Розробки уроків з інформатики
для вивчення програмування з використанням мов програмування
C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу згідно з програмою
«Інформатика, 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)», затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 02.02.2016 № 73

Бордовим кольором позначено питання, долучені з програми поглибленого вивчення інформатики у 10-11 класах.

Порядок переліку питань продиктовано логікою викладу та порядком наростання складності навчального матеріалу й очікуваних умінь і навичок. Він відрізняється від порядку вивчення згідно з чинними навчальними програмами. Того порядку, який подано у переліку випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Розподілу часу не подано, бо один і той самий матеріал можна подати одним (перевернутим) уроком або трьома залежно від рівня підготовленості учнів.

Є розробки уроків з інформатики, які мають передувати вивченню мов програмування.

  Модуль 1. Призначення й основні поняття мови програмування
 1. Мови програмування і середовища програмування мовами C++ з Codeblocks та терміналом, C#, Java з Eclipse, Javascript, Pascal з Lazarus, PHP, Python, Rubуознайомлення без обов'язкового запам'ятовування для створення загального уявлення про можливості мови і того, як потрібно висловлювати алгоритми для легкого перекладу їх мовою програмування
 2. Створення програм з розгалуженням і повторенням з використанням змінних мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 3. Створення інформаційних моделей та їх застосування до розв’язування задач мовами С++, С#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 4. Створення ігрових проектів мовами С++, С#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby
 5. Практична робота: створення програм розрахунку числового значення за заданою формулою, знаходження кореня рівняння мовами С++, С#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 6. Створення й використання бібліотек (модулів) мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу. Застосовання методу функціо­нальної декомпозиції
 7. Сучасні мови програмування
 8. Правила написання читабельного коду. Коментарі у тексті програми

 9. Модуль 2. Опрацювання структурованих величин
 10. Опрацювання табличних величин мовами С++, С#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby
 11. Упорядкування включенням мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby
 12. Упорядкування злиттям мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 13. Способи втілення структур даних. Застосування на практиці різних структур даних. Відмінність між формальними і фактичними пара­метрами. Поняття масиву, списку, словника, стеку, черги, хеш-таблиці мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 14. Бінарний пошук, тернарний пошук, пошук з поверненням мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 15. Опрацювання рядків мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 16. Способи представлення графів. Пошук у ширину та глибину мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 17. Визначення найкоротшого шляху в графі, алгоритми Дейкстри і Флойда-Уоршелла мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 18. Динамічне програмування і жадібні алгоритми мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 19. Базові поняття обчислювальної геометрії. Векторний добуток; напрямок повороту; визначення площі многокутника; побудова опуклої оболонки мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 20. Створення програмного проекту простої бази даних «Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та успішність; забезпечити виведення даних про учнів за зазначеними критеріями мовами С++ з SQL, C# з SQLite, Java з SQL, Javascript, Pascal, PHP з SQL, Python з SQL, Rubу з SQL, SQL

 21. Модуль 3. Елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 22. Поняття об’єкта, його властивостей і методів у мовах С++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby
 23. Елементи мови для подійноорієнтованого програмування у С++, С#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby
 24. Введення і виведення даних. Вікна повідомлень, їх використання. Передавання значень між вікном повідомлення і змінними мовами С++, С#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby
 25. Поняття елемента керування. Події, пов’язані з елементами управління, обробники цих подій у мовах С++, С#, Java Javascript, Pascal PHP, Python, Rubу
 26. Cтворення програмного проекту побудови графіку функції (лінійної, квадратичної, раціональної) з використанням мов C++, C#, Java (Graphics або JavaFX), Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 27. Втілення алгоритму гри «Сапер» з визначенням для кожного елемента таблиці кількості сусідніх елементів з мінами мовами Object Pascal, C++, C#, Java, Javascript, PHP, Python, Rubу
 28. Створення моделей рівномірного прямолінійного руху об’єкта, руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 29. Створення комп’ютерної моделі процесу взаємопов’язаного функціонування двох чи більше об’єктів мовами С++ (Qt або wxWidgets), C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 30. Створення нескладної комп’ютерної гри з використанням змінних величин мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Rubу
 31. Рух об’єктів, використання таймера, рух, моделювання гри мовами C++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP (a, b), Python, Rubу
 32. Cтворення комп’ютерної гри з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера мовами: Pascal, С++, С#, Java, Javascript, PHP, Python, Rubу
 33. Cтворення програмного проекту унаочнення фізичного процесу дифузії двох газів: математична модель і втілення мовами Javascript Rubувилучено з програми