цілих чисел а1, а2, ..., а10 і підрахує кількості членів цієї послідовності, які додатні, від'ємні або дорівнюють нулю.


Текст упорядкувала Яценко Валентина Віталіївна, вчитель ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації.